Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-08-2022, Czwartek, 19:03


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i wolontariacie (teks jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Bircza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3  ust. 3 ww. ustawy.
I. Rodzaj zadania objętego konkursem :
 
„Organizacja zajęć sportowych, imprez i rozgrywek w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bircza”
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania :
 
Na realizację zadania w roku 2014  planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 30.000,00 zł.              
 
III. Zasady przyznawania dotacji :
 
1.      Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.       Dotacje otrzyma organizacja pozarządowa lub podmiot, którego oferta zostanie wybrana  w postępowaniu konkursowym.
4.      Wójt Gminy Bircza może unieważnić konkurs, jeżeli w konkursie nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
5.      Dofinansowanie zadania nastąpi poprzez podpisanie umowy dotacyjnej z wybranym uczestnikiem konkursu o wsparcie realizacji zadania. 
 
IV.  Termin i warunki realizacji zadania :
      
1.      Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2014, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.
2.      Warunki do realizacji zadania :
a)      organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, szkoleniowo-treningowych dla dzieci   i młodzieży różnych grup wiekowych dla przynajmniej 2 drużyn,
b)      minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 15 osób
c)      zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów i trenerów każdej drużyny odbywać się będą minimalnie 1 raz w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym  i 2 razy w tygodniu po 90 min. w sezonie letnim ,
d)      organizacja zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w współzawodnictwie sportowym.
e)      prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in. dziennik zajęć.
3.      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4.      Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconego zadania wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na zadania w kolejnych latach.
5.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy    z Gminą Bircza.
6.      Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
 
V. Termin składania ofert :
 
1.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr 2, 37-740 Bircza, w terminie do dnia 20 marca 2014r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bircza.”
2.      O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Birczy.
3.      Ofertę należy składać na formularzu zgodnie z obowiązującym wzorem ofert - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty   i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 6, poz. 25), i można go otrzymać  w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy, pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.bircza.pl  lub www.bip.bircza.pl .
4.      Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta i zawierać dane umożliwiające zastosowanie kryteriów wyboru oferty, o których mowa w pkt. VI. W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko.
5.      Do składanej oferty należy dołączyć :
a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,                                
c)      zaparafowany wzór umowy, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt.3,
d)      potwierdzenie zabezpieczenia środków własnych, które zostały wpisane w formularzu ofertowym np. wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie o posiadanych środkach,
e)      kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już  w posiadaniu Urzędu Gminy w Birczy, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności),
f)       oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień,
g)      do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 
1.      Wybór oferty zostanie dokonany w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.      Oferty złożone w terminie ocenia komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
3.      Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez organizacje działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
4.      Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5.      Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
a)      możliwość realizacji zadania 0-20 pkt,
b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-20 pkt,
c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie 0-20 pkt ,
d)      planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków 0-20 pkt ,
e)      realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich oferenta (m.in. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia otrzymanych środków) 0-20 pkt.
6.      Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
7.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną opublikowane: na stronie internetowej urzędu www.bircza.pl, w Biuletynie Informacji Publicznejoraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy.
 
Kwalifikacje osób realizujących zadania:
 
Zorganizowanie zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz.1014; Nr 171, poz.1016; Nr 185, poz.1092; Nr 208, poz.1240, poz.1241; z 2012r., poz.490; z 2013r., poz.829).
 
VII. Realizacja zadania w roku poprzednim :
W roku poprzednim kryteria wyboru oferty spełnił „Birczański Klub Sportowy „LEŚNIK” - Bircza. Na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2013 przekazano kwotę 30.000,00 zł.
 
 
 
Załączniki do ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert :
 
1.      Wzór oferty .
2.      Wzór umowy.
3.      Wzór sprawozdania.
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta konkursowaPlik DOC 97.00 Kb
2. SprawozdaniePlik DOC 93.50 Kb
3. UmowaPlik PDF 884.77 Kb
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 340.01 Kb
Autor: Elżbieta Duda
Data: 2014-02-27 14:30:01
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-02-27 14:41:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl