Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XX/2013

 Protokół Nr XX/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w  hali sportowo-widowiskowej przy ul. Parkowej 1 w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.900 do godz.1000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.     

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.  

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Podjęcie uchwał:

    a/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok           

    b/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

      Alkoholowych na rok 2014,

    c/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

    d/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza:

         - przedstawienie projektu uchwały,

        -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały,

        -  przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały,

        -  głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki,

        -  podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza,

      e/ w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok:

         - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok,

         - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

           budżetowej,

         - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały

           budżetowej,

         - przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej,

         - głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,

         - dyskusja,

         - podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2014 rok.   

6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad  Wójt wnioskował następujące zmiany:

przeniesienie podpunktu  a/ „podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok” w miejsce podpunktu e/, czyli po podjęciu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2014 rok”,  pozostałe podpunkty przesuną się automatycznie o jedno miejsce, tj. ppkt „b” jako „a”, ppkt „c” jako „b”, ppkt „d” jako ppkt „c”, ppkt „e” jako ppkt „d” i ppkt „a’ jako ppkt „e”.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad  informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 20.12.2013 r. do 30.12.2013 r.  złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      uczestniczył w rozprawie  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Przemyślu, ponieważ naliczona  została gminie kara za nieprzestrzeganie prawa wodnego, a mianowicie odprowadzanie ścieków niezgodne z pozwoleniem wodno prawnym. Są przekroczenia  w tym temacie,  ale w związku z tym, że oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowywana, kara została zawieszona. Kiedy przystąpimy do remontu i przebudowy oczyszczalni ścieków, wówczas kara zostanie umorzona,

2)      z Przewodniczącym Rady Gminy i Panią Skarbnik  uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Gminny OSP,

3)      prowadził nadzór nad pracami remontowymi  cerkwi w Kotowie. Poinformował, że prace zbliżają się ku końcowi, to co było zaplanowane, zostało wykonane. Obecnie został złożony wniosek o środki na następny rok do Ministra Kultury, Konserwatora Zabytków i Marszałka. Jeśli środki otrzymamy, remont cerkwi w przyszłym roku zostanie zakończony,

4)      nadzorował  budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej oraz poinformował,  że podjął decyzję, ze udostępni nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom dokumentację na przyłącza , zwalnia z opłaty przyłączeniowej i opłaty z tytułu odbioru przyłącza kanalizacyjnego. Mieszkańcy będą musieli tylko ponieść koszty związane z inwentaryzacją przyłącza. Do mieszkańców Leszczawy Dolnej zostanie skierowane pismo, w którym mieszkańcy zostaną poinformowani, że zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy kanalizacyjnych. Na pewno, jeśli przetarg zostanie ogłoszony, mieszkańcy na tym zyskają,

5)      poinformował, że przy Pałacu Humnickich wynikły dodatkowe prace remontowe, które nie były ujęte w dokumentacji i w związku z tym prace te zostały zlecone projektantowi w celu doprojektowania, za co trzeba będzie dodatkowo zapłacić,

6)      uzgodnił z przedsiębiorcą zakup pieca c.o., który pozostał na stanie Pałacu Humnickich, ponieważ będzie tu ogrzewanie olejowe, w związku z tym musi być zakupiony inny piec,

7)      dokonano wycinki drzew na ulicy Szkolnej w Birczy, na odcinku od Pani Dańczak do Pana Zb.Solarza, w celu poszerzenia drogi,

8)      przeprowadził rozmowy w sprawie wykupu gruntu pod budowę kaplicy przycmentarnej w Birczy.  Na początku stycznia 2014 roku zostanie wydana decyzja celu publicznego na budowę kaplicy przycmentarnej przy cmentarzu komunalnym w Birczy określająca warunki przyłacza energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i przyłącza wodnego.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że w dniu 2.01.2014

roku przyjedzie Telewizja Rzeszów i w związku z tym zwrócił się szczególnie do sołtysów, ale również i Radnych, by udzielili wywiadu, dlaczego nie podejmujemy uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego, czyli prosił zarówno przeciwników funduszu sołeckiego, jak również zwolenników tworzenia funduszu sołeckiego.

Pan Wójt zapewniał,  że ze swojej strony będzie uzasadniał, dlaczego jest przeciwny tworzeniu funduszu sołeckiego.

 

Ad.5.  Podjecie uchwał;

- jako pierwszy został przedstawiony przez Wójta projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Po odczytaniu projektu uchwały Pan Wójt skupił się głównie na dochodach i wydatkach stanowiących integralną część programu.

Po przedstawieniu i wyjaśnieniu jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXV/93/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, stanowiąca załącznik do protokołu.

            Również załącznik do protokołu stanowi uchwała Nr LXV/94/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Narkomanii na 2014 rok.

Pan Wójt wyjaśnił, że mimo iż w naszej gminie nie stwierdzono przypadków spożywania  narkotyków, jednak zgodnie z ustawą o narkomanii musimy przyznać przynajmniej niewielką kwotę na realizację tego programu.

            Następnie Pan Przewodniczący powiedział: „zgodnie  z programem sesji przystępujemy do przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bircza.”

            Radny Pan Jan Lichota, a zarazem Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożył formalny wniosek o przerwanie  sesji, ponieważ pozostałe punkty sesji blokuje brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest niezbędna przed podjęciem tej uchwały.

            Pan Wójt poprosił również Panią Skarbnik o wyjaśnienie w tym temacie.

            Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że:  „WPF jest ściśle powiązana z budżetem, jest to praktycznie jeden dokument i nie może być dzisiaj uchwalony, ponieważ mówi o tym art.238 ustawy o finansach publicznych w punkcie 3, że opinię Regionalnej Izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego  nie otrzymaliśmy z Regionalnej Izby  opinii o projekcie budżetu na 2014 rok, w związku z tym nie możemy podjąć uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.”

Pani Skarbnik uzupełniła swoją wypowiedź, że projekt budżetu na 2014 rok  został złożony zarówno w RIO jak i Radzie Gminy w stosownym terminie, tj. do 15 listopada br., mimo to do dnia dzisiejszego nie ma opinii o projekcie budżetu na 2014 r., którą należy przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu na 2014 rok.

            Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny.

            Za przyjęciem wniosku formalnego dot. przerwania sesji głosowali wszyscy Radni.

            Wobec tego Rada jednogłośnie zadecydowała o przerwaniu obrad sesji do czasu otrzymania stosownych dokumentów z Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej.

            Przed zakończeniem sesji, w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2014, Przewodniczący Rady   podziękował   wszystkim Radnym i sołtysom za całoroczną pracę na rzecz gminy oraz życzył w Nowym Roku 2014 wszelkiej pomyślności, siły i zdrowia do pracy zawodowej, a także pomyślności w życiu osobistym.

Do życzeń dołączył się również Wójt, życząc wszystkim obecnym i ich rodzinom wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

23.01.2014 rok

 

            W dniu 23 stycznia 2014 roku o godz. 830 Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski wznowił obrady XLV sesji, przerwanej w dniu 30 grudnia 2013 roku, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Józef Pankiewicz (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji   uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska oraz Dyrektor GOK,SiT – Pani Anna Kozanecka.  

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

- Z-ca Wójta – Pani Beata Worotyłko odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Następnie  Pani Beata Worotyłko  odczytała uchwałę Nr 11/10/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza – jak załącznik do protokołu.

Następnie  Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany będą nanoszone  tylko i wyłącznie  do 2014 roku, ponieważ od października 2013 roku zwiększyły się dochody i zwiększyły się wydatki.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Wójta do projektu uchwały – jak niżej:

kolumna 1 – dochody ogółem - 22.701.966,53

kolumna 1.1 – dochody bieżące – 20.178.496,42

kolumna 1.1.1 – 1.1.4 nie ulegają zmianie

kolumna 1.1.5  - 4.301.503,42

kolumna 1.2 – 2.523.470,11

kolumna 1.2.1 – 900.000,00

kolumna 1.2.2 – 1.623.470,11

Strona 2:

kolumna 2 – 22.040.966,53

kolumna 2.1 – 18.418.612,44

kolumna 2.2  - 3.622.354,00

Strona 3 i 4 – bez zmian

Strona 5:

kolumna 8.1. – 1.759.883,98

Strona 6:

kolumna 11.1  -  8.712.397,55

kolumna 11.4  - 1.965.056,09

Strona 7:

kolumna 12.1  - 216.667,42

kolumna  12.1.1 – 216.667,42  (dotacja na przedszkole)

kolumna  12.1.1.1 – 216.667,42

kolumna 12.2  -  1.623.470,11

kolumna 12.2.1  - 1.623.470,11

kolumna 12.3.2  - 1.623.470,11

kolumna  12.4.2 -  1.623.470,11

Strona 9  - bez zmian

 

Dalej Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku Nr 2 jest wykazane przedsięwzięcie, tj. tylko i wyłącznie projekt PSeAP. Już po raz kolejny Urząd Marszałkowski  nie zdążył  zrealizować tego zadania, w związku z tym będzie nowy harmonogram. Łączny limit zobowiązań na tę chwilę wynosi 1.186.336,00 zł.

Pozostałe lata objęte prognozą nie ulegają zmianie – dodała Pani Skarbnik. 

Autopoprawki Wójta zostały przyjęte jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Uchwałę w powyższej sprawie  podjęto jednogłośnie i jako Nr LXV/97/2014 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

Potem głos zabrał Pan Wójt, który powiedział między innymi: „Projekt budżetu, który został przedłożony Wysokiej Radzie, jest budżetem realnym do zrealizowania  w 2014 roku.

Dochody w pierwotnej wersji wynosiły 21.716.928,87, po zmianach wprowadzonych do projektu uchwały, dochody wynoszą: 22.701.966,53 zł. Wydatki wynosiły: 21.055.928,87, po zmianach – 22.040.966,53 zł.

Ten rok otwiera się dobrze, gdyż mamy nadwyżkę budżetową w kwocie 661.000,00 zł, którą w całości przeznaczamy na spłatę kredytów. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową schodzimy  w dół, w tym sensie, że drastyczne dwa lata, tj.2012 i 2013, gdzie spłaciliśmy 2.360.000,00 zł w 2012 roku i prawie 3.600.000,00 zł w 2013 roku, w 2014 roku – 1601.000,00 zł i do 2016 roku rata kredytu na tym poziomie się utrzymuje, później cały czas spada. Dochody są w miarę możliwości stabilne, chociaż obniżyliśmy podatki, co jest pozytywnym oddźwiękiem ze strony naszych mieszkańców. Rozpocznę od wydatków.

Wiadomo, że o dochody będziemy zabiegać, będą to dochody z tytułu złożonych wniosków, ze sprzedaży nieruchomości, czynszów itp. zadań, będziemy te dochody podwyższać.

Wydatki:

 - w  leśnictwie – lasy drastycznie przynoszą nam straty, dokładamy do hodowli,

z wyjątkiem lasów w trzech  miejscowościach.

W trakcie roku musimy ogłosić przetarg na opracowanie  planu zagospodarowania przestrzennego.

-  w dziale transport i łączność – wydatki  są zaoszczędzone, gdyż dotąd zimy nie było, mimo, że został  rozstrzygnięty  przetarg na odśnieżanie,  zakazałem  wyjazdu piaskarek,  gdyż w miejscach  szczególnie niebezpiecznych znajduje się  piasek i pracownicy gminy będą posypywać drogi, jeśli będzie taka konieczność. Ja dokończę słowa, które nie dopowiedziała Pani Minister Bieńkowska: „proszę państwa jeszcze w Polsce nie ma urządzeń, które sterowałyby niebiosami, czyli jeśli nadchodzi zima, to musimy liczyć się z tym, że będzie śnieg, że będzie gołoledź, że będzie zimno, czyli musimy przygotować się na takie warunki.

W warunkach szczególnie zagrożonych będą używane pługi i piaskarki.

Jeśli chodzi o drogi, zostały złożone dwa wnioski. Planowane jest położenie asfaltu na drodze w Korzeńcu i w Lipie, z tym, że jedna droga będzie wykonywana w pierwszym półroczu, a druga po pierwszym półroczu,

- u Marszałka wytypowałem drogę Bircza - Wierzysko z FOGR, będzie wykonywana droga asfaltowa w miejscowości Leszczawka  - Górny Koniec. Część kosztów tej drogi dofinansuje  Nadleśnictwo,

- muszą być uregulowane stany formalno-prawne dróg tam, gdzie będzie taka potrzeba (wykup gruntów, zamiana, bądź podział gruntów),

- działalność usługowa – cmentarze – już dokonaliśmy wykupu gruntu od prywatnych właścicieli pod budowę kaplicy przycmentarnej w Birczy. W najbliższych  dniach wydam decyzję celu publicznego. Budowa tej kaplicy musi ruszyć w tym roku. Będzie to kaplica spełniająca wszelkie wymogi (chłodnie, kanalizacja itp.),

- rady gmin i administracja – tu się nic nie zmieni, nie będzie zatrudnień na prace interwencyjne, staże. Podpisana została umowa na zatrudnienie 50 osób w ramach prac społecznie-użytecznych. Z administracji do tych prac zostanie dopłaconych ok. 80.000,00 zł, ale osoby zatrudnione do tych prac wykonają bardzo wiele zadań na terenie gminy,

- straże pożarne – tutaj środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie porządku publicznego, ppoż., również część środków  zostanie przeznaczona  na zakup mundurów strażackich,

- oświata i wychowanie – największy wydatek, to płace dla nauczycieli, w tym roku o 50% zostały obniżone koszty związane z wypłatą 14-tki, w ubiegłym roku kwota ta wynosiła ponad 300.000,00 zł, a w tym roku 116.000,00

Pan Wójt poinformował, ze chciałby zreformować budżet oświatowy, a mianowicie dochody z tytułu podatków przeznaczyć  na zakup drabinek, zakup koszy do piłki – do hali sportowej oraz wyremontować drogę do szkoły w Birczy, tj. zakupić kostkę, podbudowa jest, a kostkę ułożyliby pracownicy gminy.

Dalej Pan Wójt powiedział, że trochę komplikuje się sprawa  dowozu dzieci  na stołówkę do szkoły podstawowej w Birczy, dlatego w tym roku należałoby przeprowadzić remont dyrektorówki, albo przynajmniej  jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na stołówkę,

- pomoc społeczna – to jest drugi duży wydatek naszego budżetu. „Przykro mi to powiedzieć, ale opieka społeczna stworzyła  stałą grupę naszych mieszkańców, którzy traktują naszą opiekę społeczną jako miejsce  pracy, oczywiście nie chodząc do pracy, otrzymuje wynagrodzenie.”

Tutaj przykładem jest również rodzina, której proponowano jako lokal socjalny – świetlicę w Korzeńcu ( nie przyjęli), następnie lokal po byłej  szkole w Rudawce – też im nie odpowiada, a tak naprawdę z jednej i z drugiej strony rodzina posiada warunki do zamieszkania.

Obecnie wolny lokal w szkole w Leszczawie Dolnej zostanie przeznaczony na stołówkę, a w byłej szkole w Korzeńcu  będzie schronisko,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – największa inwestycja, to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Birczy,

- kanalizacja w Leszczawie Dolnej – w tym roku musimy sfinalizować zadanie.

Może uda nam się  w ciągu roku zreformować budżet, żeby opracować dokumentację na budowę wodociągu w Starej Birczy i budowę kanalizacji w Korzeńcu,

- został złożony wniosek na ogródek jordanowski oraz plac zabaw,

- oświetlenie uliczne  - tutaj są oszczczędności, niedługo  będą prowadzone  negocjacje  w zakresie zmniejszania opłat za zużycie energii,

-Wójt w trakcie roku będzie czynił  starania na zakup materiałów budowlanych na budowę pierwszego etapu oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi i Leszczawka,

- kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego – największym zadaniem jest remont Pałacu Humnickich w Birczy. Prace są wykonywane, dobiega również do końca remont cerkwi w Kotowie,

- do tej pory nie kupiono w ogóle węgla, gdyż do opalania budynku GOK,SiT  i Urzędu Gminy wykorzystywane jest drewno pochodzące z przecinki, a zaoszczędzone pieniądze zostaną wykorzystane do odwodnienia budynku  GOK,SiT,

- kultura fizyczna – planowane jest wykonanie drogi do orlika w Birczy oraz utworzenie schroniska w Korzeńcu.”

            Reasumując Pan Wójt powiedział, że budżet na rok 2014 jest na miarę naszych możliwości finansowych, a zarazem jest planowana kontynuacja zadań inwestycyjnych.

Pan Wójt poinformował  również, że zostały złożone wnioski na remont  niżej wymienionych  obiektów:

- remont kapitalny świetlicy w Nowej Wsi,

- drugi etap remontu świetlicy w Starej Birczy,

- drugi etap remontu świetlicy w Leszczawie Dolnej,

- remont świetlicy w Lipie i Brzeżawie,

- wykonanie parkingu przy Kościele w Leszczawce.

„Wierzę, że  środki na w/w zadania otrzymamy, ale 15% wartości zadania będziemy musieli dołożyć z własnego budżetu, wówczas będziemy się martwić jak  zrobić rekonstrukcję budżetu.

To, co było najważniejsze zostało wykonane. Największe kredyty, które były, w dwóch poprzednich latach zostały spłacone” – dodał pan Wójt.

            Pan Przewodniczący prosił o przedstawienie  projektu uchwały budżetowej w wersji pierwotnej.

Projekt uchwały odczytała z-ca Wójta – Pani Beata Worotyłko.

Również Pani Worotyłko odczytała  uchwałę Nr 11/8/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza  na 2014 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

            Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy w sprawie projektu budżetu Gminy Bircza na 2014 rok odczytał Przewodniczący Komisji – Pan Jan Lichota. Niniejsza opinia stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu w/w opinii Pan Jan Lichota dodał, że w trakcie realizacji budżetu nieraz dochodzi do ostrej wymiany zdań, porównujemy się do innych gmin, które wyzbywają się wodociągów i kanalizacji, ale przyzwoitość nakazuje i skłania nas do pogratulowania Wójtowi, Pani Skarbnik oraz całej administracji za wszelkie działania na rzecz  rozwoju Gminy Bircza.

            Autopoprawkę Wójta do projektu uchwały budżetowej przedstawiła Pani Skarbnik – jak załącznik do protokołu.

Pani Skarbnik poinformowała również, że wynik finansowy nie zmienił się i nadwyżka budżetowa nie zmieniła się.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Wójta do projektu uchwały budżetowej.

Autopoprawka Wójta została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

W tym  momencie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie  budżetu gminy na 2014 r.

            Radny Pan Urban  zabierając głos  stwierdził, że budżet na 2014 rok według jego oceny w wersji przygotowanej jest nie do przyjęcia. Zdaniem Pan Urbana  zauważyła to także Regionalna Izba Obrachunkowa, szczególnie jeżeli chodzi o wydatki, które w budżecie na 2014 rok zostały ujęte zbyt ogólnie w poszczególnych działach, chodzi tu szczególnie o dział TRANSPORT, gdzie wydatki są uogólnione, a powinny być rozdzielone  na poszczególne miejscowości, wówczas Radni  mieliby większy wpływ  na realizację zadań na terenie swojej miejscowości. Było to praktykowane  w jednej z poprzednich kadencji. Ponadto – jak powiedział dalej Pan Urban – Radni spotykali się i więcej pracowali nad budżetem. Komisje, pracując  nad budżetem, przedstawiały swoje uwagi i wnioski, które były nanoszone  do budżetu. „Nie będę stawiał żadnego wniosku, bo to nie ma sensu, gdyż budżet i tak zostanie

przyjęty w takiej wersji, w jakiej został przygotowany. Kiedyś Rada była mocna, nikt nie patrzył  na Wójta przez pryzmat., tylko patrzył na dobro całej gminy. Teraz niestety wygląda to inaczej.”

Pan Urban nie może się zgodzić, jeśli chodzi o środki na odśnieżanie. Są niektóre drogi, które są bardzo   niebezpieczne, śliskie, jak np. droga Korzeniec-Łazy, która musi być posypywana często, ponieważ jest to droga bardzo niebezpieczna w okresie  zimowym.

Nic też Wójt nie powiedział  o remoncie drogi  w Jaworniku Ruskim, której to sprawa ciągnie się od lata tego roku.

Jedyną sprawą, która zadowolila  Pana Urbana była sprawa wykupu gruntu pod budowę kaplicy cmentarnej w Birczy.

            Pan Wójt Pan Wójt odpowiadając Panu Urbanowi stwierdził, że budżet na  2014 rok został opracowany zgodnie z przepisami prawa, natomiast nie będzie odpowiadał jak za to, jak budżet opracowywał poprzedni Wójt, gdyż jego to nie interesuje.

„Ja jestem Wójtem odpowiedzialnym i nie będę robił czegoś, co by szkodziło moim mieszkańcom. Nie prowadzę tu żadnej kampanii wyborczej, co roku oddaje się do użytku duże inwestycje  i na drogach itd., a że w drogach pieniędzy nie ma, to jest chyba logiczne. Wymieniłem wcześniej, że będzie wykonywana  droga asfaltowa  w miejscowości Lipa, Korzeniec i Leszczawka. Na te trzy drogi jest to kwota około 900.000,00 zł, może po przetargu ta kwota spadnie. Wiadomo, że do tych dróg trzeba będzie dołożyć środki  z własnego budżetu. Nie stosuję zasady  poprawy nawierzchni drogi wywrotka żwiru. Od pewnego  czasu wchodzę w drogi tak, żeby do danej drogi nie wracać. Albo robię drogi asfaltowe, albo  z płyt betonowych. Mówię tu o rozwiązaniu kompleksowym.

W dziale TRANSPORT  jest rozpisane, na jaką drogę środki będą przeznaczone. Wszystkie drogi na terenie gminy ja znam najlepiej. Nie ma takiej drogi, której bym nie znał, której bym nie przejechał. Każdy ma możliwość krytykowania, ale ja robię wszystko, żeby gmina się rozwijała  i żeby mieszkańcom żyło się lepiej.”

            Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że projekt uchwały w sprawie  budżetu na 2014 rok został przygotowany na podstawie ustawy o finansach publicznych i odczytała art.212 tej ustawy, której ust.1 mówi, co określa uchwała budżetowa.

Dalej Pani Skarbnik powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zadała sobie pytanie i sama sobie na to pytanie odpowiedziała, a mianowicie:

„Pod względem wymogów wynikających z uchwały  Nr LXXII/76/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bircza:

a) projekt budżetu na 2014 rok został przedłożony wraz z dokumentami informacyjnymi określonymi w § 4 ust.6 uchwały,

b) przedłożone wraz z projektem budżetu uzasadnienie  zawiera bardzo ogólne  informacje odnośnie projektu budżetu (w szczególności w zakresie planu wydatków), spełnia jednakże wymogi określone w § 4 ust.5 w/w uchwały,

c) przyjęta w projekcie  budżetu szczegółowość  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów  jest zgodna  z wymogami określonymi w § 4 ust.3 uchwały oraz w przepisach art.235 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

Pani Skarbnik powtórzyła, że Regionalna Izba Obrachunkowa sama sobie zadała pytanie i sama sobie na to pytanie odpowiedziała.

            Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że jemu szczególnie chodziło o dział TRANSPORT – kwota, która jest ujęta w budżecie, powinna być rozdzielona na poszczególne  miejscowości, np. po 10.000,00 zł, a część środków pozostałaby  w gestii Wójta. Wójt powinien  wyjść naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców całej gminy, wtedy mieszkańcy  wyrażaliby się o Wójcie, że jest dobry, a Wójt zrobił to pod swoim kątem.

Pan Urban dodał również, ze  nie jest w żadnej komisji, nie było żadnego spotkania w sprawie budżetu i nie było w związku z tym możliwości wypowiedzenia się na ten temat

            Pan Wójt do Pana Urbana – „to, że Pan nie jest w żadnej komisji, to tak Pan sam zdecydował. W drogach co roku coś się zmienia i zmieniać się będzie, a to czy jestem dobrym Wójtem, niedługo mnie społeczeństwo oceni, a jeżeli Wójt jest zły, to społeczeństwo wybierze innego Wójta.”

            Pan Urban ponownie zabierając głos  odnośnie remontu dróg powiedział, żeby tak nie było jak w poprzedniej kadencji Rady Gminy, że na remont drogi Borownica-Żohatyn poszło 75.000,00 zł. Za te pieniądze można było wykonać asfalt, a nie tylko wyżwirować  tę drogę, gdyż to żwirowanie nic nie dało.

            Radna Pani Teresa Madej zapytała, co z drogą w Kopań (przysiółek Leszczawy Górnej), część tej drogi wymaga remontu, tym bardziej, że drogą tą są dowożone dzieci do szkoły. Przypomniała, że był to jej wniosek do projektu budżetu na 2014 rok.

            Radny Pan  Ryszard Okołowicz prosił o zabezpieczenie środków w roku budżetowym na uregulowanie stanu formalno-prawnego działki pod świetlicą w Jasienicy oraz na wykonanie alejki na cmentarzu w Sufczynie.

            Pan Wójt zabierając ponownie  głos powiedział, ze w budżecie  gminy na 2014 rok zostały wymienione strategiczne inwestycje, które są planowane w roku 2014 na terenie gminy.

Poinformował również, że  zna problem drogi w Kopań i ten problem zostanie rozwiązany, w chwili obecnej nie ma tam jakiegoś zagrożenia.

Za wyjątkiem zadań, które wymienił, przedstawiając budżet,  nie będzie, chyba, że otrzymamy jakieś dodatkowe  środki. Drobne  prace bieżące będą wykonywane, w tym droga w Kopań, gdyż tę drogę osobiście widział i rozmawiał z mieszkańcami na ten temat.

Panu Okołowiczowi  odpowiedział, że stan formalno-prawny działki pod świetlicą w Jasienicy zostanie uregulowany, oprócz tego tam trzeba będzie jeszcze wykupić część gruntu, żeby wokół świetlicy było trochę miejsca.

Natomiast, jeżeli chodzi o alejkę na cmentarzu w Sufczynie, Pan Wójt uważa, że  są trzy miejscowości: Brzuska, Jasienica i Sufczyna, które mają las i mogą podjąć uchwałę na zebraniu wiejskim o wycince drewna i przeznaczeniu środków ze sprzedaży drewna na ten cel.

Trudno w tej chwili określić, ile ta alejka będzie kosztować, być może nie będzie to zbyt duża kwota  i da się budżet zrekonstruować tak, żeby przeznaczyć środki na ten cel.

„Ja swoją energię w tym roku przeznaczam na budowę kaplicy cmentarnej w Birczy. Żadnych zmian oprócz tych, które Pani Skarbnik odczytała, na dzień dzisiejszy nie przewiduję w budżecie. Uważam, że przygotowany budżet na 2014 rok jest właściwy i należy go przyjąć.”

            Pani E. Kunik – sołtys wsi Kuźmina zabierając głos  zapytała, co z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźmina, gdyż na początku kadencji była mowa, że to zadanie będzie realizowane i nic w tej sprawie się nie dzieje.

            Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej jest opracowana dokumentacja  i pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi i Leszczawce . „Te inwestycje  w tym roku muszą być rozpoczęte, żebym nie był posądzony o defraudację publicznych pieniędzy. Poza tym, jak wcześniej powiedziałem, nie przewiduję żadnych innych zmian za wyjątkiem tych, które odczytała Pani Skarbnik.”

            Pani Skarbnik zabierając głos udzieliła jeszcze dodatkowego wyjaśnienia do uchwały budżetowej na 2014 rok:

  1. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki na realizację zadań  bieżących  w zakresie oświaty. W planie wydatków nie uwzględniono środków na większe remonty placówek oświatowych oraz udziałów własnych środków  JST na realizację nowych projektów współfinansowanych przez UE.
  2. W związku ze spadkową tendencją stawki Wibor zaplanowane w budżecie środki na wydatki w kwocie 240.000,00 zł zabezpieczają spłatę odsetek wynikających z obsługi długu publicznego 2014 roku.
  3. W rozdziale 80104 – „przedszkola” zaplanowano dochody z tytułu opłat za przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LVIII/60/2013 z dnia 30 września 2013 roku.
  4. W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80130 w paragrafach 3020 zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.  Nr 97, poz.674,  z późn.zm.).

 

W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2014 rok została podjęta 12  głosami „za”, 1  głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się  i jako Nr LXV/98/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 45.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki z ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna  wsi Wola Korzeniecka, które mieszkańcy uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczają na remont dróg i mostów w tej miejscowości.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok i jako Nr LXV/95/2013  stanowi załącznik do protokołu.

             Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 122.538,89 zł.

Również wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

            Radny Pan Urban zapytał, na jakie drogi konkretnie  zostały wydatkowane  środki w kwocie 95.000,00 zł.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta kwota została przeznaczona  na wszystkie drogi na odśnieżanie, gdyż jest to warunek  podpisania  umów z wykonawcami, a ponadto część środków przeznaczona jest na zakup materiałów oraz inne wydatki na drogach.

            Pan Urban stwierdził, że czegoś tu nie rozumie, gdyż Pan Wójt powiedział, że nie ma żadnej kwoty zabezpieczonej  w budżecie na odśnieżanie, a jak się okazuje, środki na odśnieżanie są zabezpieczone.

            Pani Skarbnik jeszcze raz wyjaśniła, że warunkiem podpisania umowy z wykonawcami na odśnieżanie  dróg jest zabezpieczenie środków w budżecie, ale to jest tylko i wyłącznie plan.

            Pan  Wójt zabierając głos powiedział, że co roku jest wykonywany wykaz, w jakiej wysokości środki idą na drogi w poszczególnych miejscowościach.

Ponadto na początku roku 2013 wyszła dość znaczna kwota za odśnieżanie dróg, a w budżecie było zero, w związku z tym te zobowiązania trzeba było zapłacić.

Kolejna sprawą jest fakt, ze mieszkańcy wsi Rudawka  oraz Wola Korzeniecka  podjęli uchwałę o wycince drewna  z lasu mienia gminnego z przeznaczeniem  na remont dróg, drogi zostały wykonane, a środki dopiero teraz wpłynęły.

Pan Wójt dodał również, że przetarg na odśnieżanie dróg ogłasza się już w październiku.

            Pani Skarbnik potwierdziła ponownie, że są to środki konieczne do podpisania umowy, ale nie muszą być zrealizowane.

            Po udzieleniu wyjaśnień w powyższej sprawie Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2013 rok w wersji przedstawionej wyżej.

Uchwała w w/w sprawie została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr LXV/96/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

           

            Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi  zapytał, czy regulacja potoku Stupnica jest już zakończona, gdyż koło byłej  owczarni jest dość duże osuwisko i przy regulacji potoku Stupnica należałoby to osuwisko zabezpieczyć.

            Pan Wójt odpowiedział, ze przyszło pismo z RZGW, że narazie nie mają środków, ale to nie oznacza, że nie będziemy w tej sprawie interweniować, może nawet zorganizujemy sesje z udziałem przedstawiciela RZGW.

            Radny Pan Stanisław Chrobak poinformował, że w miejscowości Malawa-Dobrzanka bobry mają swoje skupisko, leży tam powycinane drewno, z którego bobry budują tamy i na wypadek ulewnego deszczu i dużej wody, drewna te będą niszczyć po drodze wszystkie kładki itp..

            Pan Wójt odnośnie budowy tam przez bobry, również uważa, że trzeba będzie zwołać sesję i zaprosić przedstawiciela RZGW oraz RDOŚ.

Ponadto Pan Wójt  powiedział, że nie jeden raz  już mówił o tym, żeby wyciąć drzewa  przy swoim gruncie  w pobliżu potoków i po prostu  zabrać te drzewa. To byłoby najlepszym rozwiązaniem, bo wówczas bobry nie miałyby z czego budować tam.

„Tego problemu tutaj na sesji nie rozwiążemy” – powiedział Pan Wójt.

            Pan Chrobak ponownie zabierając głos, poinformował, że chodzi tu o odcinek w lesie

między miejscowościami i niestety bez pozwolenia  nie można tej tamy rozebrać.

            Pod koniec obrad Radny miejscowości Kuźmina  - Pan Jerzy Pisz  zabierając głos  poinformował, że w jego miejscowości w 2013 roku na drogach nie zrobiło się nic, żadne środki  na ten cel nie zostały przeznaczone, ale za to, że została wykonana termomodernizacja dwóch budynków szkolnych –  bardzo serdecznie podziękował Wójtowi.

Pan Pisz uważa, że należy wziąć pod uwagę wszystkie zadania, jakie są realizowane w danej miejscowości.

 

Ad.7.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad,  Przewodniczący Rady zakończył LXV sesje Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 08:53:32
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 08:54:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl