Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIII/2013

 

Protokół Nr XIII/2013
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 września 2013 roku w sali
Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 1800 do godz.1900.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Stanisław Chrobak, Pan Czesław Mliczek i Pan Jerzy Pisz.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska  
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
 prowadzone przez Gminę Bircza.
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 
 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza
 zmienionej uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LI/41/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku
        oraz uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LV/51/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
       - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
       - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie  
opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.
Pan Wójt wyjaśnił, że w sierpniu zmieniła się ustawa o systemie oświaty i w związku z tym opłata za 1 godzinę pobytu w przedszkolu nie może być wyższa niż 1,00 zł.
Do tej pory opłata ta wynosiła 1,50 za 1 godzinę.
Wobec powyższego uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LVIII/60/2013 stanowi załącznik do protokołu.
            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 9.540,53 zł , dot. zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała jest ściśle powiązana z Wieloletnią Prognozą Finansową, wynika z bilansu za 2012 rok, a wiec są to długoterminowe zobowiązania powyżej 12 miesięcy. Są to wolne środki w wysokości 9.540,53 zł za rok 2012 i przeznaczamy ich na mniejsze zaciągniecie zobowiązań, które będzie skutkowało w latach następnych, czyli w 2019 roku będzie do spłaty mniejsza kwota kredytu, a teraz zaciągamy mniejszy kredyt o tę kwotę.
Po wyjaśnieniu uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LVIII/61/2013 stanowi załącznik do protokołu.
            W dalszej części obrad przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej 29 stycznia 2013 roku.
            Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa była już dwukrotnie zmieniana – w czerwcu i sierpniu, ze względu na projekt realizowany w ramach środków unijnych, tzw. PSeAP, a w tej wprowadzamy wolne środki  w wysokości 9.540,53 zł. Jest to projekt uchwały ściśle powiązany z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 9.540,53 zł.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała Nr LVIII/62/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej dla Gminy Bircza zmienionej uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LI/41/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LV/51/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
            Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 90.103,20 z, dot. dodatkowych dochodów dla Gimnazjum w Birczy – kwota 67.603,20 zł – realizacja programu „Uczenie się przez całe życie”,
na remont i odbudowę zabytkowej cerkwi w Kotowie – II etap – 20.000,00 zł oraz dla GOK,SiT w Birczy w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - w wysokości 2.500,00 zł.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 90.103,20 r. została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LVIII/63/2013 stanowi załącznik do protokołu.
            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 208.193,00 zł, dot. dodatkowych dochodów ze sprzedaży drewna z lasu wiejskiego, z przeznaczeniem tych środków na zadania własne gminy, ujęte w protokołach zebrań wiejskich.
Po szczegółowym wyjaśnieniu przez Panią Skarbnik uchwała Nr LVIII/64/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVIII/65/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 241.000,00 zł, dot. ponadplanowych dochodów, które przeznacza się na odsetki, oświatę i pomoc społeczną.
            Pod koniec tego punktu porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.326.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik , uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LVIII/66/2013 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
            Zakończenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:33:18
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:34:56

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl