Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr X/2013

 

 Protokół Nr X/2013
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 08 sierpnia 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 900 do godz.1030.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni:  Pan Czesław Mliczek i Pan Adam Wilgucki (usprawiedliwieni).
Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.
W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2013 Rady Gminy w Birczy z dnia 29 stycznia
 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza  oraz nieruchomości stanowiących współwłasność Państwa Barbary i Eugeniusza Kos.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
             Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował następującą zmianę,
a mianowicie wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomości stanowiących  współwłasność Państwa Barbary i Eugeniusza Kos.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmiany.
 
Ad.3.
            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 8 sierpnia 2013 roku – jak niżej:
1)      uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum w Birczy,
2)      uczestniczył w uroczystości otwarcia hali sportowej i orlika w Birczy. Tutaj podziękował wszystkim Radnym i sołtysom za udział w tej uroczystości, a przede
wszystkim za pomoc w organizacji tej uroczystości oraz za to, że uroczystość dzięki temu miała wyższą rangę.
Pan Wójt poinformował również, że przed sesją spotkał się z głównym
wykonawcą budowy hali sportowej, który również podziękował za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości i przyjęcie zaproszonych gości.
3)      prowadził rozmowy w Kuratorium w zakresie zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami z terenu naszej gminy,
4)      uczestniczył w uroczystościach „Dni Dubiecka”,
5)      uczestniczył w spotkaniu w Lutowiskach na temat turystyki szkolnej,
6)       prowadził rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bircza dotyczące przekazania dróg dla Nadleśnictwa, stosownie do uchwały Rady Gminy,
7)      był u Konserwatora Zabytków w sprawie zwiększenia dotacji na remont cerkwi w Kotowie ,  
8)      spotkał się z Proboszczem Parafii Bircza i Leszczawa Dolna w sprawie udzielenia mieszkańcom informacji dot. spraw związanych z odpadami,
9)      uczestniczył w Ustrzykach Dolnych na spotkaniu święta Ustrzyk Dolnych i święta miejscowości Krościenko,
10) nadzorował awaryjna naprawę drogi w Hucie Brzuskiej (urwał się przepust, co stanowiło duże niebezpieczeństwo oraz odcięcie tych mieszkańców od reszty świata),
11) nadzorował kontynuowanie remontu b.szkoły z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Korzeńcu.
12) był w Starostwie w sprawie zgłoszenia budowy parkingu przy Kościele w Leszczawce,
13) rozpoczęte zostały remonty dróg w Woli Korzenieckiej ze środków pochodzących ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego,
14) rozpoczął się remont Pomnika w Birczy, na który Gmina otrzyma dotację                   w wysokości 20.000 zł, jednak jest to kwota za mała, żeby pokryć wszystkie koszty. Poinformował, ze po przeprowadzeniu rozmów z Marszałkiem, kwota dotacji prawdopodobnie zostanie zwiększona,
15) poinformował, że trwają prace remontowe w szkołach: w Gimnazjum w Birczy, w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej, w ramach środków własnych,
16) podjął decyzję o dokonaniu wycinki gałęzi drzew przy drodze „Trakt węgierski” ponieważ zagrażały bezpieczeństwu. Należało do tych prac użyć specjalistycznego sprzętu, za który Gmina musi zapłacić,
17) poinformował, że Ministerstwo podjęło próbę o utworzeniu trzech parków narodowych, w tym Turnickiego Parku Narodowego. W związku z tym zostało zlecone pewnemu profesorowi wydanie opinii w tym temacie, po uprzednim spotkaniu się z Nadleśniczymi oraz samorządami. Musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, który swym zasięgiem obejmowałby także Gminę Bircza,
18) poinformował, że decyzja o wygaszeniu szkoły średniej jest już nieaktualna, ponieważ zostało utworzone Liceum o Profilu Wojskowym, do którego został dokonany nabór,
19) podpisał umowę z Panią Skarbnik na wykonanie drogi „trakt węgierski”, w dniu dzisiejszym zostanie złożony wniosek o środki finansowe,
20) uczestniczył w konferencji w Hyżnem na temat „Zielonych Bieszczad” (chodzi o wykorzystanie biomasy),
21) poinformował, że w najbliższych dniach rozpoczęte zostaną prace związane z budową kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna, wykonawca gromadzi już potrzebne materiały,
22) uczestniczył w święcie Policji,
23) odbył się przetarg na nadzór budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej. Startowało trzy firmy, wybrano Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu,
24) odbył się przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej w ramach programu Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objetego PROW na lata 2007 – 2013”,
25) uczestniczył w rodzinnym święcie Sportu  zorganizowanym w Birczy,
26) zostały zakupione elementy do mebli do nowej hali sportowej w Birczy. W trakcie wykonywania przez pracowników gminy jest podjazd dla osób niepełnosprawnych,
27) odbył się przetarg na zamontowanie platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w hali sportowej,
28) odbył się przetarg na dostawę materiałów do remontu świetlicy w Woli Korzenieckiej, ponieważ świetlica uległa zniszczeniu w wyniku pożaru,
29) przygotowywany jest przetarg na odśnieżanie dróg gminnych,
30) przygotowywany jest przetarg na remont cerkwi w Kotowie,
31) został rozstrzygnięty przetarg na remont Pałacu Humnickich w Birczy,
32) spotkał się z Panem Potocznym, z którym przeprowadził rozmowę w sprawie przeprowadzki tego Pana do mieszkania znajdującego się w byłej szkole w Korzeńcu,
33) spotkał się z sołtysami i Radnymi w sprawie między innymi przygotowania rozsądnych  propozycji do projektu budżetu gminy na 2014 rok. Chodzi o to, żeby to były zadania strategiczne dla danej miejscowości,
34) poinformował, że w dalszym ciągu występuje problem wody w Łodzince, dlatego w tej sprawie muszą być podjęte skuteczne działania,
35) występuje również problem z bobrami, które wyrządzają wiele szkód na terenie gminy. W tej sprawie na antenie Radia Rzeszów zostanie nadany specjalny program, dzięki któremu  być może ten problem przynajmniej częściowo zostanie rozwiązany.
 
Ad.5. Podjęcie uchwał:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza zmienionej uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LI/41/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.
            Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że ta zmiana jest wprowadzana na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego, które wpłynęło dnia 1.07.2013 r. z prośbą o zmianę ze względu na to, że został wydłużony termin procedury przetargowej dot. programu PSeAP.
Całkowity koszt się nie zmienia, tylko termin realizacji zadania przesunięto na rok 2014.
Ponadto Pani Skarbnik wskazała, w których kolumnach i wierszach dokonano zmian oraz aktualizację roku bieżącego.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza zmienionej uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LI/41/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku została podjęta jednogłośnie i jako Nr LV/51/2013 stanowi załącznik do protokołu.
            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 roku – kwota 50.000,00 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to część subwencji ogólnej dla JST i zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. przeznacza się ją na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowo wybudowanych szkół i placówek oświatowych.
Po udzieleniu wyjaśnienia pozostałej części projektu uchwały przez Panią Skarbnik, uchwała Nr LV/52/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
            Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LV/53/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 195/2 o pow.0,25 ha położonej w miejscowości Nowa Wieś.
 
Ad.6.
            W tym punkcie porządku obrad, Radny Pan Zbigniew Urban skierował pytanie do Pana Przewodniczącego, dlaczego na spotkania z Wójtem nie zaprasza się wszystkich Radnych. Pan Urban stwierdził, że wszyscy Radni powinni być traktowani jednakowo. „Jestem Radnym Rady Gminy wybranym przez społeczeństwo i powinienem być traktowany na równi ze wszystkimi.”
Pan Urban zapytał, kiedy zostanie wykonana kładka do Pani Stefanii Buczyńskiej w miejscowości Żohatyn.
            Pan Wójt odpowiedział, że deklaruje przekazanie 4 słupków i pokrycie kosztów transportu tych słupków, a kładkę mieszkańcy wykonają we własnym zakresie. Poinformował, że rozmawiał o tym z Panią sołtys wsi Żohatyn w dniu 6.08.2013 r.
Pan Wójt poinformował również, że od tej pory tak będzie w każdej miejscowości. Gmina nie będzie wykonywać żadnych kładek.
            Pan Urban ponownie zapytał P.Wójta, dlaczego w jednej miejscowości wykonuje się prace, których koszty w większości pokrywa Gmina, a w innych miejscowościach nic się nie robi.
            Pan Wójt odpowiadając na to pytanie , poinformował, że np. w Sufczynie są wykonywane prace, ale mieszkańcy na zebraniu podjęli uchwałę o wycince drewna i przeznaczeniu środków na kładek.
            Na pierwsze pytanie postawione przez Pana Urbana Pan Przewodniczący odpowiedział, że na przyszłość dopilnuje, żeby wszyscy byli zapraszani na organizowane spotkania z sołtysami.
            Radny Pan Okołowicz zapytał, co z przetargiem na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.
            Pan Wójt odpowiedział, że pierwszy przetarg się nie odbył, został więc ogłoszony drugi przetarg, na który zgłosiła się jedna firma z Krakowa z kapitałem francuskim, która zaproponowała 1.800 zł za 1 tonę odpadów, czyli opłata od 1 osoby wynosiłaby 30 zł miesięcznie.
W związku z tym przetarg został unieważniony i został zlecony „z wolnej ręki” odbiór
odpadów Spółce Komunalnej w Birczy, co zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.
Spółka wywozi śmieci na starych zasadach.
Został ogłoszony następny przetarg, który odbędzie się 27 sierpnia 2013 roku.
Za miesiąc lipiec br. spółka poniosła koszty w wysokości 30.000 zł, a na koncie jest 7.000 zł.
Pan Wójt poinformował, że w celu usprawnienia sortowania śmieci, podjął decyzję, że w miejscowości Bircza oraz b.osiedlach PGR zostaną ustawione pojemniki na szkło oraz plastik, ponieważ mieszkańcy nagminnie zmieniają deklaracje, że chcą oddawać zamiast śmieci sortowanych, niesortowane. Jeżeli na koniec roku nie osiągniemy wyniku 50 na 50, to będą naliczane kary. Wszyscy muszą mieć świadomość, szczególnie sołtysi i Radni, ze wówczas będą podwyższane opłaty za odpady, ponieważ naliczana kara będzie wkalkulowana w koszty związane z gospodarką odpadami. „Ja mówiłem i będę powtarzał jeszcze wiele razy, żebyście mieli Państwo świadomość tego, gdyż ja ustawy nie wymyśliłem.”
            Zdaniem Pana Urbana – należy podjąć jak najszybsze działania dot. ogłoszenia przetargu i przede wszystkim należy nagłośnić ogłoszenie tego przetargu, gdyż w przeciwnym razie Gmina będzie płacić kary.
            Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że problem jest w tym, że mieszkańcy nie płacą za śmieci.
            Pan Wójt – według deklaracji powinno wpłynąć do kasy Urzędu Gminy – 45.000 zł, a wpłynęło do tej pory tylko 7.000,00 zł.
„Ja z zasady jestem odpowiedzialnym Wójtem, ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Internecie. Prawda jest taka, że nie każdy może ubiegać się o wywóz odpadów komunalnych. Firma, która ubiega się o wywóz odpadów, musi spełniać określone przepisami prawa kryteria. Firma ubiegająca się o udział w przetargu musi być wpisana do tzw.działalności regulowanej. Uważam, że umieszczenie ogłoszenia na wywóz odpadów komunalnych na stronie internetowej jest wystarczające. Ja mogę umieścić to ogłoszenie w gazecie, ale to jest koszt ok. 200 zł i to również zostanie zabrane z kąta śmieciowego.        
Gdy jest taka sytuacja, że przetarg długo nie dochodzi do skutku, to jest to korzystne dla naszej spółki komunalnej, ponieważ są to dla spółki dodatkowe dochody.
Reasumując, zgodnie z przepisami prawa ogłosiłem pierwszy przetarg do 30.06.2013 r., nikt się nie zgłosił. Ogłosiłem drugi przetarg – zgłosiła się firma, która przewyższała dochody od mieszkańców, więc przetarg nie doszedł do skutku.”
            Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że nie do przyjęcia jest tłumaczenie, że 200,00 zł, to duży koszt za ogłoszenie przetargu, gdzie za chwilę będziemy płacić kilkadziesiąt tysięcy złotych kary.
W całym kraju jest 17 gmin, które nie ogłosiły przetargu na wywóz odpadów i nie podpisały umowy, w tym jest Gmina Bircza.
            Pan Wójt do Pana Urbana – „kary mogą być naliczane, jeżeli nie osiągniemy 50% wskaźnika śmieci sortowanych. Tutaj żadnej  kary nie ma, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Z kim miałem podpisać umowę, jeżeli nikt się nie zgłosił do przetargu?”
            Pan Urban ponownie do Wójta - „Gmina za niepodpisaną umowę będzie płacić karę.”
            Pan Wójt – „jeżeli Gmina w terminie nie ogłosi przetargu i nie wybierze firmy do wywozu odpadów, to mieszkaniec na koszt gminy zleca podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów, wywóz odpadów z jego nieruchomości.”
            Następnie głos zabrała Radna Pani Teresa Madej, twierdząc, że Gmina Bircza od lat nie bierze udziału w dożynkach powiatowych. Miejsce, w którym powinien znajdować się wieniec z Gminy Bircza jest puste – powiedziała. Pani Madej zwróciła się z apelem do państwa Radnych i sołtysów o zmobilizowanie się, by z któregoś sołectwa wieniec znalazł się na dożynkach powiatowych, by Gmina Bircza dołączyła do pozostałych 10 gmin.
Według Pani Madej co roku na dożynkach powiatowych powinien być prezentowany wieniec innego z sołectwa. Jeśli w ubiegłym roku Gminę Bircza reprezentowała miejscowość Leszczawa Górna, to na następny raz wypada, że miejscowość ta będzie reprezentować Gminę Bircza za 24 lata, ponieważ nasza Gmina liczy 24 sołectwa. Tak jest praktykowane w innych gminach – dodała Pani Madej.
            Pan Wójt przyznał rację Pani Madej, potwierdzając, że jest niestety małe zainteresowanie tematem dożynek powiatowych, do tej pory nie zrobiliśmy nic w tym kierunku, ale zadeklarował wszelką pomoc organizacyjną, jeśli chodzi o wyjazd z wieńcem na dożynki powiatowe.
„Trudno się dziwić, że nie ma zainteresowania dożynkami powiatowymi, skoro na dożynki gminne są przygotowane tylko dwa wieńce” – dodał Pan Wójt.
            Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu – Panu J.Lichota, który zaprosił wszystkich na dożynki gminne do miejscowości Lipa na dzień 25 sierpnia.2013 roku. „Wieniec – jest to medal Panu Bogu za plony – dodał Pan Lichota.
Jednak dwa wieńce na dożynki gminne, to stanowczo za mało. Myślę, ze mieszkańcy się zmobilizują i będzie więcej wieńców.
Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę o udział w dożynkach gminnych w miejscowości Lipa.”
            Radny Pan Buczek proponował, żeby na dożynki powiatowe  pojechał ten wieniec, który wygra konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy na dożynkach gminnych.
 
Ad.7.
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-11-19 14:22:20
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:26:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl