Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVIII/2013

 Protokół Nr XVIII/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 10 grudnia 2013 roku w  sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Sesja trwała od godz.900 do godz.1130.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni:  Pan Czesław Mliczek oraz Pan Józef Pankiewicz.  

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o. o. w Birczy – Pan Jan Brodzicki.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie  protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

- w sprawie  zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy     

  Bircza oraz nieruchomości stanowiącej własność Pana Tomasza Kaczmarskiego   

  zam.  Żohatyn 15,

- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza,

- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik

  Ruski 9, 37-751 Bircza na działalność Wójta Gminy Bircza.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

7. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłosnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokoły obrad z trzech ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres od 7.10.2013 r. do 10.12.2013 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      spotkał się z Dyrektorami szkół na temat bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy, spraw związanych z wypłatą dodatku wyrównawczego itd.. Jeśli chodzi o dodatek wyrównawczy, jest to kwota  mniejsza, niż w  2012 roku. Wyrównanie to będzie wypłacone do końca stycznia 2014 roku i będzie to kwota  około 150.000,00 zł, czyli o połowę mniejsza niż w 2012 roku,

2)      był  w Komańczy na spotkaniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza, na którym omawiana była strategia rozwoju Bieszczad,

3)      był w Sanoku w sprawie ustalenia zasad odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, ponieważ przetarg na odbiór odpadów komunalnych był kilkakrotnie ogłaszany i nie doszedł do skutku,

4)      spotkał się z W-ce Marszałkiem Kuchcińskim, na którym  to spotkaniu były omawiane ogólne sprawy polityczne na terenie całego kraju,

5)      nadzorował odbiór trzech obiektów w ramach termomodernizacji, tj.: Urząd Gminy, Rudawka, Kuźmina, gdzie wyszły dodatkowe prace, pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji końcowej. Występują tylko problemy z wykonawcą, który wygrał przetarg na termomodernizację budynku świetlicy w Leszczawce oraz budynków po b. szkole w Korzeńcu, ale termin wykonania prac  jest do końca tego roku,

6)      przy współpracy Wójta, Dyrektora GDDKiA oraz RZGW został zabezpieczony końcowy odcinek potoku Rudawka, Wójt podziękował tu szczególnie GDDKiA.

7)      rozpoczęto I etap regulacji potoku Korzonka i Stupnica, Wójt wystąpił z pismem do Krakowa o wykonanie II etapu regulacji w/w potoków,

8)      prowadził nadzór nad wykonaniem kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna, poinformował, że prace przebiegają zgodnie z planem, a jeśli występują drobne problemy techniczne, są one na miejscu rozwiązywane,

9)      zakończono remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej wewnątrz w ramach planu odnowy wsi,

10)  był z Panią Skarbnik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w celu naniesienia poprawek do wniosku na utworzenie przedszkola i placu zabaw w Birczy,

11)  był w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie celem uzgodnienia dokumentacji przetargowej na wykonanie kanalizacji w Leszczawie Dolnej,

12)  uczestniczył w zebraniu wiejskim w Birczy,

13)  uczestniczył w odbiorze drogi Leszczawka- Kuźmina finansowanej w ramach usuwania skutków powodzi,

14)  uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Fortecznych, ustalono przebieg prac dla całej inwestycji, tj. remont Pałacu Humnickich,

15)  zwołał posiedzenie rady budowy w sprawie wykonania prac remontowych Pałacu Humnickich. Po odkopaniu wewnątrz tego budynku okazało się że trzeba fundamenty podbijać, gdyż są za słabe. Poinformował, że w Przemyślu odbyło się również posiedzenie w powyższej sprawie  i pewne prace należy przeprojektować.  Chodzi o to, żeby przenieść kotłownię  z Pałacu Humnickich do ŚDS, na co Wójt wyraża zgodę. Sprawą pilną jest wykonanie przyłącza energetycznego, w związku z tym wystapił do Zakładu Energetycznego o wykonanie dokumentacji. Zakład Energetyczny odpowiedział, że może opracować dokumentację w 2014 roku, ale jest jeszcze taka zasada, że gmina we własnym zakresie opracuje dokumentację, a potem sprzeda je Zakładowi Energetycznemu, żeby w ten sposób przyspieszyć sprawę.

16)  Uczestniczył w spotkaniu Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w sprawie przeglądu OSP w Sufczynie, która jest przygotowywana do ujęcia w Krajowym Systemie Ratowniczym.

17)  Wystąpił do Zakładu Energetycznego w Przemyślu o wykonanie przyłącza do Pałacu Humnickich, o którym mówił wyżej, chodzi o nowe warunki,

18)  Był z Panią Skarbnik w Rzeszowie na temat termomodernizacji, Gmina otrzymała już część pieniędzy, z czego zostały zapłacone prace przy trzech budynkach: Urząd Gminy, Rudawka i Kuźmina, tj. 400 000zł. Prace przy pozostałych budynkach będą płacone w przyszłym roku,

19)  Był w Przemyślu w Zakładzie Energetycznym w sprawie wykonania przyłącza do byłej szkoły w Rudawce. W związku z tym, że kilkakrotnie ogłaszane przetargi na ten lokal nie doszły do skutku, mimo obniżki ceny tego lokalu, Wójt postanowił że każda klasa w tym budynku będzie stanowić jedno mieszkanie socjalne, gdyż takie powinny być na terenie gminy. Ponieważ są trzy klasy będzie trzy lokale socjalne,

20)  Wspólnie z Radnymi w dniu 27.10.2013 r. uczestniczył w 68 rocznicy obrony Birczy przed bandami UPA i odsłonięciem Pomnika w Birczy,

21)  Uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Fortecznych na temat nowego harmonogramu pracy na rok 2013, ponieważ większość prac przy remoncie budynku Pałacu Humnickich  została przesunięta na rok 2014,

22)  Spotkał się z projektantem w sprawie centralnego ogrzewania w Pałacu Humnickich, ale pewne sprawy będą poprawiane w trakcie wykonywania,

23)  Spotkał się z prezesem PTTK w Sanoku u którego złożył wniosek na tzw. Rozwój Inwestycji Turystycznych na odcinku Kuźmina – Korzeniec. Jedna inwestycja to będzie schronisko w Starej Birczy, druga – Schronisko w Korzeńcu plus place zabaw plus drogi (jest to umieszczone na stronie internetowej).
Wartość inwestycji – 3 200 000,00 zł netto,

24)  Rozpoczęto prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Woli Korzenieckiej po pożarze które będą kontynuowane w okresie zimowym,

25)  Spotkał się z wójtami i burmistrzami Bieszczad w celu omówienia strategii Bieszczad. Strategia została zakończona, jeśli Radni zechcą się zapoznać, ponieważ Bircza też jest w niej ujęta, to Wójt będzie wnioskował o wprowadzenie tego tematu pod obrady sesji,

26)  Z Przewodniczącym Rady Gminy i urzędnikami uczestniczył w święcie Patrona Szkoły w Kuźminie,

27)  Spotkał się z konserwatorem w sprawie wycinki drzew w parku w Birczy, drewno zostanie wykorzystane do palenia w budynkach użyteczności publicznej oraz jeśli zajdzie taka potrzeba będzie przydzielone dla osób ubogich z terenu gminy,

28)  Uczestniczył w Urzędzie Gminy Przemyśl w konferencji na temat poprawy jakości usług w jednostkach samorządu terytorialnego,

29)  Nadzorował prace remontowe przy budynku byłej szkoły w Rudawce, już jest przygotowany jeden lokal socjalny dla osoby, która posiada wyrok sądu. Osoba ta nie jest zainteresowana, ponieważ jak stwierdziła jest to lokal o zbyt niskim standardzie,

30)  Z Radnymi spotkał się z Prezydentem Stalowej Woli i złożył podziękowanie za pomoc finansową przy zorganizowaniu uroczystości – 68 rocznicy obrony Birczy przed bandami UPA oraz umożliwienia występu teatru NIE TERAZ przedstawiającego „Balladę o Wołyniu”,

31)  Był w Nadleśnictwie Bircza w sprawie remontu drogi w Borownicy, Nadleśniczy zapewniał, że do końca tego roku droga będzie wykonana,

32)  Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze w celu uczczenia ofiar II napadu na Birczę,

33)  Uczestniczył wspólnie z Radnymi w obchodach Święta Niepodległości,

34)  Uczestniczył w ślubowaniu uczniów I klasy Liceum o profilu wojskowym w Birczy,

35)  Nadzorował prace przy remoncie cerkwi w Kotowie, zaplanowany etap na ten rok został zakończony,

36)  Nadzorował wycinkę drzew w Birczy i w Leszczawie Dolnej. Jednocześnie apelował do Radnych i Sołtysów, aby zgłaszać gdzie są zakrzaczone działki w poszczególnych miejscowościach ponieważ są pracownicy,  którzy dokonają wycinki tych zakrzaczeń, a pozyskane drewno zostanie wykorzystane jako opał w budynkach użyteczności publicznej. Wójt poinformował, że do tej pory nie kupiono w ogóle węgla i w związku z tym zmniejszyły się koszty związane z zimowym utrzymaniem GOKSiT i UG,

37)  Z Radnym i Sołtysem wsi Korzeniec podjął decyzję dotyczącą łatania dziur na drogach w Korzeńcu. Rejon Dróg przekazał nieodpłatnie materiał do tego celu , a prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

38)  Uczestniczył w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka w Zespole Szkół w Birczy,

39)  Z Przewodniczącym Rady Gminy i urzędnikami był w Jaworniku Ruskim – Rybne w sprawie drogi,

40)  Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Sufczynie,

41)  Uczestniczył w uroczystości 50-cio lecia zawarcia związku małżeńskiego,

42)  Uczestniczył w zebraniu wiejskim w: Leszczawce, Leszczawie Dolnej i Nowej Wsi,

43)  Zorganizował posiedzenie Rady Budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej na temat ustalenia harmonogramu zakończenia w terminie tej inwestycji,

44)  Spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bircza w sprawie przekazania dróg Gminnych do nadleśnictwa zgodnie z uchwałami Rady Gminy,

45)  Uczestniczył w święcie „Barbórki” w Jaworniku Ruskim,

46)  Był w PKS Przemyśl w sprawie negocjacji ceny dowozu dzieci szkolnych na posiłki z Gimnazjum do Zespołu Szkół,

47)  Był w ARiMR w Przemyślu w sprawie wydania wniosku na remonty świetlic,

48)  Spotkał się z przedstawicielem Koła Emerytów i Rencistów w celu udzielenia pomocy w zorganizowaniu spotkania sprawozdawczego, na które zaprosił Radnych i Sołtysów,

49)  Uczestniczył w posiedzeniu Rady Społeczno-Naukowej w Nadleśnictwie Bircza. Jednym z tematów posiedzenia była sprawa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Tej sprawie będzie poświęcona oddzielna sesja, Rada musi wypracować stosowne stanowisko,

50)  Rozpoczęto prace przy remoncie mostu w miejscowości Wola Korzeniecka,

51)  Z Panią Skarbnik podpisał umowę na funkcjonowanie drugiego oddziału przedszkola w Birczy,

52)  Odbył się przetarg na odśnieżanie dróg gminnych,

53)  Spotkał się z urzędnikami w sprawie wydawania „Wiadomości Birczańskich”. Jednym ze sponsorów tej gazety jest Nadleśnictwo Bircza,

54)  Z Kierownikiem USC oraz Radnym z Korzeńca był w Boguszówce w celu wręczenia medalu za 50-cio lecie pożycia związku małżeńskiego, ponieważ rodzina ta nie uczestniczyła w uroczystości z tej okazji w dniu 23.11.2013 r. w GOKSiT w Birczy,

55)  Zakończono postępowanie dotyczące procedury przetargowej na odbiór odpadów komunalnych. Wygrała Firma Usługowo – Handlowa Maciej Marek „Eko – Line” Usługi Komunalne z Buszkowic . Ustalono że firma rozpocznie odbieranie odpadów z terenu Gminy Bircza od 01.01.2014r., z tym dniem zostanie podpisana umowa z w/w firmą.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że Prokuratura zakończyła postępowanie na temat obraźliwych zapisów dot. jego osoby jako Wójta Gminy Bircza. Jednym z elementów był zapis, że Wójt, to największy złodziej. „Jeśli tak jest to ta osoba powinna zgłosić do prokuratury co ukradłem. W związku z tym, że Prokuratura przysłała mi postanowienie, odczytam go w części;” W dniu 6 maja na Internecie ukazała się wypowiedź bliżej nie ustalonej osoby, która napisała, że Wójt Gminy Bircza jest największym złodziejem, osobą zawziętą itd. W związku z tym w toku postępowania ustalono, że wypowiedź została zredagowana na komputerze którego użytkownikiem jest Stanisław Hop zam. Bircza ul. Mjr Kusiaka 17.”

„Ja już raz podarłem takie postanowienie, ponieważ stwierdziłem, że nie będę się zniżał  do poziomu piszących, ale Proszę Państwa trzeba przerwać takie obrzucanie błotem.
W związku z tym w najbliższym czasie osoba ta zostanie poproszona na zawarcie ugody, musi mnie publicznie przeprosić na Internecie, wtedy puszczę to w nie pamięć, a jeżeli nie, to będę dochodził na drodze postępowania z możliwością wypłaty pewnej kwoty na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, celem pomocy biednym”;

Na tym Pan Wójt zakończył informację ze swojej działalności.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał - jak niżej:

 - jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia działki Nr.723/6 o pow. 0,6859 ha, położonej w miejscowości Korzeniec.

Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LXIII/81/2013 stanowi załącznik do protokołu,

 - następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz stanowiącej własność Pana Tomasza Kaczmarskiego zamieszkałego Żohatyn 15,

Pan Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy wsi Żohatyn na zebraniu w dniu 06.04.2013 roku podjęli uchwałę o zamianie działek Nr 75 i Nr 76 o powierzchni ogólnej 0,74 ha stanowiącej własność Gminy Bircza na działkę Nr 74/4 o powierzchni 0,32 ha. Działka Nr 74/4 położona jest obok budynku szkoły i ma być przeznaczona pod boisko szkolne.

            Radny Pan Urban zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie w/w uchwały, ponieważ jak było wcześniej powiedziane mieszkańcy miejscowości Żohatyn wyrazili zgodę na zamianę tych działek i zamieniona działka zostanie przeznaczona pod boisko szkolne.

Pan Urban wyjaśnił również, że przedmiotowa działka położona jest obok szkoły, a chodzi przecież o dobro dzieci.

Pan Urban będąc przy głosie  podziękował obecnemu na sesji Panu Hubertowi Kępa – za opiekę nad szkołą w Żohatynie, gdyż szkoła w Żohatynie jest  szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”, którego Prezesem jest właśnie Pan Hubert Kępa.

            Pan Wójt również uważa, że tę uchwałę należy podjąć, ale przy przekazaniu tej działki musimy podpisać służebność na korzystanie z działki Nr 75, na której jest studnia oraz działki Nr 76, przez którą przebiega wodociąg, dlatego przed zawarciem aktu notarialnego te sprawy muszą być załatwione, żeby w przyszłości nie było problemów.

            Obecny na sesji Pan Hubert Kępa zabierając głos, potwierdził to, co mówił Radny Pan

Urban i również potwierdził, że szkoła w Żohatynie ma plany, jeśli chodzi o budowę boiska dla dzieci, dlatego również zwrócił się  do Rady z prośbą o podjęcie tej uchwały w sprawie zamiany działek.

            Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomość stanowiącą własność Pana Tomasza Kaczmarskiego zam. Żohatyn 15.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXIII/82/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Kolejno został  przedstawiony projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości, dot. działki Nr 100 i 101 o pow. 0,6889 ha , położonych w miejscowości Malawa, z przeznaczeniem na skład drewna pochodzącego z lasu mienia gminnego.

            Sołtys wsi Malawa – Pan Kazimierz  Harłacz potwierdził, że działka ta jest koniecznie potrzebna  pod skład drewna z lasu wsi Malawa, gdyż do tej pory gmina musiała  działkę wydzierżawiać do tego celu, po co płacić czynsz za dzierżawę, skoro jest możliwośc nabycia tej działki na własność – dodał sołtys.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXIII/83/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Grażyna Kwaśnicka – insp. UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały  Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu J.Lichocie, przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, który odczytał  opinię tej Komisji do uchwał podatkowych na rok 2014  oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.

Przedstawiona opinia stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Panu Zb.Urbanowi, który powiedział, że wg jego oceny podatek od nieruchomości na 2014 rok, powinien zostać na poziomie roku 2013, gdyż co roku ten podatek jest podwyższany  w stosunku do stawek ustawowych.

Pan Urban postawił formalny wniosek o pozostawienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok na poziomie roku 2013.

            Obecny na sesji Prezes GS „SCh” w Birczy, apelował, żeby jednak nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości, gdyż proponowane podwyżki podatku od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, to dla GS-u jest średnio ok. 4.000,00 zł rocznie więcej podatku i jak określił, jest to dużo dla tej jednostki, do tego dochodzą jeszcze opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne opłaty.

Kończąc Pan Prezes prosił Radnych o rozwagę na przyszłość.

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że jeśli proponuje wysokość podatków, to nie dlatego, że ma taką wizję, tylko rozmawia z przedsiębiorcami i z wieloma innymi osobami i z Panem Prezesem też były prowadzone rozmowy. Pan Wójt poinformował że czyta również prasę. Ostatnio w Nowinach było podane, że miasto Rzeszów i miasto Przemyśl już uchwaliły budżet na 2014 rok.

Prezydenci obu w/w miast wypowiadali się, że firmy bankrutowały i bankrutować będą, to jest nie uniknione w demokracji i gospodarce wolnorynkowej. Prawdą jest też to, że przedsiębiorcy mają takie możliwości, że część kosztów związanych z opłatami puszczają
 w koszty przedsiębiorstwa.
 Pan Wójt zgadza się z tym, że GS posiada dużą powierzchnię, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że nam już jeden duży podmiot upadł, a mianowicie firma „Artino”- produkcja lamp od 01.01.2014 już nie istnieje.

„Pomogłem przedsiębiorcy sprzedać ten obiekt i owszem z tego tytułu będzie również podatek od nieruchomości, ale nie w takiej wysokości jak do tej pory, gdyż ten kto kupił, zakwalifikuje sobie część obiektów do innej grupy i będzie to podatek niższy, ale dobrze że w ogóle będzie. Jaka to będzie kwota, trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ będzie wiadomo dopiero wówczas, gdy osoba która kupiła ten obiekt złoży deklarację.

Jestem daleko od tego, żeby oceniać inne gminy, bądź też porównywać się z innymi Gminami, ponieważ każda gmina ma inny problem”.

W odniesieniu do Pana Prezesa GS Pan Wójt zapewniał, że nie ma powodów do zmartwień, ponieważ w trakcie wcześniejszych rozmów informował go, że jeśli zajdzie taka konieczność, postara się pomóc Gminnej Spółdzielni w ramach kompetencji Wójta.

Na pewno nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o podmioty gospodarcze. Pan Wójt poinformował również, że w ostatnim okresie był na spotkaniu w Tyrawie Wołoskiej i okazało się, że gminy, które nagminnie obniżały podatki, po milion złotych mają obniżoną subwencję, nam subwencja wyszła prawie na zero, dzięki temu że są stwarzane realne możliwości jeśli chodzi o podatki.

„ Ja odpowiadam za własną gminę za jej mieszkańców i za jej rozwój. Tak będę starał się postępować,  żeby to było w miarę stabilnie,  ale i sprawiedliwie”.

Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała między innymi:  „Proponowana uchwała w sprawie podatku od nieruchomości mówi o obniżeniu górnych stawek podatku i to obniżenie spowoduje, że do budżetu gminy wpłynie mniej o 505 tyś zł, natomiast za dwa lata, gdy przyjdzie rozpisana subwencja, będzie to kwota również mniejsza o około 500 tyś zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że skutkiem obniżenia górnych stawek podatków będą mniejsze wpływy subwencji ogólnej do budżetu. Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że podatki to są dochody gminy i jeśli my obniżamy, to będzie mniej pieniędzy do wydania. Kto sfinansuje nam szkoły, oświetlenie, odśnieżanie itd. Część tych dochodów wraca do mieszkańców, np. w postaci dodatków mieszkaniowych, dotacja do izby wytrzeźwień, dopłat do taryf.  Proszę Państwa proszę zrozumieć przedsiębiorców, ale proszę zrozumieć również gminę, bo co gmina pozyska, to musi i tak wydać. Nie patrzmy się na inne gminy, bo np. Gmina Dubiecko sprzedała wodociąg i kanalizację, żeby wypłacić nauczycielom zaległe wynagrodzenia, a my do tego nie chcemy dopuścić. Więc jeśli dzisiaj podatki obniżamy, to za dwa lata subwencja będzie mniejsza podwójnie. Jakie środki wówczas będziemy mieć na realizację zadań gminy. Także proszę Państwa Radnych o zastanowienie się tak, żeby godnie reprezentować firmy i mieszkańców, a przede wszystkim gminę, bo taka jest nasza rola”.

Pan Prezes GS ponownie zabierając głos powiedział, że rozumie sytuację gminy, ale jego obowiązkiem było przedstawić jak się ta sprawa ma od strony jego firmy.

Pan Wójt do Prezesa GS-u powiedział, że GS posiada grunty w użytkowaniu wieczystym i już od wielu lat nie są podwyższane opłaty od tych gruntów, natomiast z tego co się orientuje, gdzie indziej te opłaty są podwyższane. Pan Wójt ponownie uspokajał Prezesa GS, że nie ma powodów do obaw.

Pani Skarbnik uzupełniła jeszcze, że maksymalnie podwyżka podatku nie przekracza 7%.

W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w powyższej sprawie, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Urbana, a mianowicie żeby stawki podatku od nieruchomości pozostawić na poziomie roku 2013.

Za wnioskiem Pana Urbana było 2 głosy, 1 głos wstrzymujący i 10 głosów przeciw.

Wobec powyższego wniosek Pana Urbana został odrzucony.

            Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony przez wnioskodawcę projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta przy 11 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym i jako numer LXIII/84/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            W dalszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to podwyżka od 1-5 % maksymalnie w stosunku do roku 2013. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych  jest przewidywany mniejszy wpływ do budżetu o kwotę około 96 500,00 zł, czyli tutaj też jest ukłon Wójta i Rady Gminy w stronę przedsiębiorców, obniżając górne stawki podatkowe.

            Pan Wójt wyjaśnił, że podwyżka o 1% dotyczy autobusów, żeby przekonać przedsiębiorców żeby w naszej gminie płacili podatki, natomiast podwyżka 5% dotyczy pojazdów podatników,  którzy prowadzą działalność gospodarcza i których sytuacja finansowa nie jest zła.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 12 głosach ”za” i 1 głosie wstrzymującym się i jako numer LXIII/85/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatkowego. Pan Wójt poinformował, że obniża się cenę 1q żyta do kwoty 68,86 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że obniżając cenę za 1 q żyta tracimy blisko 54 000,00 zł wpływów do budżetu w stosunku do roku 2013.

Pan Urban powiedział, że jest to dobry gest ze strony Wójta, że proponuje taką obniżkę.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego została podjęta jednogłośnie i jako numer LXIII/86/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

Pan Wójt poinformował, że stawki zostały utrzymane na poziomie roku 2013.

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Brodzickiemu – Prezesowi ZGKiM, który powiedział, że proponowane stawki taryf na rok 2014 pozostały na poziomie 2013 roku, z tego względu że zwiększa się liczba odbiorców wody oraz liczba korzystających z sieci kanalizacyjnych. Pan Prezes poinformował również, że określenie taryfy na 6,50zł za 1 metr sześcienny ścieków nie uwzględnia kosztów przebudowy sieci kanalizacyjnej, a jedynie koszty jej eksploatacji.  Nie zróżnicowano również ceny za 1 metr sześcienny  wody  dostarczanej z poszczególnych wodociągów, która  wynosi 6,00 za 1 metr sześcienny wody, pomimo różnicy w kosztach ich eksploatacji.

Pan Prezes wyjaśnił również, że przy obliczaniu wysokości taryf, koszty eksploatacji i utrzymania zarówno wodociągów (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), jak i sieci kanalizacyjnej łącznie z oczyszczalniami ścieków  oraz pozostałe  koszty zostały  ustalone na poziomie minimalnym, tzn. niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego dostarczania wody i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

Uchwała w powyższej sprawie  została podjęta jednogłośnie i jako Nr  LXIII/87/2013  stanowi załącznik do protokołu.

            W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik Ruski 9 na działalność Wójta  Gminy Bircza.

Do tematu  nawiązał Pan Przewodniczący, informując, że w dniu 12.09.2013 r. wpłynęła do biura rady skarga Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik Ruski 9 na działalność Wójta Gminy Bircza, jednocześnie odczytując  tę skargę . Dalej Pana Przewodniczący poinformował, że  w dniu 2.10.2013 r.  skierował skargę do rozpatrzenia  przez Komisję Rewizyjną.  Komisja Rewizyjna  zajęła się tą sprawą, uznając skargę za bezzasadną  i przygotowując  stosowny projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

Pan Przewodniczący wyjaśniając dalej powiedział, że gdy nawet  Rada odrzuci skargę, nie będzie to oznaczać, że nie zostanie załatwiona. Pan Przewodniczący poinformował  również, że razem z Wójtem i geodetą  był na miejscu  i jak się okazuje, problem polega na tym, że droga, o której mowa  przebiega przez grunt Pana Małachowskiego, czyli, że jest to jego droga. Żeby Wójt mógł podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie , musi być uregulowany stan formalno-prawny tej drogi.

            Pan Wójt zabierając głos, potwierdził , że razem z Przewodniczącym Rady Gminy i geodetą  był w Jaworniku Ruskim, gdzie przebiega przedmiotowa droga , wyjaśniając dokładnie , jak ta sprawa się przedstawia. Pan Wójt poinformował  ponadto, że w dniu 22.11.2013 r. wystosował pismo do Pana Małachowskiego, w którym udzielił niżej wymienionych wyjaśnień:

1)      Faktycznie  na części odcinka przebiega  niezgodnie ze stanem ewidencyjnym,

2)      Na podstawie zebranych dowodów  oraz wizytacji w terenie droga w tym miejscu istnieje od czasu zakończenia prac scaleniowych w tej miejscowości,

3)      Z punktu  ekonomicznego niezasadne jest odtwarzanie drogi w granicach ewidencyjnych,

4)      Proponuje się dokonanie podziału geodezyjnego drogi faktycznie istniejącej i zamianę na część drogi ewidencyjnej bez żadnych dopłat,

5)      Jest możliwość rozważenia i zaproponowania Radzie Gminy zamiana za działkę Nr 270 (droga) o pow.0,06 ha , którą obecnie Pan Małachowski użytkuje bezumownie,

6)      Koszty związane z podziałem geodezyjnym pokryje Gmina Bircza z budżetu.

Ponadto w piśmie wystosowanym do Pana Małachowskiego Pan Wójt napisał, że oczekuje od niego pisemnego oświadczenia woli, związanego z uregulowaniem stanu formalno-prawnego, o którym pisze wyżej.

Reasumując,  Pan Wójt powiedział,  że do czasu załatwienia spraw opisanych wyżej, żadne prace remontowe nie będą na tej drodze wykonywane.

” Napewno chcę pomóc tym ludziom, ale oczekuję na ruch ze strony Pana Małachowskiego.”

            Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik Ruski 9, 37-751 Bircza na działalność Wójta Gminy Bircza.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 12 głosach „za” i 1 głosie przeciwnym

i jako Nr LXIII/88/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIII/89/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota  186.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększa się dochody  o w/w kwotę na podstawie umowy  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-18-032/13-00 z dnia 9 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem  na realizację projektu pt.: „Mały człowiek - ważna sprawa” , którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

Ad.6.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

            W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący nawiązał do sesji z dnia 7.10.2013 r., na której Radny Pan Urban stwierdził, że  sesje zwoływane  w godzinach wieczornych  są sesjami podejrzanymi. „Nic nie jest podejrzane,  co jest zwołane  zgodnie z prawem. To jest powszechnie  praktykowane  i w Przemyślu i w innych miejscowościach i w Birczy od wielu, wielu lat”.

Dalej Pan Przewodniczący powiedział, że np. w roku 2008, kiedy to Pan Urban był Przewodniczącym Rady , odbyło się 20 sesji, w tym 12 sesji w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta, w tym 11 sesji w godzinach wieczornych i wszystkie bez udziału sołtysów.  Pan Przewodniczący odczytał uchwałę Nr LX/12/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Bircza, której § 2 brzmi: ”Za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, na którą oficjalnie  sołtys otrzyma zaproszenie, zostanie potrącone 100% diety.”

W związku z tym, jeśli sołtysi są powiadamiani telefonicznie o sesji, mają obowiązek uczestniczenia  w tej sesji.

            Radna, a zarazem sołtys wsi Leszczawa Górna – Pani Teresa Madej proponowała, żeby sołtysi wypowiedzieli się, czy chcą być zawiadamiani o sesjach, które często trwają kilkanaście minut, na których to sesjach podejmowane są niejednokrotnie 2 lub 3 uchwały,

a bywa i tak, że jest tylko jedna uchwała.

            Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi uważa, że to nie ma sensu, żeby na takie krótkie sesje sołtysi przyjeżdżali, przecież Radni kontaktują się z sołtysami i informują ich o tym, jakie uchwały były podejmowane.

            Również sołtys wsi Kuźmina – Pani Elżbieta Kunik uważa, ze to nie ma sensu, żeby zapraszać sołtysów na te krótkie sesje.

Podobne głosy słychać było od innych sołtysów z sali.

            Radny Pan Jan Lichota zabierając głos w powyższej sprawie, stwierdził, że to, że nie zaprasza się sołtysów na te krótkie sesji, robi się to z szacunku dla państwa sołtysów, po to są Radni, żeby kontaktowali się z sołtysami i informowali ich o podjętych uchwałach.

            Radny Pan Urban był jednak za tym, żeby zapraszać sołtysów na każda sesję.

            Pan Wójt nie widzi żadnych przeszkód w tym, żeby nie powiadamiać sołtysów o każdej sesji.

            Radny miejscowości Huta Brzuska - Pan Kazimierz Cap zwrócił się z prośbą  do Wójta, żeby włączyć światło uliczne do godz.24-tej w okresie świątecznym.

            Pan Wójt odpowiedział, że każda taka zmiana wiąże się z dodatkowymi  kosztami

i jest mu bardzo przykro to mówić, ale nie będzie narażał Gminy na dodatkowe koszty, dlatego, że nie widzi żadnego zagrożenia.  

            Pan Przewodniczący poinformował, że kolejne sesji odbędą się  w dniach: 20 i 30 grudnia 2013 roku, o dokładnym terminie, godzinie i miejscu sesji zostaną Radni poinformowani pisemnie.

 

Ad.7.

            Zakończenia LXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 08:49:57
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 08:52:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl