Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 03:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2013

Protokół Nr III/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 marca 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.830 do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Jerzy Pisz i Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko,  Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz,   Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz,  wz. Kierownika Posterunku Policji w Birczy – Pan asp. Tomasz Waśko, Komendant Gminny OSP Bircza – Pan Andrzej Atamańczuk, Pan Antoni Szałyga.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch z ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Bircza w okresie wiosennym

    ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia oraz niekorzystnych zjawiskach wynikających

    z wypalania traw, a także o konsekwencjach prawnych grożącym podpalaczom.

6. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,

    - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu gazu dla Inwestora – Spółki Operator

      Gazociągów Przemysłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie do realizacji    

      inwestycji pn.: ”Gazociąg wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy DN 700 relacji

      Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach

      stanowiących własność Gminy Bircza,

    - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

      bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2013 roku”,

    - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

    - w sprawie umieszczania informacji na tablicach ogłoszeniowych, reklam na terenach,

       budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych, będących własnością Gminy

       Bircza oraz pobierania opłat z tego tytułu,

    - w sprawie zasad gospodarowania w lasach oraz obrotu drewnem z lasów mienia

       komunalnego Gminy Bircza i zadrzewień stanowiących własność Gminy.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

8. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta w punkcie 6 jednogłośnie  zostały wprowadzone następujące projekty uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza”,

- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3

            Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy w Birczy zostały przyjęte  przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 29.01.2013 r. do 25.03.2013 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      dwukrotnie uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Marszałka w Rzeszowie na temat prawa energetycznego, a mianowicie opracowania tzw. planu zabezpieczenia  energetycznego gminy. Jest to bardzo ważny dla gminy dokument, który w najbliższym czasie  postara się przygotować i przedłożyć  do akceptacji,

2)      uczestniczył w 2-dniowej konferencji w Solinie, zorganizowanej przez Marszałka Województwa. Jednym z tematów konferencji była sprawa środków finansowych na lata 2014-2020. Drugim tematem była sprawa realizacji zadań związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wejdą w życie  od 1 lipca 2013 roku. Niestety obciążenia związane         z w/w tematem dotkną mocno mieszkańców  nie tylko naszej gminy, ale również całego kraju,

3)      uczestniczył w odbiorze hali sportowej  przez wszystkie służby,

4)      zlecił podział gruntów pod drogę „Trakt węgierski”, tj. droga, która prowadzi w kierunku hali sportowej  w Birczy. W związku z przebiegiem tej drogi zaszła konieczność nabycia od Pana Antoniego Siomina  gruntu o pow. 0,0277 ha. Grunt ten został podzielony, negocjacje przeprowadzone, w budżecie są zabezpieczone środki na zakup tego gruntu. Uchwała o nabyciu przedmiotowej działki  została przygotowana na dzisiejszą sesję,

5)      uczestniczył w zebraniu OSP w Sufczynie i w Borownicy,

6)      przeprowadził rozmowy z firmami na temat monitoringu hali sportowej, zakupu wyposażenia ( np. drabinki, kosze naścienne), tak żeby młodzież mogła jednocześnie  trenować różne dyscypliny sportu, ponieważ boisko podzielone jest na 3 części,

Proszą o to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie,

7)      prowadził rozmowy z firmami na temat zakupu kostki brukowej na drogę do hali sportowej i orlika, zgłaszają się firmy, które poczekają z terminem płatności do pół roku, do 3 czerwca br. ta droga musi być wykonana,

8)      podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu na zatrudnienie osób do prac społeczno-użytecznych, prace publiczne i staże. Pan Wójt wyraził nadzieję, że Radni i sołtysi będą współpracować z osobami, które będą zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, gdyż tych pracowników nie tylko finansuje Urząd Pracy, ale również Urząd Gminy dopłaca do tych pracowników ok.50.000,00 zł, na prace publiczne zostało zatrudnionych 9 osób i 4 osoby na staż oraz prosił o zatrudnienie na staże przynajmniej po 1 osobie przez jednostki podporządkowane: GOPS, ŚDS, żeby pomóc jak największej liczbie osób, szczególnie tym, które ukończyły studia,

9)      nadzorował prace związane z malowaniem GOK, SiT w Birczy, prace zostały zakończone, po zakończeniu termomodernizacji tego budynku pozostanie do wykonania odwodnienie tego obiektu  oraz położenie kostki brukowej wokół budynku. Zostanie jeszcze do remontu sala kinowa, ale to w okresie późniejszym,

10)  remont wewnątrz świetlicy w Jasienicy został zakończony, w Starej Birczy też został  zakończony, pozostało jeszcze  wykonanie ogrzewania, będzie to ogrzewanie podobne jak w świetlicy w Jasienicy (kominek),  zostanie to w najbliższym czasie wykonane,

w Korzeńcu (obiekt byłej szkoły został przystosowany na na świetlicę),

Na dzień dzisiejszy wstrzymuje się prace przy remoncie świetlic ze względu na brak środków,

11)  uczestniczył w konferencji w Przemyślu na temat odnawialnych źródeł energii,

           będziemy monitorować sprawę kolektorów słonecznych na hali sportowej oraz

           na ŚDS, ponieważ podopieczni z ŚDS korzystają z dużej ilości wody ciepłej, która

           w   chwili obecnej ogrzewana jest olejem opałowym,

12)  kilkakrotnie był w Związku Gmin Fortecznych, ponieważ już została przesłana

           specyfikacja istotnych warunków zamówienia do  przygotowania przetargu na   

           rozpoczęcie  remontu Pałacu Humnickich w Birczy,

13)  uczestniczył w zebraniu wiejskim w Żohatynie,

14)  spotkał się z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy oraz Panią Dyrektor Gimnazjum w Birczy w sprawie funkcjonowania hali sportowej,

15)  uczestniczył w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami Jawornika  w świetlicy wiejskiej w Jaworniku Ruskim,

16)  uczestniczył w zebraniu OSP w Birczy,

17)  w Rzeszowie prowadził rozliczenie dokumentów związanych z budową hali sportowej,

18)  wyjeżdżał do Przemyśla w sprawie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźmina, sprawa się trochę przedłuża, ponieważ zmieniły się zasady,

19)  spotkał się z osobami, które będą opracowywać „Wiadomości Birczańskie”, prosił jednocześnie Radnych i sołtysów o włączenie się do pisania artykułów do tej gazety,

poinformował, że pierwszy numer ukaże się po świętach wielkanocnych,

20)  uczestniczył w kongresie sportu w Rzeszowie, obecnie preferowany jest sport masowy

i w naszej gminie też będzie preferowany sport masowy,

Przy tym podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Zimowych Dni Sportu w Gminie Bircza,

21)  podejmował działania związane z utworzeniem w Zespole Szkół w Birczy w miejsce Liceum Ogólnokształcącego – Liceum o profilu wojskowym.  W związku z tym zostało zorganizowane spotkanie  z młodzieżą gimnazjalną. Wójt wierzy, że nabór do tego liceum się odbędzie, prosząc Radnych i sołtysów o rozpowszechnianie tej wiadomości i promowanie  wśród młodzieży,

22)  spotkał się z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego w sprawie programu szkolenia: kierowców,  kucharzy, hotelarzy. Pan Wójt poinformował,

że w 2014 roku otwarty zostanie hotel Arłamów i dla Birczy przypadnie około 70 miejsc pracy,

23)  wystąpił z wnioskiem o pozwolenie  na budowę placu zabaw koło szkoły w Birczy. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w Warszawie, niedługo będzie do podpisania umowa,

24)  ponownie spotkał się z Dyrektorem Gimnazjum oraz nauczycielami wychowania fizycznego w celu ustalenia  strategii funkcjonowania  hali sportowej,

25)  poinformował, że wraz z pracownikami Urzędu uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji  w Przemyślu  na temat podnoszenia kwalifikacji pracowników,

26)  zostały dopełnione  zadania związane  z postawieniem  krzyża w Żohatynie,

27)  wspólnie z Przewodniczącym Rady oraz Komisją Kultury uczestniczył w spotkaniu  dot. funkcjonowania klubu sportowego „LESNIK”  w Birczy,

28)  uczestniczył w konferencji w Rzeszowie na temat „Gmina dochodowa”,

29)  ogłosił przetarg na drogę „Trakt  węgierski”,

30)  przygotował dokumenty  do przetargu na budowę kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna,

31)  pozostało jeszcze przygotowanie dokumentów  do ogłoszenia  przetargu na termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej,

32)  odwołał  się  od wniosku Rady ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie przyznania  środków na remont Pomnika w Birczy, jednak na ten cel przyznano tylko kwotę 20.000,00 zł,

33)  trwają przygotowania do otwarcia hali sportowej w Birczy. Pan Wójt wyraził nadzieję że włączą się tu Radni, sołtysi oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół,

34)  podpisał wniosek na budowę placu zabaw przy szkole w Żohatynie,

35)  przeanalizował wstępne wydatki związane ze szkołami, z analizy tej wynika, że szkoły w Birczy nie powinny narzekać, wszelkie świadczenia są wypłacane nas czas, oświata zawsze jest stawiana na pierwszym miejscu, a wszelkie plotki, które się pojawiają to najczęściej wychodzą z ust tych, którzy są zazdrośni, że gmina która miała zbankrutować - inwestuje. „Będą place zabaw przy szkołach, będzie droga do hali sportowej i Orlika. Zadania idą w dobrym kierunku ale będziemy musieli zaciskać pasa, będziemy inwestować na tyle ile tych inwestycji w budżecie jest zaplanowanych i nic więcej.”

        Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt powiedział: „ realizacja zadań idzie w dobrym kierunku.”

 

Ad.5. 

      W tym punkcie porządku obrad Pan Andrzej Atamańczuk komendant gminny                          OSP przedstawił jakie negatywne skutki przynosi wiosenne wypalanie traw , szczególnie uwzględniając zagrożenia oraz niekorzystne zjawiska wynikające z wypalania traw a także poinformował o konsekwencjach prawnych grożących podpalaczom. Prosił o przekazanie informacji na zebraniach wiejskich i w szkołach.

            Następnie asp. Tomasz Waśko z Posterunku Policji w Birczy poinformował szczegółowo,  jakie kary grożą za wypalanie traw.         

            Pan Wójt zabierając głos powiedział że realizował statystykę pożarów, każdy wyjazd do pożaru wiąże się z wydatkami. Oświadczył że jeśli będą zdarzały się przypadki wypalania traw, to on osobiście będzie zgłaszał do ARiMR.

Pan A. Atamańczuk przekazał Radnym i sołtysom apel Wójta Gminy Bircza dot. ujemnych skutków wypalania traw z prośbą rozpropagowanie wśród rolników.

 

Ad.6.  Podjęcie uchwał:

 

-jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały wszyscy otrzymali i on nic więcej nie ma do dodania.

            Radny Pan Zbigniew Urban zabierając głos powiedział, że jest za tym, żeby fundusz sołecki został utworzony, dlatego że mieszkańcy każdej miejscowości mają możliwość wypowiedzenia się na jaki cel te środki zostaną przeznaczone. Ponadto dodał że w ubiegłym roku bardzo dużo działek zostało sprzedanych, a niektóre miejscowości nie skorzystały ze środków pochodzących z ich sprzedaży. Wszyscy wiedzą że te środki w większości zostały przeznaczone na budowę hali sportowej. Pan Urban uważa że przynajmniej częściowo mieszkańcy danej miejscowości powinni mieć możliwość wypowiedzenia się o rozdysponowaniu tych środków, dlatego jest przeciwny przedstawionemu wyżej projektowi uchwały.

            Pan Wójt stwierdził że fundusz sołecki jest być może dobry dla miast oraz gmin, które mają jakieś dochody. „W naszym przypadku po dokonaniu obliczeń wychodzi, że na dane sołectwo przypada 1.300,00 zł i co za taką kwotę można zrobić w danej miejscowości. Polityka związana z realizacją zadań publicznych jest co roku realizowana. Nieruchomości były sprzedawane, są i będą sprzedawane, a uzyskane środki trafiają do budżetu gminy, i to Rada decyduje na co te środki będą wydawane. Na pewno te środki nie zostały wydatkowane na budowę hali sportowej. „Jak mówiłem wcześniej ten rok nie będzie rokiem gorszym, gdyż planuje się termomodernizację 10 budynków, rozpoczęcie remontu Pałacu Humnickich, rozpoczęcie kanalizacji w Leszczawie Dolnej, budowa placów zabaw, remont dróg , remont świetlic. Musimy jeszcze wygospodarzyć środki które będą przeznaczone na spłacanie kredytów. Nie będę tu uprawiał samowolki, jak powiedziałem jestem odpowiedzialny za tę gminę, czy mnie mieszkańcy będą lubić czy nie. Dopóki będę rządził tą gminą, będę stosował pewne zasady, które nie postawią gminy na granicy zapaści finansowej, a taka nam groziła, będzie zaciskanie pasa i będą inwestycje, ale nie będzie trwonienia pieniędzy. Będę realizował taką politykę, jaką społeczeństwo oczekuje, a społeczeństwo oczekuje miejsc pracy i te miejsca pracy są tworzone, bo my do tych miejsc pracy dopłacamy.”

            Pani Skarbnik zabierając głos w odniesieniu do Pana Urbana powiedziała między innymi że dochody z e sprzedaży majątku nie mogą być przeznaczone na wydatki bieżące i jeśli np. w danej miejscowości zostanie sprzedany jakiś grunt, to środki ze sprzedaży z tego gruntu Rada Gminy wprowadza do budżetu i Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu tych środków a nie Rada Sołecka. Rada Gminy nie może przeznaczyć tych środków na remont szkoły, na wypłatę wynagrodzeń, to musi być jakaś inwestycja. Zmieniło się to od 2009 roku.

Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że i tak w każdej miejscowości coś się robi na miarę potrzeb, a fundusz sołecki generuje  dodatkowe zabezpieczenie kwot w budżecie, co przy mnogości i wielkości inwestycji, między innymi budowa hali sportowej, jest nie do udźwignięcia.

Radny pan Urban ponownie zabierając głos w tej sprawie powiedział, że ustawodawca wprowadził ustawę o funduszu sołeckim, żeby mieszkańcy danej miejscowości decydowali o tym, jakie zadania w tej miejscowości w danym roku będą realizowane. Pan Urban zgadza się z tym, że prawie w każdej miejscowości  jest coś robione, ale po prostu chodzi o to,  żeby w budżecie gminy były wyodrębnione środki na fundusz sołecki i mieszkańcy mieli możliwość gospodarowania tymi środkami.

W związku z tym, że nikt więcej nie zabiera głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Uchwała w powyższej sprawie  została podjęta stosunkiem głosów: 7 głosów „za”, 3 głosy  „przeciw” i 2 głosy wstrzymujące się, zatem uchwała została podjęta większością głosów i jako Nr XLVIII/14/2013 stanowi załącznik do protokołu. § 1 w/w uchwały mówi, że nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

           

 

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu gazu dla Inwestora – Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie do realizacji inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia 8,4 MPA, średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach stanowiących własność Gminy Bircza.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest realizowana inwestycja, wcześniej zmienialiśmy plan

i studium, a ponieważ gazociąg przechodzi przez  działki gminne, będziemy mieć jednorazową opłatę przesyłową, nie ma zatem przeciwwskazań do podjęcia tej uchwały.

            Radny Pan Urban ustosunkowując się do powyższego projektu uchwały uważa, że należy podjąć tę uchwałę, ale powinniśmy też znać stawki wynagrodzeń za wyrządzone szkody na działkach, przez które  będzie przechodził  gazociąg.

Z jednej strony upoważniamy Wójta, a z drugiej strony Rada powinna być poinformowana na jakich zasadach i w jakiej wysokości środki otrzymamy.

            Pan Wójt: „chciałbym  Radnego uspokoić i chciałbym, żeby wszyscy Wójtowie tacy byli, którzy tak dbają o finanse gminy, jak ja.”

Ponadto Pan Wójt poinformował, że wszystkie wyceny są już wykonane i Wójt może  działać tylko w granicach określonego prawa, Wójt nie ma władzy absolutnej, że może sam np. żądać określonej sumy od przejść pod drogą gminną lub teren zalesiony. Rzeczoznawca wycenił każdą nieruchomość i w sumie jest to kwota  ogółem ok. 30.000,00 zł.

            Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XLVIII/15/2013 stanowi zał. do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2013 roku.”

            Zastępca Wójta – Pani Beata Worotyłko  wyjaśniła, że zgodnie z art.11a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt , Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ponadto Pani Wójt poinformowała, że w ubiegłym roku Rada uchwaliła taki program.

Zgodnie z art.11a program ten zawiera określone elementy.

Program ten podobny jest do programu z poprzedniego roku, z tym, że w § 16 musiały być wskazane środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu i w tym roku jest to kwota 4.500,00 zł. Projekt uchwały  przygotowuje Wójt i przesyła do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Opinia ta została wydana i Radni otrzymali ją razem z projektem uchwały.

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że ustawa weszła w życie i została scedowana na gminy. W realizację tego programu w Gminie Bircza włączył się Pan Antoni Szałyga.

Problem rozwiązałby się wówczas, gdyby doszło do czipowania  psów.

Na razie jednak musimy sobie sami radzić z problemem bezdomnych zwierząt.

            Pan Przewodniczący  udzielił głosu Panu A. Szałydze , który w skrócie przedstawił  problemy związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Pan Szałyga stwierdził, że temat ten jest pod kontrolą i żaden przypadek zgłoszony przez mieszkańców gminy nie został potraktowany obojętnie. Podkreślił, że realizacja Programu nad zwierzętami bezdomnymi  w roku 2012 odbywała się w sposób właściwy, a to dzięki dobrej współpracy z Wójtem, sołtysami i Policją.

Kończąc powiedział, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013 zostanie zrealizowany.

            Pan Przewodniczący  zabierając głos  powiedział, że Program przyjmiemy, ale to jest poważna sprawa i jest to problem nie tylko nasz. Sprawa ta w ogóle nie jest rozwiązana.

Niestety problem bezdomnych psów i kotów istnieje.

Pan Przewodniczący uważa, że nad tym problemem  trzeba się poważnie zastanowić.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Bircza w 2013 roku”  jako Nr XLVIII/16/2013 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVIII/17/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

            W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania  w lasach oraz obrotu drewnem  z lasów mienia komunalnego Gminy Bircza

i zadrzewień stanowiących własność gminy.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Wójt poinformował, że w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli  w Rzeszowie  dokonała kontroli gospodarowania mieniem gminnym i jednym z zaleceń NIK było to, żeby kompetencje zawarte w projekcie uchwały należały do Rady Gminy, a nie do Wójta, tak jak było do tej pory.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że skonsultował projekt uchwały z prawnikiem i zdaniem prawnika , brak jest podstawy prawnej, tj. konkretnego i szczególnego przepisu prawa, który dawałby Radzie kompetencje do podejmowania  uchwały w sprawie zasad gospodarowania lasami gminnymi oraz obrotu drewnem. Pan Wójt odczytał  opinię prawną i stwierdził, że napewno taka będzie również opinia organu nadzorczego – Wojewody. Jednak stosując się do zaleceń NIK, został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały, prosząc Radę o przyjęcie tej uchwały. Pan Wójt poinformował ponadto, że do tej pory cennik na drewno    pozyskane z lasów i zadrzewień mienia gminnego Gminy Bircza oraz regulamin  nieodpłatnego i preferencyjnego przekazania surowca drzewnego, pozyskanego w lasach mienia  Gminy Bircza ustalał Wójt.

            Radny Pan Okołowicz  zapytał na jakich zasadach odbywa się stosowanie upustu przy sprzedaży drewna (dot. § 2 cennika za drewno), kto może obniżyć cenę.

Wyjaśnienia udzielił Pan Wójt.
            Radny Pan Urban wnioskował o wykreślenie  w § 2 pkt 1 cennika drewna i stosować ceny takie jak w Nadleśnictwie.

            Pan Wójt wnioskował , żeby wykreślić również  punkt drugi w paragrafie 2,

a pozostawić tylko pkt 3 jako pkt 1.

            Pan Przewodniczący uważa że tę uchwałę należy w całości odrzucić. Pan Wójt prosił jednak o przyjęcie tej uchwały, a Wojewoda ewentualnie unieważni, bądź wskaże błędy.

            W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z projektu uchwały, a konkretnie z cennika drewna z §2 pkt 1 i 2.

            Wniosek przeszedł jednogłośnie.

            Również jednogłośnie została podjęta uchwała nr XLVIII/18/2013 w sprawie zasad gospodarowania w lasach oraz obrotu drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Bircza i zadrzewień stanowiących własność Gminy.

            Po podjęciu tej uchwały Pani Skarbnik poinformowała że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z grudnia 2012 roku dochody ze sprzedaży drewna należy zakwalifikować do dochodów majątkowych.

            W dalszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały w sprawie umieszczania informacji na tablicach ogłoszeniowych, reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych, będących własnością Gminy Bircza oraz pobierania opłat z tego tytułu.

            Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że tablice gminne muszą być uporządkowane, na wiosnę zostaną odnowione, odmalowane i zostanie na nich umieszczona informacja, że przed umieszczeniem ogłoszenia bądź informacji na tablicy ogłoszeń należy uiścić opłatę w kasie Urzędu Gminy.

Będą to nie duże kwoty,  ale powinna ta uchwała przyczynić się do uporządkowania tablic. Uchwała w powyższej sprawie jako nr XLVIII/19/2013 została podjęta przy 12 głosach „za”

i 1 głosie wstrzymującym się.

            Kolejno przedstawiono projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 związanych z przygotowaniem i realizacją zadania ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza”.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że realizacja tego zadania nastąpi na przełomie 2013 i 2014 roku oraz że w budżecie gminy na 2014 rok musi być zabezpieczona kwota w wysokości 52.657,12 zł. Uchwała ta jest niezbędna do podpisania umowy. Po wyjaśnieniu Pani Skarbnik Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVIII/XX/2013 w powyższej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu podczas głosowania nad tą uchwałą nieobecny był radny Pan Andrzej Pacławski)

Po podjęciu uchwały Pan Wójt przypomniał o jakie obiekty chodzi, a mianowicie: Urząd Gminy, GOK, SiT, była szkoła w Korzeńcu, szkoła w Kuźminie, świetlica  Rudawce, świetlica w Leszczawce, świetlica w Sufczynie, świetlica w Brzusce oraz dwa obiekty szkolne w Sufczynie.

            Ostatnim projektem uchwały przedstawionym na tej sesji była uchwała przedstawiona w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości.

            Pan Wójt wyjaśnił, że konkretnie chodzi o nabycie działki nr 572/3

o pow.0,0277 ha stanowiącej własność Pana Franciszka Siomin zam. Bircza pod drogę gminną -  ul. Trakt Węgierski.

             W § 2 jednogłośnie wprowadzono zmianę do uchwały, a mianowicie że:              ” nabycia na rzecz Gminy Bircza należy dokonać stosownie do obowiązujących przepisów prawa”.

Po dokonaniu wyżej wymienionej zmiany jednogłośnie została podjęta uchwała nr XLVIII/XXI/2013 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości.

 

Ad.7. Interpelacje , wnioski, zapytania radnych.

            Radny Pan Jan Lichota podziękował Panu Przewodniczącemu za udzielenie pomocy pewnej osobie, bardzo chorej która właśnie dzięki niemu trafiła w porę do szpitala.

            Pan Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów o włączenie się do rozprowadzenia wśród mieszkańców deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poinformował również że pomogą w tym także pracownicy Urzędu Gminy.

            Radna Pani Teresa Madej w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów zaprosiła Pana Wójta i Pana Przewodniczącego Rady oraz wszystkich sołtysów na zebranie sprawozdawcze Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego, na którym m.in. zostanie odznaczony sołtys Nowej Wsi Pan Janusz Demkiewicz. Zebranie odbędzie się w dniu 20.04.2013 r. o godz. 1100 w Ośrodku Edukacyjnym „Sadaro” w Rokszycach, Gmina Krasiczyn.

            Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos powiedział, że w lutym odbyły się zimowe igrzyska na nowej hali sportowej, impreza była bardzo udana i w związku z tym, podziękował pracownikom GOK, SiT, ale wg niego przydała by się w GOK, SiT jeszcze jedna osoba do pomocy. Pan Chrobak podziękował również Dyrektorowi Zespołu Szkół i Gimnazjum w Birczy za to, że zobligowali nauczycieli do pomocy w organizacji tej imprezy, a także Pani Dyrektor SP w Lipie.

            Radny Pan Urban zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach upamiętniających 68 rocznicę tragicznej śmierci mieszkańców Borownicy.

Uroczystość odbędzie się 20.04.2013r.

Pan Urban zwrócił się również do Pana Wójta z prośbą o umożliwienie wzięcia udziału w tej uroczystości orkiestry wojskowej oraz sfinansowanie występu orkiestry w kwocie 1.200 zł.

            Pan Wójt odpowiedział krótko, że mieszkańcy Borownicy zasłużyli na upamiętnienie brutalnej śmierci ich bliskich związku z tym, uroczystość ta nie jest nikomu obojętna i będzie wszystko tak zorganizowane jak być powinno.

            Natomiast odnośnie obchodów Konstytucji 3 Maja, Pan Wójt podkreślił, że uroczystość ta ma być zorganizowana nie tylko dla Wójta, Radnych i Sołtysów ale szczególnie dla mieszkańców oraz dla młodzieży, żeby pamiętali o historii.

            Radny Pan Stanisław Chrobak proponował żeby w tym dniu zorganizować wyścig rowerowy.

            Pani Dyrektor GOK, SiT proponowała marsz pieszych, gdyż uważa, iż w tej dyscyplinie sportu może wziąć udział więcej mieszkańców, niż w wyścigu rowerowym.                                         

 

            Radny Pan A. Wilgucki proponował, żeby poczynić starania, by mieszkańcy mieli podświetlane numery domów, gdyż są skargi, że pogotowie nie może dojechać, szczególnie wieczorem do chorych.

            Pan Wójt odpowiadając  P. Wilguckiemu, poinformował, że wystąpi do mieszkańców z decyzją na oznakowanie swoich budynków mieszkalnych. Nie wykonanie  decyzji będzie grozić karą grzywny.

            Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi poinformował,  że uczestniczył w sesji Podkarpackiej Izby Rolniczej i jest w posiadaniu informacji, że ARiMR będzie ogłaszać przetarg na sprzedaż działek, położonych w miejscowości Bircza (Kamienna Górka).

On, jako delegat PIR wnioskował, żeby był to przetarg ograniczony dla mieszkańców naszej gminy. Pan Demkiewicz podał numery działek oraz ich powierzchnię.

            Pan Demkiewicz będąc przy głosie, prosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile będą kosztować worki na śmieci, ponieważ mieszkańcy o to pytają.

 Pan Demkiewicz  miał również pretensje do Wójta, że prowadzone są remonty świetlic w różnych miejscowościach, a w Nowej Wsi też jest świetlica, która też wymaga remontu i nic w tym temacie się nie dzieje.

Pan odpowiadając Panu Demkiewiczowi wyjaśnił, że ustawodawca wyraźnie powiedział, że mieszkańcy we własnym zakresie muszą się wyposażyć w worki lub pojemniki na odpady komunalne. To nie są kompetencje gminy.

Odnośnie remontu świetlic, temat ten na razie zamykamy, zostanie dokończony jedynie remont świetlicy w Starej Birczy i Korzeńcu (b. szkoła).

Prowadzony będzie również remont świetlicy w Leszczawie Dolnej, który będzie realizowany ze środków unijnych.

Ponadto Pan Wójt powiedział, że priorytetem jest dokończenie infrastruktury do hali sportowej i orlika.

            Obecna na sesji Pani Wiesława Matusz – Kierownik GOPS Bircza poinformowała, że została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu na zatrudnienie 35 osób do prac społeczno-użytecznych. Są to osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Pani Matusz poinformowała również, że 217 osób do końca czerwca br. będzie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, tzw. świadczeń pielęgnacyjnych (opieka nad starszymi rodzicami), natomiast od 1 lipca 2013 roku wszyscy otrzymają decyzje wygaszające i z tych

217 osób, tylko 27 osób skorzysta z tego świadczenia. Osoby te będą musiały złożyć nowy wniosek w dostosowaniu do nowych zasad określonych nowymi przepisami prawa.

            Pan Janusz Demkiewicz ponownie powrócił do sprawy ceny worków na śmieci.

            Pan Wójt ponownie wyjaśniając powiedział, że każdy właściciel danego gospodarstwa w deklaracji musi zadeklarować ile osób zamieszkuje w danym gospodarstwie, sam sobie wylicza  opłatę, natomiast jeśli chodzi o worki, to teraz nie możemy określić ceny worka.

Na pewno będziemy się starali podać w specyfikacji cenę worka, będziemy to kontrolować.

            Pan Przewodniczący potwierdził, że w ustawie jest zapisane, że właściciel nieruchomości na własny koszt nabywa worek lub pojemnik na odpady komunalne.

            Radny Pan Urban uważa, że koszt jednego worka nie powinien przekraczać 0,50 zl.

            Pan Adam Pacławski – sołtys wsi Leszczawa Dolna pytał, kto ma zabezpieczyć worki np. na sprzątanie przystanków.

            Pan Wójt odpowiedział również, że właściciel nieruchomości ma zabezpieczyć worki i posprzątać przystanek – PKS i GDDAiA.

 

Ad.8.

            Przed zakończeniem obrad, Pan  Przewodniczący z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył  serdeczne życzenia wszystkim obecnym i ich rodzinom.

            Do życzeń dołączył się także Wójt – Pan Józef Żydownik, życząc przede wszystkim zdrowia.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XLVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:01:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:01:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl