Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VI/2013

Protokół Nr VI/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.900 do godz..

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie . Nieobecni byli Radni:  

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko,  Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz,

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5.Informacja przewodniczących stałych Komisji o działalności za okres międzysesyjny.

6.Przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu  Gminy Bircza za 2012 rok wraz

z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2012 rok:

a/ dyskusja,

b/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby

    Obrachunkowej,

c// podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza  za 2012 rok,

d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu

    wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

8. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie niżej wymienionych projektów uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013

 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza,

- w sprawie wyrażenia zgody  na użyczenie niektórych nieruchomości stanowiących własność  

 Gminy Bircza,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Brzeżawa”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Leszczawa Dolna”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Leszczawka”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Stara Bircza”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Nowa Wieś”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian  „Planu odnowy miejscowości Lipa”.

Pan Wójt poinformował, że wniosek na budowę parkingu przy Kościele w Leszczawie Dolnej będzie składał ksiądz., a Gmina będzie składać wniosek na budowę parkingu koło Koscioła w Leszczawce, ponieważ to jest działka gminna.

Wnioskowane przez Wójta zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę  jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 21.05.2013 r. do  dnia sesji, złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      przeprowadził przetarg na wykonanie kanalizacji w Leszczawie Dolnej,  po sesji zostaną podpisane dokumenty dot. wyboru oferenta. Jest to firma „Pieniążek „  która wykonywała kanalizację w Rudawce. Firma ta zaoferowała kwotę 1,5 mln zł za wykonanie w/w zadania, zaś wartość kosztorysowa zadania, to kwota ponad 4,5 mln złotych,

2)      z Panią w-ce Przewodniczącą Rady Gminy był u Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w sprawie drogi w Brzeżawie,

3)      uczestniczył w 2-dniowej konferencji na temat biomasy,

4)      z Przewodniczącym Rady  uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Starej Birczy z okazji częściowego zakończenia remontu świetlicy wiejskiej,

5)      był w Wydziale Rolnictwa i Środowiska  Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie dodatkowych środków na drogi – Korzeniec, Łazy i Leszczawka,

6)      podjął pilne działania związane z remontem drogi w miejscowości Leszczawka, ponieważ droga ta była nieprzejezdna,

7)      kilkakrotnie wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie rozliczenia środków na budowę orlika oraz hali sportowej w Birczy, na halę sportową, zgodnie z projektem muszą być zakupione meble, które mają kosztować ok.80.000 zł, platforma – ok.35.000 zł, musi być wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, który wykona grupa budowlana gminy,

8)      zakończono  remont drogi koło hali – trakt węgierski,

9)      firma Państwa Krajewskich posadziła kwiaty koło hali sportowej, ale ze względu na brak środków, wynagrodzenie za te pracę w/w otrzymają w przyszłym roku – jest to kwota 9.000 zł,

10)  przygotowana została droga oraz chodniki do hali sportowej,

11)  był w Zakładzie Energetycznym w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego w Kotowie,

12)  był u Marszałka  w sprawie środków na remont cerkwi w Kotowie, otrzymamy 20.000  zł,

13)  z Centrum Edukacji Nauczycieli podpisał projekt, w związku z którym nauczyciele będą się mogli dokształcać,

14)  uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Brzeżawa, Stara Bircza i Nowa Wieś,

15)  wraz z Radnymi uczestniczył w pikniku w Przemyślu, gdzie również został rozegrany mecz – Samorządowcy Gminy Bircza z drużyną Życia Podkarpackiego,

16)  dokonał objazdu świetlic: Nowa Wieś, Brzeżawa, Lipa, Leszczawa Dolna, parking w Leszczawie Dolnej, parking w Leszczawce,

17)  uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu  Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

18)  spotkał się kilkakrotnie z projektantem kanalizacji w  Leszczawie Dolnej, który nie chciał zatwierdzić materiałów równorzędnych do budowy kanalizacji, ale ostatecznie się zgodził,

19)  w Dynowie spotkał się z Nadleśniczym, który przekaże środki na remont drogi koło Pana Hawrylaka w Borownicy (ok.20.000 zł),

20)  uczestniczył w zebraniu emerytów i rencistów w Birczy,

21)  został zakończony plac zabaw koło hali sportowej w Birczy, musimy jeszcze ogrodzenie zrobić, są już stosowne dokumenty na odbiór orlika,

22)  RZGW oznaczył granice potoku Korzonka, gdyż będzie przystępować do regulacji brzegów tego potoku,

23)  podłączono świetlicę i b. szkołę w Rudawce do kanalizacji,

24)  uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej w Birczy.

Za ubiegły rok spółka przyniosła straty w wysokości 5.000 zł,

25)  uczestniczył w gminnych zawodach OSP Bircza,

26)  uczestniczył  w uroczystości poświęconej 90-cioleciu  istnienia Koła Łowieckiego „Ryś” w Ustrzykach Dolnych,

27)  z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył na Kalwarii w odsłonięciu Pomnika pomordowanym przez bandy UPA w Polsce i na Wołyniu,

28)  przygotował przetarg do termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy, GOK, SiT, b. szkoły w Korzeńcu, szkoły w Kuźminie, budynków szkoły i świetlicy w Sufczynie, świetlicy w Brzusce , świetlicy w Rudawce  i świetlicy w Rudawce,

29)  przygotowuje  przetarg na wykonanie remontu świetlicy w Leszczawie Dolnej,

      30)poinformował, że niedługo zostanie rozpisany przez Związek Gmin Fortecznych

           przetarg na remont Pałacu Humnickich w Birczy,

      31)poinformował, że przed sesją przyjął delegację mieszkańców Kuźminy, którzy chcą

           od 1 września 2013 roku posyłać  swoje dzieci do szkoły w Leszczawie Dolnej,

           ponieważ nie chcą, żeby ich dzieci uczyły się w klasach łączonych w Kuźminie.

           „Mieszkańcy stwierdzili, że nie mieli racji i za to mnie przeprosili, jestem z tego tytułu

          zadowolony”,

      32)”w związku z tym, że na poprzedniej sesji Rada przyznała mi tytuł Honorowego

          Obywatela Gminy Bircza, to mnie nie tylko zaszczyt, ale również i zobowiązanie,

          w związku z tym przekazałem więc kwotę 3.000,00 zł jako darowiznę za prace

          związane z wykonaniem bieżni koło hali sportowej, pokryłem koszty koparki, która

          wykonywała te prace”.

      Na tym Wójt zakończył informację ze swojej działalności za ostatni okres międzysesyjny.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku obrad Radny Pan J. Lichota wnioskował, żeby nie realizować tego punktu, ponieważ komisje przedstawią swoje sprawozdania w kolejnych punktach.   Wniosek został przez Radnych przyjęty.

 

Ad.6.

            W związku z tym, że każdy Radny miał możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z materiałami towarzyszącymi, gdyż wszyscy otrzymali je 14 dni przed sesją, Pan Przewodniczący za przyzwoleniem Rady proponował przejście do realizacji podpunktu „a”, a mianowicie do dyskusji.

a/         Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota, odczytując opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

Niniejsza opinia stanowi załącznik do protokołu.

„Jak wynika z przedstawionych danych, cały czas jest dynamika rozwoju gminy” – powiedział Pan Lichota.

 

b/        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - Pan Andrzej Pacławski odczytał uchwałę Nr 1/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza. Zarówno protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12 czerwca, jak i w/w uchwała stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

            Następnie Pani Beata Worotyłko – zastępca Wójta odczytała uchwałę Nr 11/18/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2012 rok. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            Po przedstawieniu w/w uchwały Pan Przewodniczący powiedział, że jest to bardzo dobre sprawozdanie, ale też i dobra ocena działalności Wójta i działalności Gminy za 2012 rok.

„Tak to jest Szanowni Państwo, że cyfry nie kłamią, należy tylko  cieszyć się bardzo i gratulować, że taką opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.”    

            Kolejno Sekretarz Gminy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska odczytała uchwałę  Nr 11/48/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok – jak załącznik do protokołu.

 

c/         w tym punkcie Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

            W tym momencie o głos poprosił Pan Wójt, który powiedział, że przed podjęciem w/w uchwały chciałby przedstawić kilka ważniejszych informacji dotyczących wykonania budżetu za 2012 rok, a  mianowicie powiedział krótko: „ dług zmniejszamy, inwestycje idą, spłacamy kredyty, czyli na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że skala środków finansowych jaka wpłynęła za tamten rok, jest dość znacząca.

Spłaciliśmy 1.863.000,00 zł kredytów długoterminowych i 1.200.000 zł kredytów krótkoterminowych, czyli dług stanowi 33, 34%, możemy zatem realizować inwestycje.”

Dalej Pan Wójt powiedział:

- drogi: Nowa Wieś, Sufczyna – FOGR – ponad 65.000 zł,

- dopłaty do paliwa – rolnicy otrzymali ponad 143.000 zł,

- PSeAP – posiadamy 30% sprzętu związanego z tym programem,

- cyfrowa szkoła (laptopy, sprzęt komputerowy i multimedialny) – ponad 97.000 zł,

- hala sportowa – środki od Marszałka – ponad 1.264.000 zł,  hala sportowa – środki

  od Ministra Sportu – 300.000 zł,

- projekt indywidualizacji procesu nauczania –ponad 100.500 zł,

- program – likwidacja barier transp. mikrobus  - 60.500 zł,

- kanalizacja Rudawki i Starej Birczy – ponad 530.000 zł,

- stypendia socjalne – blisko 57.000 zł,

- cerkiew w Kotowie 100.000 zł,

- budowa boiska „Orlik” – środki od Marszałka i od Ministerstwa - ponad  830.000 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania  - ponad 107.000 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ponad 271.000 zł,

- ponad 800.000 zł środków zewnętrznych na drogi,

- remont drogi w Brzeżawie, w Kuźminie, w Lipie, w Starej Birczy, Huta Brzuska – Łazy, Leszczawka,

- remonty świetlic – Jawornik, Jasienica, Stara Bircza, Leszczawa Dolna, Korzeniec,

- zatrudnienie bezrobotnych – 74 osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy – ich wynagrodzenia są finansowane z działu administracja, razem z jednostkami podporządkowanymi zatrudnionych jest 90 osób – jest to bardzo duża skala pomocy ludziom z terenu Gminy Bircza,

- kasacja samochodu OSP, zakup mundurów strażackich.

Dalej Pan Wójt powiedział, że skala tych zadań jest znaczna i  gmina się rozwija, ale nie do końca jest to tylko jego zasługa. Do realizacji tych zadań przyczynili się: pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz radni i sołtysi. Pan Wójt powiedział, że jego zdaniem przez ten okres 2012 roku gmina poważnie się rozwinęła.

            Kończąc, podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań, szczególne podziękowanie skierował do Pani Skarbnik, która dbała o to,

żeby wszystko było w porządku, a dowodem tego jest 33,34% zadłużenia, czyli można kredyty spłacać, można również inwestycje realizować.

Jest to widoczne i kończąc tę kadencję, można twierdzić, że nie będzie to kadencja zła.

W bieżącym roku dojdzie jeszcze termomodernizacja 10-ciu budynków użyteczności publicznej, budowa kanalizacji w Leszczawie Dolnej, drogi asfaltowe, wnioski, które zostały złożone na budowę placów zabaw, również te zadania idą w kierunku rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, została opracowana dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Birczy.

„Na wszystkich płaszczyznach dobrze się działo i myślę, że tak pozostanie. Moi podwładni urzędnicy, kierownicy jednostek podporządkowanych wykazali dobrą wiedzę, fachowość i z tego tytułu wszystkim dziękuję. Dziękuję radnym i sołtysom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali mi, żeby wymienione inwestycje i zadania budżetowe roku 2012 zostały wykonane. Dziękuję bardzo za uwagę.”

            W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza z 2012.

            Rada po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok, zatwierdziła te sprawozdania, podejmując uchwałę

Nr LI/39/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.

Za podjęciem w/w uchwały głosowało 13 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

 

d/         Z-ca Wójta – Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

            Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że trzeba niezaprzeczalnie przyznać, że wskaźniki finansowe są dobre i wykonanie zadań jest duże.

Jakoś tak jest, że często nie chcemy się przyznać do tego, że jest dobrze.

Ci co pracują, bądź prowadzą działalność na własny rachunek, najlepiej wiedzą, że kryzys nadchodzi, a jednak Gmina Bircza się rozwija. Gmina Bircza rozwinęła się, nadrobiła zaległości w stosunku do innych gmin. Porównać możemy jaki jest zakres innych, naszych sąsiednich gmin. Nikt nie równa się z tym, co tutaj się robi, jaki jest zakres inwestycji.

Nikt nie pochwali tego, ja jestem zaskoczony. 90 osób jest zatrudnionych (w ramach prac interwencyjnych, publicznych, czy społecznie-użytecznych), nikt nie mówi, że w ten sposób zapobiega się wykluczeniu społecznemu.

Tak jakoś ciężko przychodzi wszystkim nam, żeby pochwalić, że dobrze się dzieje, że gmina się rozwija. Należałoby pochwalić nas radnych, sołtysów, urzędników, Wójta, ktoś jest liderem. Liderem jest Wójt i to jego należy pochwalić.   

Dlatego ja z przyjemnością zagłosuję  za udzieleniem absolutorium  Wójtowi za 2012 rok.”

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

Rada po zapoznaniu się z:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

2)      sprawozdaniem finansowym,

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu,

4)      informacją o stanie mienia komunalnego gminy,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi,

podjęła uchwałę Nr LI/40/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok.

Za uchwałą głosowało 13 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Po podjęciu w/w uchwały Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy w Birczy udzieliła, Wójtowi Gminy Bircza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2012 rok, serdecznie gratulując Wójtowi.

            W dalszej części obrad przystąpiono do podejmowania  kolejnych uchwał i tak:

- przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prognozę opracowano w dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, który określa wzór WPF oraz wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Dokładniej -  niniejsza prognoza zawiera dane wymagane przepisami  art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Ponadto Pani Skarbnik dodała, że zmieniła się szata graficzna  załącznika Nr 1 polegająca na poszerzeniu informacji poprzez wstawienie  dodatkowych kolumn zawierających  bardziej szczegółowe  dane w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Radni zostali poinformowani o dodatkowych kolumnach z wyszczególnieniem kwot w latach objętych prognozą, tj. w latach 2010 – 2019. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała o aktualizacji wszystkich danych  według stanu na dzień 27.06.2013 r. dokonanych w trakcie bieżącego roku   z uwzględnieniem dokonanych w trakcie roku zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 oraz na wprowadzeniu do wieloletniej prognozy dodatkowych kolumn.

W chwili obecnej jest to prognoza uaktualniona.

Pani Skarbnik poinformowała, że pod koniec lipca znowu będzie zmieniana WPF w dostosowaniu do  projektu PSeAP, realizowanego w ramach programu unijnego.

Po udzieleniu wyjaśnienia, jednogłośnie  została podjęta uchwała Nr LI/41/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy  Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  dla Gminy Bircza.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

Pan Wójt poinformował, że Nadleśnictwo Dynów zwróciło się  z prośbą o użyczenie działki

Nr 228 i działki Nr 140 w obrębie Żohatyn oraz działki Nr 264/1 i działki Nr 224/1 w obrębie Lipa o łącznej powierzchni 2,9736 ha. Powyższe działki stanowią drogę dojazdową do gruntów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dynów. Pan Wójt poinformował również, że  chodzi o drogę przebiegającą od Kościoła w Lipie do leśniczówki w Żohatynie.

Nadleśnictwo Dynów zobowiązuje się dokonywać  remontów oraz naprawy nawierzchni użyczonych dróg i najważniejsze w tym jest to, że droga ta będzie przeznaczona do ogólnodostępnego korzystania.

            Pan Przewodniczący dodał, że właśnie na tym polega umiejętne zarządzanie.

My bezpłatnie użyczamy, a Nadleśnictwo Dynów sfinansuje remont drogi, która będzie  ogólnodostępna.

Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr LI/42/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie  niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

            Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Brzeżawa”.

Pan Wójt poinformował, że tak jak wcześniej powiedział, otworzył się nabór na wnioski „Odnowa wsi”.

W Brzeżawie ksiądz będzie składał wniosek na remont Kościoła, a Gmina Bircza będzie składać wniosek na remont świetlicy , tj. zmiany pokrycia dachowego, ocieplenie, doprowadzenie wody, zagospodarowanie świetlicy wewnątrz.

„Żebyśmy mogli ubiegać się o środki, muszą być wprowadzone stosowne zmiany w planie odnowy wsi” – dodał Pan Wójt.

Wobec tego uchwałę w powyższej sprawie jako Nr LI/43/2013 podjęto jednogłośnie.

            Jednogłośnie podjęto uchwałę Nr LI/44/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Leszczawa Dolna”.

Pan Wójt poinformował, że Gmina będzie składać wniosek  na II etap remontu świetlicy, tj. docieplenie, zagospodarowanie świetlicy wewnątrz, natomiast ksiądz będzie składał wniosek na  budowę parkingu przy Kościele.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LI/45/2013 w sprawie zatwierdzenia  zmian „Planu Odnowy miejscowości Leszczawka”.

Pan Wójt poinformował, że Gmina będzie składać wniosek  na wykonanie parkingu koło Kościoła w Leszczawce. Działka pod parking jest własnością gminy.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LI/46/2013 w sprawie zatwierdzenia  zmian „Planu Odnowy miejscowości Stara Bircza”.

W Starej Birczy  planuje się dalszy etap remontu świetlicy, tj. docieplenie budynku, elewacja zewnętrzna i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr  LI/47/2013  w sprawie zatwierdzenia  zmian „Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś”.

W Nowej Wsi planuje się wykonanie  remontu kapitalnego świetlicy, polegającego  na: wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu budynku i remont  kapitalny wewnątrz świetlicy

(woda, instalacja elektryczna, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LI/48/2013  w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Lipa”.

Przed podjęciem tej uchwały Pan Wójt poinformował, że Gmina będzie składać  wniosek

na wykonanie kapitalnego remontu świetlicy ( docieplenie  i odwodnienie budynku oraz remont kapitalny wewnątrz świetlicy).

            Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad.7.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

            Radny pan Adam Wilgucki zabierając głos, zapytał w imieniu mieszkańców Woli Korzenieckiej, jakie będzie dalszy los świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.

Ponadto Pan Wilgucki powiedział, ze przebywał ostatnio w Gminie  Olszanica i mieszkańcy są pełni podziwu, że Gminą Bircza rządzi tak wspaniały człowiek, czyli obecny Wójt.

            Odnośnie świetlicy  w miejscowości Wola Korzeniecka, Pan Wójt odpowiadając, poinformował, że świetlica będzie remontowana , ale decyzja o remoncie będzie podjęta po otrzymaniu wyniku z firmy ubezpieczeniowej. Na pewno zadanie to będzie niedługo realizowane.

            Radny Pan Józef Pankiewicz zapytał, co ze śmieciami, gdyż zbliża się koniec czerwca.

            Pan Wójt odpowiedział, że w dniu 28 czerwca br. będzie rozstrzygnięcie przetargu

i jeśli zostanie podana kwota odpowiadająca  wysokości zadeklarowanej przez mieszkańców, to podpisze stosowne dokumenty, a jeśli nie to zleci z wolnej reki spółce komunalnej w Birczy odbieranie odpadów komunalnych do czasu wyboru oferenta.

Pan Wójt poinformował, że na prawie około 7.000 mieszkańców, tylko 4500 złożyło deklaracje, dlatego do pozostałych  zostały wysłane stosowne  pisma.

 

Ad.8.

            Przed zakończeniem  sesji Pan Przewodniczący powiedział: „ Czeka nas duże święto, duże przeżycie , które  będzie w niedzielę 30.06.2013 r., dlatego bardzo proszę Państwa Radnych, sołtysów, rodzin o uczestnictwo w tej uroczystości. Będzie to uroczystość podwójna, z tego względu, że oddajemy do użytku jedna z większych inwestycji gminnych, jedną z piękniejszych hal sportowych na Podkarpaciu, która była budowana  przede wszystkim wysiłkiem Wójta i gminy lub można odwrotnie mówić – gminy i Wójta, oczywiście nie można tu pominąć wykonawców, urzędników, nas Radnych , bo wszyscy mamy w tym udział, ale  jak mówiłem, zawsze musi być ten lider. W tym przypadku tym liderem jest Wójt i to dzięki niemu będziemy mogli obchodzić to święto. Proszę to tak traktować, że to jest święto nas wszystkich, proszę uprzejmie Państwa o udział w tej uroczystości, ale również proszę o udział w uroczystej sesji, w której nasz Wójt będzie uhonorowany nasz Wójt, czyli jest to najważniejsze wyróżnienie, jakie gmina może udzielić, czy uhonorować. Tym tytułem Honorowego  Obywatela  został  uhonorowany nasz Wójt, dlatego my wszyscy, albo każdego z nas  jest cząstka pracy w tym.

Dlatego bardzo proszę o udział w tej uroczystej sesji, a następnie  w uroczystościach otwarcia hali, dlatego że to są nasze uroczystości. Prawdopodobnie , bo przeżyłem wiele lat, już takiej następnej okazji nie będzie, ponieważ  nie będzie  gminę stać na budowanie czegokolwiek, ani nie będzie  takich możliwości  z tego względu, że najważniejsze  inwestycje  są zbudowane, a w tej dobie nadchodzącego kryzysu i niżu  demograficznego budowanie czegokolwiek będzie nieuzasadnione.

Dlatego te dokonania , które zostały do tej pory zrealizowane, to był „strzał w 10-tkę”.

Jeszcze raz proszę Państwa o udział w tych uroczystościach”.

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:09:40
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:10:14

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl