Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 03:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2014


 

 

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  02 kwietnia  2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 830  do godz.1000.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.  Nieobecni byli Radni - Pan   Zbigniew Urban i Pan  Adam Wilgucki (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Pan Andrzej Cebeńko – przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy Bircza,  redaktor Telewizji Rzeszów.

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Bircza” w ramach naboru 1/9.1.1/2013 Priorytet IX PKOL  Działanie nr 9.1. Poddziałanie nr 9.1.1. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Działania 9.1.  Poddziałania 9.1.1.  Priorytet IX PKOL.

4.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

              Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 Ad.2.

              Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie po punkcie 3 dodatkowego punktu o treści: „Informacja  o  przebiegu prac na temat ochrony przyrody „Natura 2000”, zajęcie ostatecznego stanowiska przez Radę Gminy”, a 4 punkt przyjąłby pozycję 5.

              Radny Pan Stanisław Chrobak wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu: „Dyskusja”, wcześniej pytając o zgodę Pana Wójta, ponieważ sesja została zwołana na wniosek Wójta. Wójt wyraził zgodę.

W związku z tym „Dyskusja”, to byłby punkt 5, a „Zakończenie obrad”  jako punkt 6.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie  wnioskowanych wyżej zmian.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

Ad.3.

     W tym punkcie porządku obrad  Sekretarz Gminy – Pani J.Haber-Słowińska – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały  - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Bircza” w ramach naboru 1/9.1.1/2013 Priorytet IX PKOL  Działanie nr 9.1. Poddziałanie nr 9.1.1. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Działania 9.1.  Poddziałania 9.1.1.  Priorytet IX PKOL.

              Po udzieleniu wyjaśnienia przez Pana Wójta uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr  LXX/22/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

              W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przypomniał, że na sesji w dniu 24 marca bieżącego roku była omawiana sprawa dot. ochrony przyrody „Natura 2000”, lecz Rada nie zajęła ostatecznego stanowiska w tej sprawie, natomiast w dniu 28.03.2014 r. w Nadleśnictwie Bircza w Leśnym Kompleksie Promocyjnym odbyło się posiedzenie rady społeczno-naukowej poświęcone temu tematowi, przy udziale naukowców, profesorów, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz głównego wykonawcy  i  grupy przyrodników.

Pan Wójt odczytał wspólne stanowisko Gminy Bircza, Fredropola, Ustrzyk, Starosty Powiatu Przemyskiego, Starosty Powiatu.

Następnie Pan Wójt poinformował, że z dyskusji w Leśnym Kompleksie Promocyjnym wynikało, że samorządy nie chcą chronić przyrody. Oczywiście ci, którzy reprezentowali samorządy zaprzeczyli temu  stwierdzeniu, ponieważ co roku na przykład  w Gminie Bircza oddawana jest do użytku inwestycja ekologiczna – kanalizacja sanitarna, podejmuje się działania związane z rozbudową oczyszczalni ścieków, likwidacja eternitu, ochrona pomników przyrody, segregacja odpadów, itd. itd.

Wiele działań  samorządów  idzie w tym kierunku , żeby naturalne środowisko chronić, wręcz samorządy działają na korzyść środowiska.

Według Wójta Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  nie panuje nad tematem, sama ogłosiła przetarg i dała wolna rękę firmie, która opracowuje ten plan.

Wszyscy rozmówcy na tym spotkaniu  powiedzieli wyraźnie , że firma, która opracowuje plan, niczego nie konsultuje ze społecznością lokalną, wręcz korzysta  z danych, które nie mają żadnego pokrycia  w rzeczywistości.

W dalszej części obrad Pan Wójt odczytał doprecyzowane stanowisko Rady Gminy z dnia 24 marca 2014 r., które brzmiało następująco:

 

 

1.      Rada Gminy w Birczy negatywnie ocenia współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze z Leszczawy Dolnej w zakresie przygotowania projektu Planów zadań ochronnych.

2.      Rada Gminy w Birczy uważa, że przedłożony projekt planu ochrony w tej wersji ograniczy rozwój naszej gminy w przyszłości.

3.      Rada Gminy w Birczy proponuje wykreślenie z planu ochrony lub modyfikację następujących zapisów:

 

1)      Zaznaczenie terenów ochrony ptaków oraz roślin należy udokumentować badaniami przeprowadzonymi przez wyspecjalizowane instytucje
w obecności samorządu Gminy Bircza.

2)      Wykreślenie całkowicie zapisu zabraniającego budowy rozproszonej.

3)      Wykreślenie z projektu zapisu zabraniającego regulacji potoków w ich korytach.

4)      Wykreślenie z planu zapisu zabraniającego cięć pielęgnacyjnych w lasach.

5)      Wykreślenie z planu zapisu zabraniającego budowę i rozbudowę dróg gminnych, powiatowych, krajowych i leśnych.

6)      Wykreślenie zapisów restrykcyjnych dotyczących ochrony populacji bobrów i zwierzyny leśnej. Wnosimy o utrzymanie ich populacji na obecnym poziomie.

7)      Wykreślenie zapisów restrykcyjnych dotyczących drogi leśnej Panieński Czub – Brzuska oraz drogi leśnej Łomna – Wola Korzeniecka.

8)      Wykreślenie z planu zapisu zabraniającego wycinki i pozyskiwania drzew strefy na 30 m w każdą stronę od potoków i potoków czasowo płynących.

9)      Wykreślenie z planu zapisów zabraniających budowy zbiorników retencyjnych.

Rada Gminy w Birczy uważa, że przedłożony projekt zbyt daleko ingeruje
w ochronę, co doprowadzi do tego, że 50% terenu obszarów leśnych zostanie wyłączonych z gospodarki leśnej. Proponujemy aby utrzymać je na dotychczasowym poziomie tj. 10-15 %.

Rada Gminy w Birczy stoi na stanowisku, że ewentualne pogorszenie warunków życia mieszkańców Gminy Bircza na skutek wprowadzenia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska, Pogórze Przemyskie zostanie zrekompensowane przez Skarb Państwa.

 Pan Wójt poinformował, że stanowisko to zostanie przesłane do różnych instytucji rządowych, posłów  RP i senatorów. Niech  zrozumieją, że samorządowcy nie są przeciwko ochronie przyrody.

Pan Wójt zwrócił się do obecnych na sesji z prośbą o dyskusję w w/w temacie.

              Pan Przewodniczący tytułem wprowadzenia do dyskusji powiedział między innymi, że w 1991 roku, gdy wprowadzano ideę samorządności, jedną z przesłanek było  to, że samorządy i ludność miejscowa terytorialnie oddziaływuje i stanowi o swoim rozwoju, a tu nagle okazuje się, że nikt nie liczy się ani ze zdaniem mieszkańców, ani reprezentantami samorządowców, jakby nie bierze się pod uwagę tego, co Wójt przedstawił, że pomija się konsultacje, w tym wypadku bardzo szerokie konsultacje. Dalej Pan Przewodniczący powiedział, że jest to w ogóle zaprzeczeniem samorządności, demokracji, niczego dobrego nie można o tym powiedzieć. Jest to bardzo niedobre. Wójt nazywa to, że tego rodzaju opracowania , zakusy można  uznać jako ekoterroryzm, a ja myślę, że to jacyś dywersanci  to robią, bo nikt normalnie myślący o rozwoju społecznym, biorący pod uwagę oddziaływanie na społeczeństwo tych różnych działań, nie jest w stanie nic zrobić. W naszej gminie jest 780 osób bezrobotnych, w tym 630  osób bez prawa do zasiłku. Wprowadzenie pewnych zakazów, o których mówił Wójt, może spowodować, że bezrobocie  albo się podwoi, albo nawet potroi. Zresztą jest na sesji obecny przedsiębiorca, który nam te sprawy przedstawi.

              Radny Pan Lichota zabierając głos powiedział, że nie można spokojnie słuchać opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pan Lichota stwierdził, że na naszym terenie są formy ochrony przyrody takie jak : parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazów, rezerwaty, pomniki przyrody. Jeśli są gatunki chronione na naszym terenie, to znaczy, że te gatunki chronione mają optymalne środowisko do tego, żeby wegetować i egzystować. Więc nie należy dodatkowo chronić natury przez człowieka. Ponadto cały teren Pogórza Przemyskiego, jeśli chodzi o stopę bezrobocia jest chyba najbardziej terenem poszkodowanym w Polsce. Sytuacja dzisiejsza  jest podobna do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to zjawiła się firma, która chciała postawić wiatraki na terenie naszej gminy bez żadnych konsultacji społecznych.

              Radny Pan Stanisław Chrobak – przychyla się pozytywnie do wniosku Wójta oraz stwierdził, że leśniczy obawiają się o swoje rodziny, a rozmowie z mieszkańcami dowiedział się, że rozdawane są piękne albumy przedstawiające utworzenie Turnickiego Parku Krajobrazowego

              Radny Pan Andrzej Pacławski – stwierdził, że Pan Przewodniczący słusznie zauważył, że jest to ekoterroryzm, bo tak jest. Jeśli chodzi o bobry – ich populacja wymknęła się spod kontroli , a obecnie rozmnażają się różne jaszczurki i żmije, których populacja kiedyś też wymknie się spod kontroli, trzeba będzie się wyprowadzić.

              Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Andrzejowi Cebeńko.

              Pan Andrzej Cebeńko przedstawiając się powiedział, że jest pełnomocnikiem konsorcjum, które świadczy usługi dla Nadleśnictwa Bircza w zakresie pozyskania, ochrony lasu i zrywki drewna. Powiedział, że zatrudniamy około 500 osób, łącznie z pracownikami sezonowymi. Na terenie działania Nadleśnictwa Bircza działa około 80 tartaków, licząc że w każdym tartaku zatrudnionych jest 8-10 osób, tj. ok. 800 osób ma zatrudnienie. W przypadku wprowadzenia proponowanych zakazów, automatycznie w granicach 500 osób pozostaje bez pracy, to jest katastrofa dla naszej gminy. To co leśniczowie wykonują na rzecz Nadleśnictwa Bircza, wykonują to tak naprawdę prace te wykonują ludzie z naszego terenu. Pan Cebeńko poinformował, że jego firma jako członek konsorcjum działa od 22 lat i posadziła 5.400.000 sadzonek. Drzewka, takie jak modrzew, świerk posadzone na gruntach dobrej klasy dwadzieścia kilka lat temu, nadają się już do ścięcia. Także nie można mówić, że las się niszczy, ponieważ nie jest to prawdą, lasów przybywa, przybywa i jeszcze raz przybywa. Jednak od czasu do czasu musi się wyciąć drzewa chore, wiatrołomy. Wszystkie plany związane z wycinką drzew to nie jest tak, że Nadleśnictwo sobie opracowuje. Są biura urządzania lasów geodezji leśnej, które raz na 10 lat opracowują operat i leśniczy na tej podstawie działają.

Pan Cebeńko będąc przy głosie poinformował, że padło pytanie, czy przedsiębiorcy leśni popierają działania Wójta i całego samorządu. Oczywiście przedsiębiorcy leśni rękami i nogami podpisują się pod wnioskiem Wójta. Pan Cebeńko twierdził, że bez protestów, nawet typu blokady dróg, nasz głos nie będzie zbytnio słyszalny. Faktem jest, że nie było żadnych spotkań z mieszkańcami, ekolodzy nie przyjeżdżali i nie próbowali mieszkańców przekonywać. Wiele rzeczy robi się poza plecami Rady, Wójta i całego samorządu. Ekolodzy są mocniejsi, aniżeli samorządy.

Kończąc swoje wystąpienie Pan Cebeńko apelował do Państwa Radnych, Wójta oraz całego samorządu, żeby zrobić wszystko, by nie dopuścić do tego, byśmy obudzili się któregoś dnia

i nie okazało się, że to nie jest nasze. Stoję murem za obroną naszego wspólnego działania.

              Pan Wójt ponownie zabierając głos, stwierdził, że nasze wspólne działania wystąpienia będą źle odbierane przez ekologów. My się włączamy w opracowanie tego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jak i Pogórza Przemyskiego  i Gór Słonnych, ale z naszym udziałem, z udziałem naszych mieszkańców, samorządu, przedsiębiorców, Nadleśnictwa i wypracowania takiego planu ochrony, który będzie planem zrównoważonym, przyroda nie ucierpi, naturalne środowisko nie ucierpi i człowiek nie ucierpi.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą o przegłosowanie przedstawionego stanowiska.

              Pan Przewodniczący stwierdził, że gdzieś tu jest popełniony błąd, bo przede wszystkim należało zacząć od tego, dlaczego to robimy, dlaczego ten plan ochrony w ogóle jest robiony. Tego w ogóle  nikt nie wyjaśnił. Nie ma w ogóle przeprowadzonych żadnych konsultacji ze społeczeństwem, z przedsiębiorcami, którzy mówią, że w roku straci pracę ok. 500 osób, a może nawet więcej. Jest to skutek ekonomiczny, który można wyliczyć. Można wyliczyć jaka to to jest kwota, można  wyliczyć jakie skutki ekonomiczne poniesie społeczeństwo, jakie to pociągnie skutki w otoczeniu.                                                                                                                                                        Ja poważnie się zastanawiam nad tym,  czy to nie jest robione po to, żeby tu powstał park narodowy.

Pan Przewodniczący wnioskował o dopisanie kolejnego punktu w treści stanowiska Rady,       a mianowicie:

 

              Radny Pan Artur Buczek zabierając głos powiedział między innymi, że będąc w Radzie Gminy już ósmy rok, coraz bardziej przekonuje się, że ktoś nas zaczyna traktować jako Polaków drugiej lub trzeciej kategorii. Będąc najmłodszym przedstawicielem Rady, słuchając słów swojego pokolenia, wiem dokładnie, że chcą planować tutaj przyszłość dla swoich dzieci. Nie jesteśmy bandą doświadczalną populacji ludności i nie mam zamiaru w swojej kochanej gminie czuć się jak Indianin. Tu żyją dzieci, tu mają żyć nasze wnuki. Protestuję przeciwko takiemu działaniu. Jeśli natomiast sprawa nadal będzie wyglądała tak jak wygląda i jeżeli będzie wychodziło na to,  na co wychodzi w obecnej chwili, że nikt nie ma odwagi przyjechać i powiedzieć, co się planuje. to taka sytuacja musi się zakończyć. Ja jestem obywatelem pierwszej kategorii Rzeczypospolitej a nie trzeciej.

Tutaj Pan Buczek apelował do wszystkich, którzy są władni w tym temacie, żeby słuchali głosu ludzi.

            Sołtys Nowej Wsi – Pan Janusz Demkiewicz zabierając głos powiedział między innymi, że w pełni popierając wnioski przedstawione przez Wójta. W związku z tym, że w najbliższy poniedziałek ma się odbyć sesja Izby Rolniczej, zwrócił się z prośbą o przekazanie mu jednego egzemplarza stanowiska Rady Gminy, celem przedstawienia na sesji Izby Rolniczej.

            Sołtys wsi Brzeżawa – Pan Stanisław Plis powiedział, że tego typu działania ekologów godzą w sprawy działalności tego państwa, które zawarte są w prawie zasadniczym,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a mianowicie w Konstytucji a w szczególności w art. 32, który mówi, że : ,,nikt nie może być dyskryminowany z jakichkolwiek przyczyn’’.

Pan Plis uważa, że przyrodę należy chronić, ale w zakresie przyzwoitego rozsądku.

            Następnie Pan Przewodniczący poprosił Wójta o ponowne  odczytanie stanowiska Wójta a Radę o przegłosowanie. Przedstawione stanowisko zostało przyjęte prze Radę jednogłośnie.

            Radny Pan Stanisław Chrobak zwrócił się z prośbą, żeby wystosować wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zwiększenie odstrzałów o 50 sztuk bobrów, które budują tamy na rzekach, powodując tym samym duże szkody.

            Również sołtys wsi Borownica – Pani Maria Chrobak wnioskowała, żeby wystąpić do RDŚ o zwiększenie odstrzału bobrów, gdyż jak stwierdziła, nie ma rzeki, na której nie byłoby zbudowanej tamy.

 

Ad.6.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął LXX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:48:59
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:50:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl