Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-08-2022, Czwartek, 19:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wójt Gminy Bircza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (teks jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Wójt Gminy Bircza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem :

 

„Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy”.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania :

 

Na realizację zadania w roku 2017  planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 30.000,00 zł.              

 

III. Zasady przyznawania dotacji :

 

1.      Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.       Dotacje otrzyma organizacja pozarządowa lub podmiot, którego oferta zostanie wybrana              w postępowaniu konkursowym.

4.      Wójt Gminy Bircza może unieważnić konkurs, jeżeli w konkursie nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

5.      Dofinansowanie zadania nastąpi poprzez podpisanie umowy dotacyjnej z wybranym uczestnikiem konkursu o wsparcie realizacji zadania. 

 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania :

      

1.      Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2017, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

Warunki do realizacji zadania :

a)      udział w zawodach i rozgrywkach ligowych,

b)      prowadzenie zajęć i treningów przez trenerów i instruktorów,

c)      realizacja programu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej,

d)      pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

e)      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie.

 

2.      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie

3.      Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconego zadania wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na zadania w kolejnych latach.

4.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy                             z Gminą Bircza.

5.      Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

V. Termin składania ofert :

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr 2, 37-740 Bircza, w terminie do dnia 27 marca 2017 r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy”.

 

1.      O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Birczy.

2.      Ofertę należy składać na formularzu zgodnie z obowiązującym wzorem ofert - Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz. U. 2016, poz. 1300 i można go otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy, pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.bip.bircza.pl.

3.      Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta i zawierać dane umożliwiające zastosowanie kryteriów wyboru oferty, o których mowa w pkt. VI. W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię                    i nazwisko.

4.      Do składanej oferty należy dołączyć :

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,                                

c)      zaparafowany wzór umowy, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt.3,

d)      potwierdzenie zabezpieczenia środków własnych, które zostały wpisane w formularzu ofertowym  np. wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie o posiadanych środkach,

e)      kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Gminy w Birczy, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności),

f)       oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień,

g)      do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie  lub o realizowanych przez niego projektach

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert.

 

1.      Wybór oferty zostanie dokonany w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2.      Oferty złożone w terminie ocenia komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

3.      Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez organizacje działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.

4.      Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5.      Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :

a)      możliwość realizacji zadania  0-20 pkt,

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-20 pkt,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie 0-20 pkt ,

d)      planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków 0-20 pkt ,

e)      realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich oferenta (m.in. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia otrzymanych środków) 0-20 pkt.

6.      Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

7.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną opublikowane: na stronie internetowej urzędu www.bircza.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy              w Birczy.

 

Kwalifikacje osób realizujących zadania:

Zorganizowanie zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.176).

 

VII. Realizacja zadania w roku poprzednim :

W roku poprzednim kryteria wyboru oferty spełnił „Birczański Klub Sportowy „LEŚNIK” - Bircza. Na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2016 przekazano kwotę 30.000,00 zł.

Załączniki do ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert :

 

1.      Wzór oferty .

2.      Wzór umowy.

3.      Wzór sprawozdania.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie KonkursPlik PDF 297.40 Kb
2. HarmonogramPlik DOC 40.00 Kb
3. Kalkulacja kosztówPlik DOC 103.50 Kb
4. Oferta IPlik DOC 205.00 Kb
5. Oferta IIPlik DOC 222.00 Kb
6. Sprawozdanie IPlik DOC 272.00 Kb
7. Sprawozdanie IIPlik DOC 118.50 Kb
8. Umowa IPlik DOC 128.00 Kb
9. Umowa 2Plik DOC 118.50 Kb
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-03-02 13:43:48
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-03-02 13:45:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl