Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2014

Protokół Nr  I/2014

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  23 stycznia 2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 1015  do godz.1100.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14.  Nieobecni był Radny - Pan  Józef Pankiewicz.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik,  Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska    Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz oraz Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Anna Kozanecka.

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

   nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których  powstają odpady

   komunalne na terenie Gminy Bircza,

- w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/3/2012 Rady Gminy w Birczy z

   dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego

   i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

   za inkaso.,

- w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków z

   zakresu realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc

   państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

4.      Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

         Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

     W tym punkcie porządku obrad  został przedstawiony projekt  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których  powstają odpady komunalne na terenie Gminy Bircza.

            Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że podjęliśmy wszystkie uchwały dot. odpadów komunalnych, tylko właśnie nie podjęliśmy tej uchwały. Wojewoda w ubiegłym roku nam tego nie zakwestionował, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  zwróciła na to uwagę i w związku z tym  został przygotowany  w/w projekt uchwały.

Ponieważ nie było pytań w tej sprawie, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w  sprawie  przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych  od

właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne  została podjęta przez Radę jednogłośnie  i jako Nr LXVI/1/2014 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVI/2/2014  w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/3/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków:  rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

            Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowano na prośbę sołtysa wsi Brzuska, który ze względu na stan zdrowia  przez dłuższy czas  musi przebywać w szpitalu.

 

            W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kwoty  kryterium dochodowego oraz zasad  zwrotu wydatków z zakresu realizacji  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.                                      

 

O przedstawienie uzasadnienia do przedstawionego projektu uchwały  Pan Przewodniczący  poprosił obecną na sesji Panią Wiesławę Matusz – Kierownika GOPS Bircza.

Pani Matusz  udzieliła następującego uzasadnienia: „ Wieloletni program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  wspiera gminy w wypełnianiu działań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym.

Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium  dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina w/w uchwały nie przyjmie, może otrzymać  dotację z Programu dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłków  lub żywności, zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem  otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku  albo świadczenia  rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych dla osób przekraczających  kryterium dochodowe, o którym mowa jest w art.8 ust.1,  do wysokości  150% kryterium jest przyjęcie przez Radę Gminy stosownej  uchwały  na podstawie art. 96 ust.4, podwyższającej kryterium do wysokości,  której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.”

            Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie  została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXVI/3/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 09:02:19
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 09:06:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl