Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 14:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2014

 Protokół Nr III/2014

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 21 lutego 2014 roku w sali klubowej Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

  

 

Sesja trwała od godz.900 do godz.1100.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni był Radny: Pan  Jan Lichota (usprawiedliwiony).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor GOK,SiT – Pani Anna Kozanecka, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani  Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Pani Krystyna Mac i Pan Józef Piotrowski – Radni Powiatu, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban oraz Komendant Gminny OSP – Pan  Andrzej Atamańczuk.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za 2013 rok.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy Bircza za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 - w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego

   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013 r. w

   sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,

 - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

 - w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta Gminy Bircza jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokoły z dwóch ostatnich  sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 

Ad.4

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 30 grudnia 2013 roku do dnia  21 lutego 2014 roku, złożył Wójt  Gminy – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      wspólnie z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy uczestniczył w rocznicy styczniowego napadu na Birczę przez bandy UPA,

2)                   wspólnie z inspektorem nadzoru dokonał odbioru prac termomodernizacyjnych przy świetlicy w Korzeńcu,

3)      zlecił podpisanie aktu notarialnego na nabycie działki pod budowę kaplicy w Birczy,

4)      spotkał się z Dyrektorami: Gimnazjum i Zespołu Szkół w Birczy na temat rozwoju sportu szkolnego,

5)      w pilnym tempie ze względu na warunki atmosferyczne zlecił naprawę dróg: w Hucisku, Hucie Brzuskiej i Boguszówce,

6)      zlecił przeprowadzenie inwentaryzacji świetlicy w Brzeżawie,

7)      prowadził rozmowy na temat audytu energetycznego do Zespołu Szkół w Birczy. Obiekt wymaga docieplenia , wymiany całej stolarki okiennej, w związku z tym zostanie przygotowany cały audyt energetyczny plus pozostałe dokumenty, które przy naborze wniosków na sprawy związane z termomodernizacją, zostaną włączone, żeby ten budynek nie generował kosztów,

8)      był kilkakrotnie w Zakładzie Energetycznym  w celu przyśpieszenia prac związanych z wykonaniem przyłącza do Pałacu Hmnickich w Birczy,

9)      prowadził rozliczenie  wniosków na wykonanie termomodernizacji świetlic, których termin wykonania mija końcem kwietnia br.,

10)  był w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w sprawie środków na drogi w ramach usuwania skutków powodzi. Narazie  Gmina otrzymała środki na remont drogi Korzeniec – Łazy,

11)  spotkał się z emerytami w Birczy,

12)  uczestniczył w opłatku noworocznym w Leszczawce,

13)  kilkakrotnie wyjeżdżał  do Przemyśla  i spotkał się z projektantem w sprawie naniesienia poprawek w dokumentacji na remont Pałacu Humnickich w Birczy,

14)  zrobił odwołanie od decyzji Ministra Kultury ze względu na to, że złożył wniosek na II etap remontu Pałacu Humnickich w Birczy. Decyzja  została załatwiona negatywnie. Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym przyjeżdża redaktor TVP w celu przeprowadzenia  wywiadu dot. prac remontowych Pałacu Humnickich i spraw dot. wniosków w tym temacie,

15)  wyjeżdżał kilkakrotnie  do starostwa w Przemyślu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji – budowa kaplicy cmentarnej w Birczy. tej inwestycji nadano rangę priorytetową. W najbliższych dniach zostanie podpisana  decyzja celu publicznego na budowy kaplicy cmentarnej w Birczy,

16)  kilkakrotnie zebrała się Rada Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Leszczawie Dolnej, prace przebiegają zgodnie z planem, trudności jakie  wynikają w trakcie realizacji tego zadania, są na bieżąco eliminowane Niedługo będą wykonywane przyłącza do budynków, koszt przyłącza będą pokrywać mieszkańcy,

17)  poinformował, że rozpoczął objeżdżać  teren gminy, celem podjęcia decyzji w sprawie bieżących remontów dróg i świetlic. W ubiegłym tygodniu wpłynęły do Urzędu Gminy umowy na remont świetlic w: Nowej Wsi, Starej Birczy, Leszczawie Dolnej, Lipie i Brzeżawie. Narazie umowy nie zostały podpisane, ponieważ są nanoszone poprawki do kosztorysów inwestorskich,

18)  uczestniczył w programie rozwoju fotowoltaiki. Oprócz źródeł  biotermalnych złożony został wniosek na tzw. Źródła foltowoltaiczne. Są to takie możliwości, że można schodzić z energii elektrycznej poprzez budowę źródeł fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Według Wójta  jest to bardzo dobry pomysł, gdyż można znacznie zmniejszyć koszty utrzymania budynku użyteczności publicznej, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną,

19)  był w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Geodezji w sprawie środków finansowych na drogę w Birczy, na którą  został złożony wniosek,

20)  był w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  w  Rzeszowie, ponieważ po podłączeniu kanalizacji sanitarnej Leszczawy Dolnej do Birczy, będzie konieczność zlikwidowania oczyszczalni ścieków w Leszczawie Dolnej (po b.PGR).

Na w/w zadanie potrzebne są jak wiadomo środki, których WFOŚ  nie ma i w tej sytuacji będziemy zwracać się o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,

21)  wraz z Radnymi spotkał się z przedsiębiorcami, na którym to spotkaniu dyskutowano o problemach z jakimi borykają się firmy na terenie naszej gminy. Pan Wójt poinformował, że kilkakrotnie był ogłaszany  przetarg na dzierżawę zwolnionego lokalu użytkowego w Birczy i do tej pory nikt się nie zgłosił, dlatego zastanawia się czy nie lepiej byłoby sprzedać wszystkie lokale,

22)  uczestniczył  w zebraniu wiejskim  w: Korzeńcu, Nowej Wsi, Starej Birczy, Jasienicy, Rudawce, Korzeńcu, Woli Korzenieckiej, Birczy oraz Łodzince Dolnej i Górnej,

23)  uczestniczył w zebraniach strażackich w miejscowościach: Kuźmina, Bircza, Lipa i Borownica,

24)  był za Rzeszowem w celu obejrzenia strzelnicy i uważa, ze taka strzelnicę można byłoby wybudować w Birczy, gdyż jest takie zapotrzebowanie,

25)  był w Urzędzie Miasta i Gminy w Przemyślu, w którym odbyło się spotkanie Wójtów na temat zatrudniania bezrobotnych. W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy nie ma środków. W tym roku będzie prawie niemożliwe podpisanie umowy z PUP na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych i staży.   Będą tylko zatrudnienia  na prace społeczno-użyteczne – 50 osób. Można już zgłaszać chętne osoby do GOPS-u,

26)  wraz z Radnym Panem St. Chrobakiem  był w Lesznie  na posiedzeniu Związku Gmin Fortecznych. Został  omówiony pierwszy etap projektu  Związku Gmin Fortecznych,   

27)  spotkał się z pracownikami działu  zamówień publicznych Urzędu  Gminy,

28)  podpisał umowę w ZETO Przemyśl na podpis elektroniczny,

29)  w Zakładzie Energetycznym w Przemyślu negocjował ceny energii elektrycznej. Wynegocjował grupę zakupową dla wszystkich szkół, spółki komunalnej, Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych. Okazało się, że ceny znacznie spadły.

30)  spotkał się  z firmą, która chce pomóc w założeniu wspólnot mieszkaniowych w Birczy, w przypadku założenia wspólnoty mieszkaniowej można byłoby składać wniosek o środki unijne  na przykład na zmianę pokrycia dachowego,

31)  spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy  w sprawie odśnieżania dróg gminnych,

32)  był w Rzeszowie  na konferencji „Społeczeństwo informatyczne”,

33)  spotkał się z Dyrektorami szkół w sprawie budżetu na 2014 rok,

34)  uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Korzeńcu,

35)  wyjeżdżał do Związku Gmin Fortecznych  w Przemyślu w sprawie wycinki drzew  objętych planem wycięcia koło Pałacu Humnickich,

36)  spotkał się z Firmą EKO-LEIN, która wywozi odpady komunalne z terenu Gminy Bircza i która według  obliczeń Wójta  naliczyła wyższe opłaty niż spółka komunalna  w Birczy. Sprawa zostanie dokładnie sprawdzona i dopiero wówczas firma otrzyma wynagrodzenie za realizację w/w zadania,

37)  uczestniczył w posiedzeniu  Rady Budowy Związku Gmin Fortecznych, spotkanie takie odbywają się prawie co tydzień,  ponieważ problemów związanych z remontem Pałacu Humnickich przybywa,

38)  zlecił wykonanie mapy do celów projektowych budowy kaplicy cmentarnej w Birczy i rozbudowy świetlicy w Brzeżawie (dobudowa toalet). Mieszkańcy Brzeżawy posiadają środki i te środki zostaną wykorzystane do celów projektowych,

39)  był w Krakowie w firmie  Górtech, wyjazd dotyczył przeprowadzenia rozeznania jak firma widzi dalszy rozwój, Wójt poinformował, że wszystko jest na dobrej drodze,

40)  spotkał się z projektantem  hali sportowej w Birczy, ponieważ jest możliwość na wybudowanie wodnego placu zabaw koło tego boiska, gdzie była kiedyś stacja uzdatniania wody oraz korty tenisowe. Będzie to pożyteczna inwestycja dla naszych dzieci,

41)  był w WFOŚ  w sprawie konserwacji pomników przyrody na terenie gminy. W Birczy koło Urzędu Gminy jest dąb, który chyba od 10-ciu lat nie był konserwowany i zagraża bezpieczeństwu. Są również pomniki przyrody  w Leszczawie Dolnej i Kuźminie wymagające konserwacji,

42)  prowadził rozmowy z osobą, która opracuje dokumentację dendrologiczną dot. remontu pomników przyrody, ponieważ WFOŚ przyznaje 90% dotacji na remonty tych pomników, w związku z tym nie można zaniechać realizacji tego zadania,

43)  spotkał się drugi raz  z emerytami i rencistami, w którym to spotkaniu uczestniczyli również Radni Gminy Bircza,

44)  spotkał się z Zarządem Dróg Powiatowych  w Gorlicach, poinformował, że 15 powiatów Województwa Podkarpackiego  podpisało monit do Pani Minister Bieńkowskiej o zabezpieczenie środków finansowych na remont mostów drewnianych,

45)  był w Przemyślu w sprawie  uzgodnienia decyzji na budowę kaplicy cmentarnej w Birczy,

46)  był w Rzeszowie na konferencji na temat rozwoju obszarów wiejskich.

 

Pan Wójt podziękował wszystkim za uwagę.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku obrad kolejno zostały przedstawione plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy na 2014 rok – jak niżej:

- plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił  przewodniczący komisji – Pan Andrzej Pacławski,

- plan pracy Komisji Oświaty – przedstawił przewodniczący komisji - Pan Artur Buczek,

- plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – przedstawił w imieniu przewodniczącego komisji  - Pan Jerzy Pisz,

- plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – przedstawił Pan Kazimierz Cap,

- plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego – przedstawił przewodniczący komisji Pan Adam Wilgucki .

Przedstawione plany pracy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie i stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad.6.

            W tym punkcie porządku obrad informację o stanie bezpieczeństwa publicznego  za 2013 rok przedstawił Kierownik Posterunku Policji -  Pan Krzysztof Urban. Przedstawiona informacja stanowi załącznik do protokołu.

            Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos powiedział, że jest  zadowolony z działań Policji w Birczy, ponieważ jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców na terenie Gminy Bircza.

            Pan Przewodniczący potwierdził, że rzeczywiście porządek publiczny na terenie Gminy Bircza  zmienił się na lepsze, policjanci częściej są widoczni w terenie.

Pan Przewodniczący ocenił pracę policjantów w Birczy pozytywnie.

Pan Przewodniczący podziękował  Kierownikowi Policji w Birczy za wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz prosił o przekazanie najlepszych życzeń, a także jak najmniej zadań dla współpracowników.

 

Ad.7.

            Informację o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Bircza za 2013 rok przedstawił  Pan Andrzej Atamańczuk – Komendant Gminny OSP . Informacja również stanowi załącznik do protokołu.

Pan Atamańczuk  poinformował, że OSP Bircza jest już włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa, natomiast, jeśli chodzi o OSP Sufczyna  - jest już złożony wniosek o właczenie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Pan Atamańczuk poinformował, że ze względu na braki kadrowe nie działa straż w Hucie Brzuskiej, Żohatynie i Leszczawce.

            Pan Przewodniczący  podziękował Panu Atamańczukowi   za dogłębne  przedstawienie  informacji z bezpieczeństwa p.poż. za 2013 rok na terenie Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący stwierdził, że podobnie jak obecność policjantów w terenie, tak samo obecność strażaków  powoduje, że bezpieczeństwo społeczeństwa wzrasta.

Prosił o przekazanie serdecznych życzeń  dla wszystkich strażaków.

 

Ad.8.   Podjęcie uchwał:

W związku z tym, że w trakcie realizacji punktu 5 porządku obrad Pan Wójt z ważnych przyczyn musiał opuścić salę obrad, projekty uchwał przedstawiała Pani Jadwiga Haber-Słowińska – Sekretarz Gminy Bircza – jak niżej:

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr LXVIII/7/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/8/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność   Gminy Bircza – dot. działki Nr 382/1 o pow. 0,0958 ha, położonej w miejscowości Stara Bircza,

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr LXVIII/8/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – dot. działek: Nr 471/8 o pow.0,7755 ha oraz Nr 471/9 o pow.0,2292 ha, położonych w miejscowości Korzeniec,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/10/2014 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych (organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przegląd teatrzyków dziecięcych pn.:”Tropem Jasia i Małgosi” – 6.000,00 zł,

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr LXVIII/11/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – kwota 19.902,87 zł,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/12/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – kwota 208.800,00 zł.

 

 

 

Ad.9.  

            W tym punkcie porządku obrad sołtys Nowej Wsi – Pan Janusz Demkiewicz w imieniu  wszystkich sołtysów zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego, żeby w przypadku kilkunastominutowych zwoływanych na wniosek Wójta nie zapraszać sołtysów, gdyż dojazd  na taką sesję trwa dłużej niż sesja, np. z Jawornika, Żohatyna, Borownicy, czy Brzeżawy.

Pan Demkiewicz prosił Pana Przewodniczacego o rozważenie  tej prośby.

            Następnie  Przewodniczący Rady  udzielił głosu Panu Józefowi Piotrowskiemu, Radnemu Rady Powiatu Przemyskiego, który poinformował o tym, że w roku bieżącym będzie remontowany most w Sufczynie oraz o innych zadaniach planowanych do realizacji w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

            Pan Andrzej Atamańczuk zwrócił się do obecnych na sesji Radnych i sołtysów, żeby sprawę dotyczącą  czyszczenia  kominów w budynkach mieszkalnych zgłaszać do niego,  on  sporządzi zbiorówkę i wówczas powiadomi kominiarza, który tę czynność wykona.

            Panu Januszowi Demkiewiczowi – sołtysowi Nowej Wsi  - Pan Przewodniczący  odpowiedział w ten sposób, że § 2 uchwały  Nr LX/12/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie diet dla sołtysów mówi, że za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, na którą sołtys otrzyma oficjalne zaproszenie, zostanie potrącone 100% diety. W związku z tym, jeśli sołtysi zostaną telefonicznie powiadomieni o sesji, mają obowiązek uczestniczenia w niej.

            W przypadku sesji zwoływanych na wniosek Wójta – „jeśli Państwo sołtysi pozostawią podjęcie decyzji przeze mnie  odnośnie zaproszenia sołtysów na sesję, wówczas podejmę decyzję, czy będą zaproszeni sołtysi, czy nie.

Jeśli zaś sesja będzie dotyczyć danej miejscowości, to będzie zapraszany sołtys tylko tej miejscowości.

Czy Państwo sołtysi wyrażają na to zgodę? – zapytał Przewodniczący Rady.

Sołtysi wyrazili zgodę.

 

Ad.10.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył LXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 09:56:08
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 09:56:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl