Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 11:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XI/2013

 

 Protokół Nr XI/2013
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku w  hali sportowo-widowiskowej w Birczy przy ul. Parkowej 1.
 
Sesja trwała od godz.900 do godz.1030.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni:  Pan  Artur Buczek i Pan Andrzej Pacławski (usprawiedliwieni).
Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn oraz Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota.
W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
5.Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 – referują:
   dyrektorzy szkół, Skarbnik i Wójt.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/16/2013 w sprawie przyjęcia „Programu
  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 na   terenie Gminy Bircza w 2013 roku.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
 
Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Rade jednogłośnie.
 
Ad.3.
            Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 08.08.2013 r. do 28.08.2013 r. – jak niżej:
1)      przeprowadził rozmowy z właścicielem Firmy El-Naft, wykonawcą hali sportowo-widowiskowej w Birczy w sprawie wykonania zadaszenia nad tarasem, którego projektant nie zaplanował (będzie to kwota ok. 20.000,00 zł). Tutaj będzie konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązań, ponieważ nie ma tej kwoty zabezpieczonej w budżecie, a chodzi o to, żeby zdążyć przed zimą, żeby śnieg nie zalegał na balkonie,
2)      Podpisał umowę z wykonawcami na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Prace już trwają w Korzeńcu, w dwóch budynkach szkoły w Sufczynie, koło świetlicy w Brzusce jest zgromadzony materiał i sprzęt, prace będą rozpoczęte, również trwają prace przy dwóch budynkach szkoły w Kuźminie, gdzie dodatkowo będzie robiona podprzybitka. W związku z tym, że projekt nie obejmował tych prac, napewno mieszkańcy podejmą decyzję na zebraniu wiejskim, żeby dokonać wycinki drewna, by pokryć koszty wykonania podprzybitki (potrzebna będzie kwota około 6-7 tys. złotych,
3)      Podpisał umowę na nadzór nad termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Jest to umowa z Panem Duszykiem, który współuczestniczył w opracowaniu całej dokumentacji,
4)      podpisał umowę z wykonawcą na remont świetlicy w Leszczawie Dolnej z innego programu i na nadzór z Panem Szykulskim, który był inspektorem nadzoru na hali sportowej,
5)      uczestniczył w zebraniach wiejskich w: Korzeńcu, Brzusce i Woli Korzenieckiej.
W miejscowości Brzuska chodziło o to, żeby przy termomodernizacji budynku świetlicy, dokonać również zmiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę. W związku z powyższym mieszkańcy przyznali środki finansowe ze sprzedaży drewna na zakup blachy z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego w/w budynku oraz obróbki blacharskiej. Oczywiście eternit zostanie utylizowany z innego programu, który Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W miejscowości Wola Korzeniecka mieszkańcy podjęli uchwałę o wycince dodatkowo drewna z przeznaczeniem na wykonanie mostu do Pana Janowicza i dokończenie remontu dróg oraz wykonanie remontu świetlicy ze środków, które Gmina otrzymała z firmy ubezpieczeniowej,
6)      był w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w sprawie zatrudnienia 2 osób w ramach prac interwencyjnych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i te osoby rozpoczną pracę w Urzędzie Gminy od miesiąca września br.,
7)      był w Starostwie Powiatowym w sprawie uzupełnienia dokumentów dotyczących remontu GOK,SiT w Birczy, ponieważ termomodernizacja tego budynku ze względu na jego wysokość wymaga pozwolenia na budowę, natomiast termomodernizacja pozostałych budynków odbywa się na zasadzie zgłoszenia do Starostwa,
8)      uczestniczył w dożynkach parafialnych w Leszczawce,
9)      dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza. Jeden raz posiedzenie odbyło się w Olszanicy, a drugi raz Marszałek zorganizował spotkanie w Rzeszowie. Marszałek opracował strategię i  w związku z tym będą dodatkowe środki dla tej strategii Bieszczad. We wnioskach zostały ujęte takie zadania, jak: dalsze wodociągowanie, kanalizowanie gminy. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Mimo, że podział środków odbędzie się w programie 2014-2020, to strategia Bieszczad będzie miała dodatkowe środki, co będzie plusem dla naszej gminy,
10) był w Ustrzykach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z propozycją, by firma startowała w przetargu na odbiór odpadów komunalnych, ponieważ ponownie zgłosiła się firma z Krakowa z kapitałem francuskim, oczywiście podana przez tę firmę kwota przewyższała kwotę, którą możemy ściągnąć od mieszkańców, w związku z tym przetarg nie doszedł do skutku. W tym momencie Pan Wójt poprosił o rozdanie wszystkim Radnym wyciągu z Gazety Prawnej, w którym pisze, że 17 gmin nie ogłosiło przetargu, Gmina Bircza nie jest wymieniona. W artykule pisze wyraźnie, że , że nie będą karane gminy, które ogłosiły przetargi, ale nie zdążyły z ich rozstrzygnięciem. Gmina Bircza zdążyła ogłosić przetarg w terminie, ale nikt się nie zgłosił. Te 17 gmin, które nie zdążyły z ogłoszeniem przetargu związanego z wywozem odpadów komunalnych, powierzyła to zadanie własnym podmiotom, a Gmina Bircza – spółce komunalnej,
11)  zorganizował spotkanie z Dyrektorami Szkół i Przewodniczącym Rady, na którym omówiono sprawy związane z przygotowaniem placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania oświaty.
12)  Podpisał aneks na wykonanie placu zabaw w Birczy
13) Był u Dyrektora Rolnictwa i Środowiska- Leszczawka otrzyma 200-300 tys. złotych na wykonanie drogi w miejscowości Leszczawka
14) Uczestniczył w dożynkach gminnych w Lipie
15) Prowadził rozmowy na temat wykonania bieżni i ułożenia kostki koło hali sportowej
16) Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie unieważniła uchwałę Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie dot. przeznaczenia środków pochodzących z lasu mienia gminnego na odwodnienie oraz wykonanie parkingu kościoła w Leszczawce, dlatego mieszkańcy muszą się ponownie spotkać i podjąć uchwałę o przeznaczeniu tych środków na remont drogi Leszczawka – Kuźmina.
17) Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na remont Pałacu Humnickich w Birczy, w piątek - 30.08.2013 r. jest podpisanie umowy.
18) Przeprowadził rozmowę z Panem Potocznym o przeniesieniu tego pana do mieszkania w Korzeńcu, ponieważ Pałac Humnickich w Birczy będzie remontowany.
Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że w miejscowości Łodzinka występują problemy z wodą, dlatego w przyszłorocznym budżecie musimy zabezpieczyć środki na rozwiązanie tego problemu.
Również w Birczy – musimy pomyśleć o nowej studni, na razie wody w Birczy nie brakuje, ale w jednej studni wody jest coraz mniej, dlatego muszą być podjęte działania z myślą o przyszłości.
Ad. 5
            W tym punkcie porządek obrad poszczególnych szkół przedstawili informację o przygotowaniu tych placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 jak niżej.
- Zespół Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz poinformowała, że Zespół szkół w Birczy liczy 15 oddziałów, 286 dzieci, pod względem kadrowym również szkoła jest przygotowana , jest pełna obsada.
Jeżeli chodzi o ilość dzieci, szkoła ma tendencje wzrostową. Na dożywianie dzieci szkoła otrzymała dofinansowanie od firmy Pajacyk.
Większych remontów nie było – pomalowano 3 klasy i gabinet z-cy dyrektora. Na ten cel wykorzystano środki pozabudżetowe, tj. na zakup farb materiałów, prace wykonała grupa budowlana przy UG w Birczy – za co serdecznie podziękowała Wójtowi za stworzenie takiej możliwości. Został dokonany nabór do Liceum o profilu wojskowym – 15 osób. Pani Pankiewicz zaprosiła wszystkich na rozpoczęcie roku szkolnego.  
 
- Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej- Dyrektor Pani Maria Pawliszyn – poinformowała, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci jest 92, kadra jest zapewniona. W okresie wakacji zostały wykonane drobne remonty sfinansowane ze środków własnych, a prace wykonała grupa zatrudniona przy Urzędzie Gminy za co bardzo podziękowała Panu Wójtowi. Częściowo przy tych pracach byli zaangażowani rodzice. Szkoła realizuje Program Kapitał Ludzki, Nowoczesna Szkoła szansą na lepsze jutro, założony został również projekt „Nauka w przedszkolu”. Pani Pawliszyn zaprosiła wszystkich na rozpoczęcie roku szkolnego.
 
- Gimnazjum w Birczy – Dyrektor Pani Monika Bodnar poinformowała, że w roku szkolnym 2013/2014 do Gimnazjum będzie uczęszczać ok. 250 uczniów w 12 oddziałach.
Kadra jest zapewniona. W okresie wakacji w szkole odbyły się drobne remonty i tutaj również podziękowała Panu Wójtowi za to, że prace te wykonali pracownicy Urzędu Gminy. Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła od września będzie realizowała kilka projektów, w tym 3 projekty międzynarodowe.
Pani dyrektor także zaprosiła wszystkich na rozpoczęcie roku szkolnego.
 
- Szkoła Podstawowa w Lipie- Dyrektor Pani Jolanta Lichota poinformowała, że szkoła w Lipie jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Podczas wakacji w szkole zostały wykonane drobne remonty.
Kadra nauczycielska jest przygotowana, liczba uczniów – 68. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Szkoła w Lipie jest również ośrodkiem kulturalnym całej miejscowości. Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych zaległości, z tytułu zakupu opału, oleju i węgla. Nie mamy żadnych zobowiązań, jeżeli chodzi o przewoźników, ajentów.  Wszystkie sprawy finansowe dot. oświaty są regulowane na bieżąco.
2012/2013 rok szkolny był rokiem trudnym, ale jakoś wychodzimy na prostą. Jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, będzie on rokiem trudnym, bo znów się szykują mniejsze środki na oświatę, no ale będziemy wszystko robić, żeby utrzymać wszystkie nasze placówki. W tej chwili są wypłacane świadczenia urlopowe dla dwóch szkół, są to kwoty znaczące, bo ogółem jest to kwota 92.000, już zostało wypłacone na ponad 52.000, dzisiaj będą wypłacone świadczenia dla trzeciej szkoły i do końca tygodnia mam nadzieję, że będą wypłacone jeszcze świadczenia urlopowe dla 2 szkół, czyli będzie to zgodnie z terminem do końca sierpnia.
Zostały wypłacone wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe, czyli średnia za sierpień.
Myślę, że Państwo Dyrektorzy szkół tak sporządzili arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2013/2014, żeby uchwycić koszty całego roku i aby nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie za faktyczną pracę, żeby średnia nie była regulowana wypłatą w formie dodatku wyrównawczego, bo oczywiście każdemu należy się średnia godzin z całego roku szkolnego.
 
Pan Wójt – jednym z tematów spotkania z Dyrektorami Szkół było to, żeby nie dopuścić do tego, tak jak to było w ubiegłym roku szkolnym, że wypłacone zostało prawie 300.000 wyrównań za nie osiągnięcie średniej.
Dyrektorzy tak  powinni układać pracę nauczycieli, żeby zajęcia odbywały się z korzyścią dla dzieci, a nauczyciel faktycznie przepracował.
W chwili obecnej ze względu na nie zastosowaną średnią, mamy już do wypłaty niebagatelną kwotę, bo około 44.000,00 zł (tak było na koniec sierpnia).
W związku z tym sprawa ta będzie pilotowana na bieżąco, spotkania z Dyrektorami będą odbywały się przynajmniej raz w miesiącu.
 
Na spotkania z Dyrektorami omawiane były również sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i wokół szkoły.
Postaram się jeszcze objechać wszystkie placówki szkolne, zwrócić uwagę na sprawy bezpieczeństwa.
Tutaj szczególnie uwagę musimy zwrócić na szkołę birczańską, trzeba zadbać o to, żeby była bieżnia, bo niestety dzieci jest coraz mniej i w przyszłości szkoła birczańska będzie szkołą wiodącą, dlatego szkołę w Birczy musimy przygotować do reform i zmian, żebyście Państwo nie łudzili, że oświata będzie funkcjonować w takim kształcie jak obecnie, mówię to otwarcie, nie boję się tego. I będę to powtarzał na każdej sesji.
Muszę to powiedzieć, że oświata ze strony zarówno Rady Gminy jak i Urzędu Gminy jest dopieszczona.
Dyrektorzy wymieniają tutaj różne projekty, ale całą papierkową robotę wykonują moi urzędnicy i grosza za to nie biorą.
 Tak jak już wcześniej mówiłem musimy wykonać bieżnię, a z firmą, która ją wykona przeprowadziłem rozmowę i zapłacimy w roku przyszłym.
Bieżnia ta będzie dużym sukcesem, plac zabaw niedługo będzie ukończony, wiec przedszkole będzie miało możliwość korzystania z niego.
Musimy jeszcze zrobić zadaszenie nad tarasem.
Kończąc, Pan Wójt powiedział, że ogólnie jest zadowolony z całej oświaty, ponieważ nie tworzą problemów, tylko starają się je rozwiązywać.
Pozytywnie wypowiadam się o pracy dyrektorów Szkół i nauczycieli, a Dyrektorzy i nauczyciele również powinni docenić to, co samorząd robi dla nich.
Ograniczamy wydatki w innych dziedzinach, kosztem oświaty.
Ponad 3,5 mln zł, jeszcze dojdą te zobowiązania, to będzie ok. 4 mln zł dokładamy do oświaty, czyli 100 % samorząd dokłada do oświaty.
Należy wymienić tu również to, że obecnie budynki szkół, również niepublicznych są docieplane. Szkoda, że Dyrektorzy Szkół Niepublicznych się nie pokazali na sesji, chociaż z naszej strony również jest zauważalna  pomoc.
Poczynię starania, żeby te szkoły zostały objęte szczególnym nadzorem, będą sprawdzanie wyniki nauczania dzieci.
 Tematowi oświaty zostanie poświęcona oddzielnie sesja, dokładnie ten temat zostanie przeanalizowany i wówczas zostaną obrane stosowne kierunki działania.”
 
Ad. 6. Podjecie uchwał:
- Najpierw został przedyskutowany projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 87 o pow. 0,4898 ha położonej w Birczy na rzecz Zbigniewa i  Marzeny Demkiewicz.
Pan Wójt wyjaśniając poinformował, że w powyższej sprawie odbyło się zebranie wiejski8e, na którym mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż bez przetargową przedmiotowej działki dla P. Demkiewiczów w związku z tym został przygotowany w/w projekt uchwały.
Po wyjaśnieniu Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LVI/54/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, stanowiąca załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/16/2013 Rady Gminy w Birczy z dnia 26 marca 2013 roku.
Pan Wójt wyjaśniła, że w/w uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ brak było między innymi opinii kół łowieckich funkcjonujących na terenie Gminy Bircza, w związku z tym proponuje się uchylenie przedmiotowej uchwały i w dalszej kolejności będą podjęte działania związane z podjęciem nowej uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:”
Wobec powyższego uchwała Nr LVI/55/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/16/2013 Rady Gminy w Birczy z dnia 26 marca 2013 roku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Wyjaśnienia do projektu uchwały udziela pani Skarbnik.
Po wyjaśnieniu uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota  57.952,00 zł, została podjęta jednogłośnie i jako Nr LVI/56/2013 stanowi załącznik do protokołu.  
 Również  jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVI/57/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 127.749,00.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVI/58/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 89.827,61 zł.
W/w uchwałą Rada przyznała środki pochodzące ze sprzedaży drewna z lasu wsi Malawa na remont kościoła w Malawie.
 
Ad. 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu – Pan J. Lichota, który podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  pomogli w organizowaniu dożynek gminnych, które odbyły się 25 sierpnia br. w Lipie. Szczególnie podziękował Pani Dyrektor GOK-u, Pani Sylwii, P. Zbyszkowi, koleżankom i kolegom Radnym, pracownikom gminy i Wójtowi.
Przede wszystkim podziękował również Sołtys Lipy, Pani Czesławie Cybulskiej, sołtysowi Malawy - Panu Kazimierzowi Harłaczowi, Radnej m- ci Brzeżawa za pomoc, za organizację, za stworzenie właściwej atmosfery, podziękował również szczególnie Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich - Pani Stanisławie Ćwian z Lipy.
Kończąc Pan Lichota podziękował wszystkim jeszcze raz za wszelką pomoc przy organizacji dożynek.
Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos powiedział, że miło było słyszeć jak Dyrektorzy Szkół wypowiadali się, że remonty szkół zakończyły się pod koniec wakacji i zapytał, czy w hali sportowej są zaplanowane zajęcia dla młodzieży szkół Leszczawy i Sufczyny. Proponował więc, żeby takie zajęcia przynajmniej po 2 godziny tygodniowo odbywały się na hali sportowej w Birczy.
Pan Adam Wilgucki prosił, żeby wyremontować toaletę na Pilawie, ponieważ w październiku odbędzie się wesele w tym obiekcie.
Pan Andrzej Atamańczuk – zwrócił się z prośbą o zwrot samochodu strażackiego z Huty Brzuskiej do Birczy, uzasadniając tym, że samochód ten w Birczy będzie bardziej przydatny i wykorzystany.
Radny Pan Zbigniew Urban zwrócił się z prośbą do Wójta, do Radnych, żeby nie zapominać o szkołach niepublicznych, tj. Kuźminie i Żohatynie, ale wspomagali te szkoły poprzez oddelegowanie do pracy grupy budowlanej, czy też pomagali  w inny sposób, gdyż do tych szkół uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wszystko przebiega sprawnie.
Pan Wójt powiedział, że o szkoły niepubliczne dba tak samo, a może jeszcze bardziej niż o szkoły pozostałe. Gdy zabrakło wody w Żohatynie, trzeba było się szybko zmobilizować i woda jest. Utrzymuje na bieżąco kontakt z prezesem stowarzyszenia- Panem Kępą.
W Kuźminie - obecnie docieplane są 2 budynki szkolne. Jeśli otrzymuje jakiś telefon z jakiejkolwiek  szkoły, że coś potrzeba, od razu jest to realizowane, np. są oddelegowani ludzie do pracy, nie robię jakiegoś podziału. 
 
 
 
Ad.6.
            Zakończenia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak
 
 

Autor: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:27:16
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:29:19

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl