Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 16:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VI/2014

 

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu   06 czerwca  2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 900  do godz.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny – Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Maria Pawliszyn,   Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota,  Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Anna Kozanecka, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Bezdomnym w Przemyślu z/s w Birczy – Pan Antoni Szałyga.

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji o działalności za okres międzysesyjny.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2013 rok:

a.      przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b.      dyskusja,

c.       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok,

d.      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok.

7. Podjęcie pozostałych uchwał:

        - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

        - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i wyboru Przewodniczącego,

 

 

          - w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LXIX/13/2014 Rady Gminy  w   Birczy z dnia                                                                                                                                                   24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2014 roku.”

8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta w punkcie 7 jednogłośnie zostały wprowadzone  niżej wymienione projekty uchwał:

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości  stanowiących własność  Gminy Bircza,

- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Ad.3.

            Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 24.03.2014 r. do dnia sesji, złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      dwukrotnie spotkał się z wykonawcami w sprawie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Niepublicznej w Kuźminie, jest to pomoc udzielona towarzyszeniu. Ostateczna wersja, którą wykonawca przysłał, tj. 13.000 zł netto (wymiana całej instalacji w budynku, wykonanie przyłącza zewnętrznego, wymiana lamp) na nowe. Z Panią Prezes Stowarzyszenia będą przeprowadzone rozmowy jaka to będzie forma płacenia.

2)      Był w Ustrzykach Górnych w sprawie opracowania planu Natura 2000, subwencji ekologicznej. Tutaj podjęta została decyzja przez samorządowców Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie zniesienia 50% ulgi na lasy ochronne, Bircza też ma lasy ochronne, chodzi o to, żeby więcej środków wpłynęło do kasy gminnej.

3)      Był w Boguchwale na konferencji na temat technologii w budownictwie.

4)      Był w Rzeszowie z Panią Skarbnik w sprawie podpisania umowy  z WFOŚiGW  na pożyczkę pomostową  z przeznaczeniem na budowę kanalizacji Leszczawa Dolna.

5)      Był u Marszałka Województwa w Rzeszowie w sprawie środków na Pałac Humnickich w Birczy i cerkiew w Kotowie. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

6)      Był na spotkaniu w GOKSiT w Birczy w sprawie promocji szkoły.

7)      Udzielił wywiadu Radiu Rzeszów na temat planów ochrony ,,Natura 2000’’.

8)      Był w LKP w Nadleśnictwie Bircza na posiedzeniu rady społeczno-naukowej na temat planów zadań ochronnych Natura 2000. Tutaj  przeprowadzona została medialna walka z ekologami. Podziękował telewizji, która szczególnie pomogła w przeprowadzeniu tej walki, a efektem jest to, że zostało skierowane pismo do Ministra Środowiska, Posłów, a to z kolei  przyczyniło się do tego, że została zerwana umowa ze Stowarzyszeniem Dziedzictwa Narodowego w Leszczawie Dolnej. Czyli efekt jest pozytywny, ale to nie oznacza, że nie należy czuwać nad tym wszystkim.

9)      Był w Rzeszowie  w sprawie środków na remont drogi w Korzeńcu i Lipie,w ramach usuwania skutków powodzi. Na remont drogi w Korzeńcu otrzymaliśmy środki, remont tej drogi  został wykonany, pozostały jeszcze do wykonania pobocza. Do końca czerwca lub na początku lipca br. Gmina powinna otrzymać promesą na drogę w Lipie.

10)  Z Panią Beatą Kot był u Marszałka Województwa w sprawie dodatkowych robót przy Pałacu Humnickich. Opracowana dokumentacja odbiegała od stanu rzeczywistego, ponieważ odkopy były robione tylko po zewnętrznej stronie, natomiast konserwator nie zalecił wykonania odkopów wewnątrz, dlatego wyszły dodatkowe roboty oszacowane na kwotę ok. 1 mln zł. Środki te zobowiązał się dołożyć Marszałek. My również musimy dołożyć ponad 300.000 zł z tego tytułu.

11)  Wykonano remont drogi przy ul. Szkolnej, placu za plebanią oraz wykonano drogę zapasową do szkoły w Birczy w celu poprawy bezpieczeństwa dojazdu do szkoły.

12)  Był w Przemyślu w WFOŚiGW w sprawie pożyczki na kanalizację w Leszczawie Dolnej. Pan Wójt poinformował, że te 2 zadania, tj. remont Pałacu Humnickich oraz budowa kanalizacji w Leszczawie Dolnej pochłonęły mu ponad 60% czasu, gdyż albo wyjeżdżał do Przemyśla, albo 2-3 dziennie wyjeżdżał do Leszczawy.

13)  Był kilkakrotnie w Przemyślu u Pana Pawłowskiego w sprawie wykonania kosztorysów na prace przy Pałacu Humnickich.

14)  Był w BOI w Przemyślu w sprawie remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy. W poniedziałek zostanie złożony wniosek o środki, ponieważ gminy nie będzie stać na wykonanie tych prac ze środków własnych.

15)  Był w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w sprawie prac przygotowawczych do wydania pozwolenia na budowę kaplicy cmentarnej w Birczy.

16)  Spotkał się z Radnymi i Prezydentem Stalowej Woli w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Bircza a miastem Stalowa Wola,

17)  Spotkał się z nauczycielami wychowania  fizycznego na temat rozwoju sportu wśród młodzieży, oczywiście poruszane były na tym spotkaniu sprawy dot. zakupu sprzętu: kosze treningowe do koszykówki itp. Na razie wszystko jednak stoi w miejscu, ponieważ nie ma środków na ten cel.

18)  Uczestniczył w rajdzie w Birczy i w Arłamowie.

19)  Kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniu rady budowy remontu  zamku w Birczy

(od kwietnia raz lub dwa razy w tygodniu)

20)  Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Radnymi oraz mieszkańcami gminy spotkał się z księdzem Isakowiczem Zaleskim na temat band UPA. Dobrze, że takie spotkania się odbywają – dodał,

21)  W Przemyślu spotkał się z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Spotkanie dotyczyło sytuacji politycznej i gospodarczej.

22)  Wystosował pismo w sprawie planów ochronnych ,,Natura 2000’’ powiadamiając media.

23)  Był w PUP w sprawie nowych miejsc pracy, ponieważ zgłaszają się osoby, ale na razie Urząd Pracy nie ma środków.

24)  Był w Przemyślu na konkursie wypieków wielkanocnych, swoje wypieki prezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Huty Brzuskiej.

25)  Był w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w sprawie wydania pozwolenia na budowę na wykonanie przyłącza energetycznego do Pałacu Humnickich.

26)  Zlecił po trzech latach remont drogi w miejscowości Rudawka (Zabereźki) oraz do Pana Paliwody, ale droga do P. Paliwody w wyniku powodzi została uszkodzona po wykonaniu remontu.

27)  Zakończono centralne ogrzewanie w świetlicy w Leszczawce.

28)  Uczestniczył w uroczystości 4-tej rocznicy katastrofy smoleńskiej.

29)  Uczestniczył w seminarium na temat ewidencji ulic i nieruchomości. W naszej gminie kuleją sprawy  dot. oznakowania numerów domów, żeby np. karetka mogła dojechać na czas.

30)  Od kwietnia do maja kilkakrotnie wyjeżdżał do Rzeszowa, Przemyśla, Sanoka w sprawie dot. zakończenia kanalizacji w Leszczawie Dolnej, zadanie zostało zakończone i możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy od Marszałka.

31)  Spotkał się z projektantem na temat świetlic , na remont których otrzymaliśmy środki, chodzi o to, że na remont tych świetlic musimy opracować dokumentację. Zgłosiły się trzy osoby z Przemyśla, które opracują tą dokumentację nieodpłatnie. Są to osoby, które chcą coś dla Birczy zrobić.

32)  Dokonywał objazdu gminy w sprawie porządków, śmieci. Ubolewa, że śmieci są wywożone i wyrzucane nad brzegami rzek.

33)  Dokonano wycinki zadrzewień, rozpoczynając od uporządkowania placu w Leszczawie Dolnej, z Borownicy z wycinki zadrzewień ponad 50 mb zostało zawiezione do szkoły w Leszczawie Dolnej do opalania szkoły. To drewno, które zostało wycięte za plebanią w Birczy zostanie przeznaczone do opalania budynku Urzędu Gminy oraz GOKSiT. Nie trzeba będzie kupować opału.

34)  Wyplantowany został teren po byłej bazie w Leszczawie Dolnej, co poprawiło wizerunek tej części wsi.

35)  Był w Instytucie Górnictwa Rzeszów w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków. Tam, gdzie nie będzie kanalizacji zbiorowej musimy zadbać o to, żeby powstawały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Takie oczyszczalnie muszą mieć certyfikaty unijne, ale koszt takiej oczyszczalni ścieków wynosi w granicach 20.000 zł. W związku z tym musimy się nad tym tematem zastanowić, może otrzymamy wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jeżeli będzie zapotrzebowanie na takie oczyszczalnie, to będziemy się starali wydzielić jakieś środki w budżecie gminy na ten cel.

36)  Podpisał umowę z Panią Skarbnik na publikację wydawnictwa o gminie i punktu informacji turystycznej.

37)  Z Przewodniczącym Rady Gminy dyskutowaliśmy z młodzieżą Zespołu Szkół             o finansowaniu samorządu.

38)  Był w Rzeszowie na seminarium na temat perspektywy finansowej 2014-2020.

39)  Ogłosił przetarg na kaplicę w Birczy. Wygrała firma z Krakowa za 10.000 zł.

40)  Dokonał objazdu lokali wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, tam gdzie będą lokale wyborcze, wszędzie będą malowane pomieszczenia do tego celu przeznaczone.

41)  Z Panią Skarbnik podpisał umowę na zaciągnięcie pożyczki na kanalizację w Leszczawie Dolnej.

42)  Odbył indywidulane spotkania z mieszkańcami Leszczawy Dolnej na temat problemów wynikających z budową kanalizacji.

43)  Spotkał się z nowym dyrektorem Zakładu Energetycznego, ustalono dalszą współpracę polegającą na takich zasadach, jak z poprzednikiem, tj. wymiana starych lamp na energooszczędne, tutaj podjął decyzję, że w tym roku będzie zadanie to będzie realizowane w Żohatynie i częściowo pozostałe duże miejscowości.

44)  Z Przewodniczącym Rady Gminy i pracownikami Urzędu Gminy spotkał się w sprawie mediacji dot. likwidacji studni w Birczy. Temat został częściowo załatwiony.

45)  Zlecił malowanie wewnątrz świetlicy w Leszczawce po zakończeniu termomodernizacji.

46)  Zlecił remont pogotowia w Birczy, ponieważ jest to nasze pogotowie, istniało zagrożenie że zabiorą pogotowie z Birczy do Dubiecka, ale zostało wystosowane pismo do Wojewody i wszystko jest pod kontrolą na dzień dzisiejszy.

47)  Uczestniczył w dniach otwartych w Zespole Szkół w Birczy – promocja tej szkoły.

 

48)  Spotkał się z przedsiębiorcą, który chce wejść na teren gminy na budowę fotowoltaniki.  Powstanie takiej firmy fotowoltanicznej może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy oraz do kasy gminnej wpływałyby środki z tytułu podatku od nieruchomości.

49)  Wspólnie z Przewodniczącym Rady spotkał się na uroczystości 90-tej rocznicy urodzin kombatanta Józefa Dutkowskiego.

50)  Uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kuźminie.

51)  Zlecił wykonanie dwóch przystanków w Jasienicy.

52)  Spotkał się w Kuźminie z wykonawcą, który chce budować światłowód z Ustrzyk Dolnych do Kuźminy.

53)  Wystąpił o przeprowadzenie kontroli drogi powiatowej Stara Bircza – Wara.

54)  Był u Marszałka w sprawie środków finansowych na drogi z FOGR-u. otrzymaliśmy 20.000,00 zł na remont drogi w miejscowości  Bircza.

55)  Kierował akcją powodzi i usuwanie szkód powodziowych po oberwaniu chmur w Woli Korzenieckiej, Hucie Brzuskiej, Jaworniku Ruskim.

56)  Uczestniczył w zebraniu wiejskim w Korzeńcu.

57)  Podpisał umowę na dzierżawę lokalu użytkowego w Birczy, ogłoszono kilkanaście przetargów na dzierżawę i nikt się nie zgłosił, w związku z tym w porozumieniu z Panem Przewodniczącym Rady podjęte zostały działania zmierzające do otwarcia kancelarii adwokackiej w Birczy, co podniesie prestiż tej gminy.

58)  Spotkał się z Dyrektorami Szkół w sprawie arkuszy organizacyjnych.

59)  Uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu komisji Sejmiku na temat Programu Rozwoju Bieszczad.

60)  Złożone zostały korytka przy drodze gminnej w Kuźminie, które były zakupione dwa lata temu.

61)  Wraz z Przewodniczącym Rady uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Gminnej Spółdzielni ,,SCh’’ w Birczy.

62)  Był u notariusza w sprawie przeprowadzenia rozmowy na temat umów służebności.

63)  Był w Rzeszowie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na seminarium na temat: Turystyka – szanse i wezwania rozwoju w urzędzie.

64)  W Urzędzie Pracy z Panią Skarbnik podpisał umowę na modernizację oddziałów przedszkolnych.

65)  W Zarządzie Dróg Wojewódzkich wraz z Panią Skarbnik podpisał umowę na trasy rowerowe.

66)  Uczestniczył w akcji ,,Polska biega’’.

67)  W Łomnej z Przewodniczącym Rady uczestniczył w uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie Metalowych Serc.

68)  Z okazji Dnia Samorządowca złożył życzenia wszystkim pracownikom wyrażając tym samym wdzięczność za ich ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej.

69)  Asfalt  na drodze Korzeniec – Łazy został położony.

70)  Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.

71)  W Nadleśnictwie Dynów prowadził negocjacje w sprawie drogi do Pana Siedleckiego w Borownicy.

72)  Zlecił wykonanie dodatkowego odwodnienia hali sportowej w Birczy.

73)  Wraz z Przewodniczącym Rady i Radnymi udzielał wywiadu redaktorowi Panu Cynkarowi w sprawie wód.

74)  Za kilka dni będzie uczestniczył w radiu Rzeszów, udzielając wywiadu w sprawie wód.

75)  Uczestniczył w zebraniu wiejskim w Żohatynie.

76)  Uczestniczył w Festynie Rodzinnym w Leszczawie Dolnej.

77)  Uczestniczył w GOK-u w święcie wolności.

 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt powiedział: „chciałbym, żeby to było zapisane, ponieważ są pewne rzeczy, które Państwo Radni, Sołtysi i mieszkańcy wymuszają na mnie, muszę więc pewne rzeczy ustalić. Powódź  - oczywiście mieszkańcy mają pretensje do Wójta, szkoda tylko, że nie wystąpili do Pana Boga, dlaczego zesłał ulewny deszcz. Zgodnie z przepisami, które mnie obowiązują dot. bezpieczeństwa narodowego, ochrony narodowej, ja jako szef zarządzania kryzysowego w czasie jakiejś tragedii, która się wydarzyła na danym terenie powołuję sztab kryzysowy i zarządzam tym sztabem kryzysowym. Oczywiście kierowanie tym sztabem odbyło się zgodnie z zasadami, które mówi prawo i oczywiście z ludzkimi prawami. Jeżeli powtórzy się taka sytuacja ponownie, że mieszkańcy będą mi życie zatruwali, to będę ich kierował do sądu, że utrudniają mi prowadzenie akcji ratunkowej, obrzucając mnie błotem , nie mającym nic wspólnego z moją funkcją. Moim zadaniem jako szefa zarządzania kryzysowego jest ochrona życia i zwierząt ewentualnie w drugiej kolejności. Jeżeli ja przy tej powodzi stwierdziłem, że nie było żadnego zagrożenia życia ludzkiego ani żadnych zwierząt, jedynie u Pana Demkiewicza w miejscowości Sufczyna ewakuowano zwierzęta, dalszy etap kierowania akcją ratowniczą to jest ochrona mienia publicznego, czyli dróg, mostów, szkół itd. w dalszej części jest ochrona mienia publicznego. Proszę Państwa ten przepis wyraźnie mówi, ze każdy mieszkaniec ma swoje mienie prywatne chronić. Jeżeli ja przyjeżdżam i okazuje się, że pewnemu gospodarzowi woda wylała na trawę i wielkie ma pretensje do mnie, sam trzymając ręce w kieszeni, to na przyszłość kiedy będzie powódź, mieszkańcy którzy mi utrudniają życie, otrzymają kartkę, że zgodnie z przepisami sami będą sobie chronić swój budynek przed powodzią. Mieszkańcy pobudowali sobie zjazdy do własnych posesji, nie mając pozwolenia na budowę, ani żadnej dokumentacji, nie zostało to wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w związku z tym podczas ulewnych deszczów, woda nie nadąża płynąć, tylko zalewa posesje, ponieważ rury  o małej średnicy nie są w stanie pomieścić wody i rozlewa się po posesji. Dlatego przy następnych takich przypadkach, sprawy będą zgłaszane do Nadzoru Budowlanego, niech sobie każdy płaci mandat, w tej chwili ja płace mandaty. Ustaliłem pewne zasady, które zostały przekroczone. Jeśli ktoś wybudował dom nad wodą i teraz obrzuca mnie błotem, to ja pytam, kto wydał pozwolenie na budowę – Wójt czy Starosta? Skończyły się czasy, jeżeli od tej pory będą zdarzały się takie rzeczy, to sprawy będą kierowane do sądu. Jeśli nawet Starosta wydał pozwolenie na budowę, to po co wykonywał podpiwniczenie w budynku , który jest 20 metrów od rzeki. Byłem za tym, żeby stosować pas ochronny i dawać pozwolenie na budowę, a teraz się wycofuję z tego i będę protestować do organu, który wydaje pozwolenie na budowę, a przykładem tego jest, że chcieliśmy wybudować budynek służb ratowniczych na działce starego kina, teraz będę temu przeciwny. Kolejna sprawa to czyszczenie wjazdów. Każdy sobie będzie czyścił wjazd łącznie z płaceniem mandatów. Nagminne szaleństwo dot. budowy mostów i kładek. Napisałem do Komisji Ładu i Porządku Publicznego o przeprowadzenie opisów i bezpieczeństwa wjazdów do pewnego czasu i do czasu zabezpieczenia środków finansowych (będą to miliardowe kwoty). Przy mostach zostanie wstawiony znak przejazdu do 3 ton, czyli samochód osobowy, dopóki nie będzie wydane orzeczenie na każdy most i dopóki nie będzie wydana książka obiektu budowlanego i ekspertyza, czy przez ten most można przejść, czy przejechać. Do tego czasu będą zrobione zdjęcia, żeby był obraz na wszystko. Kładki – będzie postawiony znak, że gmina nie odpowiada za bezpieczeństwo przejścia po tych kładkach. Wszystkie kładki i mosty, które zostały wybudowane po 1973 r. muszą być zalegalizowane, my będziemy legalizować ale tylko w granicach ewidencyjnych naszych działek. Jeśli jest 300 metrów przejścia przez mostek lub kładkę , którą sobie sam wybudował i zdarzy się, że ktoś się utopi, to nie będę brał za to odpowiedzialności, to jest święte i proszę to zapisać.

Czyszczenie zjazdów – mieszkańcy, radni i sołtysi łopaty do rąk i czyścić zjazdy we własnym zakresie. Jeśli ktoś zechce wybudować zjazd, od tej pory muszą być spełnione pewne warunki. Tak będziemy teraz postępować. Pani Skarbnik, proszę przeszkolić radnych i sołtysów i uświadomić o danych zawartych w budżecie. W budżecie jest zabezpieczona kwota 900.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego. Środki ze sprzedaży działki w danej miejscowości w której byłem na zebraniu, radny mówi, żeby przeznaczyć na jakieś zadanie w tej miejscowości. Środki które są w budżecie wpisane jako dochody, po drugiej stronie są rozpisane jako wydatki. Czy Państwo nie wiecie, że 3,5 mln zł dokładamy do płac nauczycieli, a w tej chwili nam 100.000 zł zostało obciętych. Ponieważ potrzeba nam 3.600.000,00 zł, żeby zamknąć budżet, to braknie nam prawie 1 mln zł, żeby wypłacić pobory nauczycielom. Proszę Państwa, skończyły się czasy koncertu życzeń. Koncert życzeń będzie spełniony wtedy, kiedy wybierzecie sobie Państwo nowego Wójta, ja nie mam zamiaru doprowadzić do takiej sytuacji, jak jest w innych gminach, chyba, że będzie inny Wójt  rządził, macie więc Państwo czas do listopada i wtedy wybierzecie sobie takiego Wójta, który będzie spełniał wasze życzenia. Od dzisiaj będzie taka zasada rządzenia  gminą, że Wójt zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym będzie reprezentował gminę na zewnątrz, czyli mam pozytywnie reprezentować gminę, tak jest właśnie na dzień dzisiejszy. Gmina Bircza ma pozytywne notowania nie tylko poza terenem gminy, ale również w województwie. We środy będę przyjmował strony, ale tylko w sprawach skarg i wniosków. Chociaż pół roku będę rządził tak, jak Wójt powinien rządzić, zgodnie z prawem, zgodnie z demokracją i na zasadach Putina. Dziękuję za uwagę.

 

Ad. 5.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje z działalności za okres międzysesyjny – jak niżej.:

- Pan Artur Buczek – przewodniczący Komisji Oświaty,

- Pan Kazimierz Cap – przewodniczący Komisji Kultury,

- Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,

- Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego .

Informacje zostały złożone w oparciu o protokoły komisji znajdujące się w  biurze  Rady.

 

 

Ad.6.

            W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu Gminy Bircza za 2013 rok przedstawiła Pani Beata Worotyłko – z-ca Wójta Gminy Bircza – jak załącznik do protokołu.

 

a)      Następnie Pan Andrzej Pacławski  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Birczy odczytał opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz złożył  wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2013 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi  stanowią załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  Nr 11/7/2014 z dnia 16 maja 2014 r. o zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.

W tym momencie Radny Pan Andrzej Pacławski opuścił salę obrad.

b)      Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał Radny miejscowości Bircza – Pan Artur Buczek. Pan Artur Buczek zabierając głos jako mieszkaniec Birczy i jako przewodniczący Komisji Oświaty podziękował Wójtowi za realizację budżetu za 2013 rok, a konkretnie podziękował za halę sportową, kompleks boisk sportowych ,,Orlik’’ wraz z szeroko pasmową bieżnią, za położenie drogi asfaltowej ,,Traktu Węgierskiego’’ w Birczy, za nowy parking koło plebani w Birczy, za dodatkową drogę do szkoły w Birczy. Przeprowadzono niezbędne remonty placówek oświatowych, pomagamy szkołom niepublicznym, dajemy pół miliona złotych, trzeba o tym pamiętać, nauczyciele mają wypłacone pobory na bieżąco i tutaj główną rolę odgrywa Wójt z Panią Skarbnik, która robi wszystko, żeby pobory nauczycielom wypłacane były w terminie. Pan Buczek mówiąc dalej podziękował za pomoc w rekrutacji uczniów do szkoły średniej, tutaj również wyraził słowa uznania dla Pana Przewodniczącego Rady Gminy, rozpoczęto rewitalizację Pałacu Humnickich w Birczy, priorytetowym zadaniem była budowa kanalizacji Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna, podjęto działania związane z budową kaplicy cmentarnej, wykonano termomodernizację 10 obiektów użyteczności publicznej, planowane jest jeszcze 5 obiektów, w tym widzimy jak wygląda GOK, jak wygląda budynek Urzędu Gminy, Wójt podejmował działania dotyczące zatrudnienia bezrobotnych. Obecnie jest zatrudnionych 50 osób na pracach społeczno-użytecznych i 11 osób na pracach interwencyjnych. Tak było też w 2013 roku. Mieszkańcy dziękują za zorganizowanie uroczystości  upamiętnienia 68 rocznicy obrony  Birczy i postawę patriotyczną, która w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna.

Zadłużenie Gminy Bircza wynosi tylko 38%, jeszcze raz podkreślił tylko 38%, jest to wynik napewno nieprzespanych nocy. Chciałoby się dodać proszę Państwa, że przy pomocy   Powiatu dałoby się jeszcze wiele więcej zrobić, ale niestety kończy się to wszystko na pisankach, kraszankach i malowanych jajkach. Jest to o wiele za mało. Kończąc Pan Buczek zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu z 2013 rok dla Wójta Józefa Żydownika.

            Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos podkreślił sprawę dot. planów ochronnych „Natura 2000”, gdzie wspólna nasza walka osiągnęła oczekiwany cel. ,,Leśnicy dziękują bardzo, że mają zapewnione częściowo miejsca pracy, dziękuję jeszcze raz Panie Wójcie za zaangażowanie w tym temacie. Tak samo jeśli chodzi       o remonty świetlic, będzie ogłoszony przetarg i ten wizerunek świetlicy w Starej Birczy będzie pozytywnie odebrany’’.

            Radny Pan Kazimierz Cap w imieniu własnym i mieszkańców Huty Brzuskiej podziękował Panu Wójtowi za bardzo szybką reakcję w sprawie wykonania remontu drogi na Hucisku. Dzieci uczęszczające do szkoły mają łatwiejsze dojście do autobusu szkolnego.

            Radny Pan Jerzy Pisz podziękował Panu Wójtowi za przychylność dot. wykonania remontu dróg gminnych oraz wykonanie termomodernizacji dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Kuźminie.

            Pani Jolanta Lichota – Dyrektor SP w Lipie również podziękowała Panu Wójtowi przede wszystkim za stworzenie możliwości, by nauczyciele mogli godnie pracować, a uczniowie mogli bezpiecznie uczęszczać do szkoły. „Wielki ukłon w stronę Pana Wójta za to, że mimo niżu demograficznego nasi uczniowie czują się bezpiecznie w szkołach, a my mamy pracę. To wszystko jest wynikiem Pańskich gestów i działań, Panie Wójcie, za co bardzo Panu dziękujemy.”

            Radny Pan Adam Wilgucki w imieniu swoim i w imieniu Sołtysa oraz mieszkańców Woli Korzenieckiej podziękował Panu Wójtowi za szybką reakcję dot. remontu dróg gminnych po ulewnych deszczach i gradobiciu. Miało to miejsce w niedzielę, a we wtorek drogi już zostały naprawione.

            Pan Przewodniczący - ,,ja rozumiem, że te wszystkie podziękowania, to jest jakby wniosek o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

            Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział: ,,może nie wszyscy mają świadomość jaka ważna to jest sesja. Jest to sesja absolutoryjna, czyli Rada udziela jakby aprobaty Wójtowi za realizację budżetu za 2013 rok. Jest to już 8 sesja absolutoryjna, jeśli chodzi o moją osobę, chciałbym, się podzielić taką prywatną sugestią, nie jest to jakieś lizusostwo z mojej strony, ale obiektywna ocena. Zresztą znacie mnie wszyscy, ja zawsze mówię prawdę i zawsze będę mówił prawdę. Wójt nasz – Józef Żydownik – czy to się komuś podoba, czy nie, ma po prostu charyzmę, ma odwagę. Na pewno zaraz będziemy czytać na internecie inne rzeczy, ale jak ktoś pisząc , nie podpisuje się pod tym, tzn. że ukrywa się za swoim tchórzostwem, za nic nie robieniem itp., natomiast człowiek, który chce coś powiedzieć, mówi to wprost.  W dzisiejszych czasach na samorządy w Polsce  spadła ogromna odpowiedzialność, wszyscy chcą samorządy rozliczać, wszyscy chcą nałożyć na gminę dodatkowy aspekt finansowy. Gdyby nie Wójt, Radni i pracownicy, oczywiście niektórzy pracownicy, bo nie wszyscy, nikt by nawet nie wspomniał o Gminie Bircza, przecież te wszystkie wyjazdy Wójta i do Krakowa, i do Warszawy, i do Rzeszowa, i do Przemyśla, i to ciągłe denerwowanie się, to wszystko powoduje, że Gmina Bircza jest zauważalna. Mimo trudnej sytuacji realizuje się wiele zadań, jak remont dróg, remont szkół, budowa kanalizacji, wodociągi i wiele, wiele różnych zadań, wybudowanie hali sportowej, dużej hali, a niektórym i tak było za mało. Natura 2000 – czy ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że są inne formy ochrony przyrody. Niejednokrotnie trzeba stanąć na wysokości zadania, trzeba umieć rozwiązać problemy. Mamy drogi, parkingi, proszę zauważyć. To są wszystkie problemy, które Wójt – Józef Żydownik rozwiązuje. Wójt chce, żeby w tej gminie się coś działo. Wójt robi więcej niż musi. To nie jest populizm przedwyborczy. To jest nie tylko praca Wójta, ale także niektórych pracowników, podkreślam niektórych. Jeśli powiedziałem coś nie tak, proszę mówcie tu i teraz a nie stójcie potem na chodniku i nie komentujcie.”

Kończąc swoją wypowiedź, pan Lichota pogratulował Wójtowi determinacji oraz podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do realizacji zadań gminy, prosząc jednocześnie o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2013 rok.

            Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że większość mieszkańców jakby utożsamia sobie Gminę z zakładem, który powinien tworzyć miejsca pracy, a to tak nie jest. Jednak Wójt co roku czyni starania, w wyniku których są zatrudniani bezrobotni, czy do prac społeczno-użytecznych, czy na pracach interwencyjnych, bądź też na pracach publicznych. Pan Przewodniczący uważa, że za mało jest informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Bircza. Tak jakoś ciężko przychodzi nam wszystkim, żeby pochwalić się, że dobrze się dzieje, że gmina się rozwija, jeśli uczciwie spojrzymy na Gminę Bircza, to wszystko to jest zasługą Wójta.  W związku
z tym proszę o podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2013 rok.

            Pan Wójt podziękował wszystkim za słowa uznania twierdząc, że sam jednak nie byłby w stanie realizować zadań gminy.

Ponadto Pan Wójt wspomniał, że na jednej z sesji było powiedziane, że trwoni publiczne pieniądze, wydając na odśnieżanie dróg. W związku z tym Pan Wójt przedstawił kwotowo od roku 2005, ile gmina wydała na odśnieżanie dróg.

„Powiedzenie zatem, że trwonię publiczne pieniądze jest nie na miejscu. Szkoda, że nie ma dzisiaj na sesji Radnego Pana Urbana.

Pan Wójt poinformował, jakie kwoty były wydatkowane w ubiegłym roku na odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Jawornik, Żohatyn i Borownica.        Z dokumentów wynika, że jednak nie trwonimy publicznych pieniędzy” – dodał Pan Wójt.

            Podsumowując dzisiejszą sesję Pan Wójt poinformował, że ponad 2 mln zł środków pozyskaliśmy z zewnątrz, obecnie 92 osoby pracuje, spłaciliśmy ponad         3 mln zł kredytu, nie licząc inwestycji, które zrealizowaliśmy. To wszystko, to jest ciężka praca moich urzędników. Pan Wójt podziękował szczególnie Pani Skarbnik, która odgrywa bardzo ważną rolę w realizacji zadań. Dowodem tego jest tylko 38% zadłużenia, czyli można kredyty spłacać i można również realizować inwestycje. ,,Uważam, że cel podstawowy w 2013 roku został osiągnięty. Kończąc dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju Gminy Bircza. Jeszcze raz bardzo dziękuję.’’

c/     W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok.

Rada po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                     z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok, zatwierdziła te sprawozdania, podejmując uchwałę Nr LXXI/23/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.

Za podjęciem w/w uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

 

d/ Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za 2013 rok.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada po zapoznaniu się z:

1.      Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

2.      Sprawozdaniem finansowym,

3.      Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wykonaniu budżetu,

4.      Informacją o stanie mienia komunalnego gminy,

5.      Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi

podjęła uchwałę Nr LXXI/24/2014 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonaniu budżetu Gminy Bircza za 2013 rok.

Za uchwałą głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Po podjęciu w/w uchwały Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy w Birczy udzieliła Wójtowi Gminy Bircza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bircza za rok 2013.

            Pan Przewodniczący pogratulował Panu Wójtowi w związku z udzieleniem

absolutorium za 2013 rok, a Pan Wójt z kolei podziękował swoim najbliższym współpracownikom, tj. Pani Skarbnik, Pani Z-cy Wójta i Pani Sekretarz za wszelką pomoc   w realizacji zadań oraz prosił o przekazanie  słów podziękowań pracownikom Urzędu Gminy.

 

Ad.7.

            W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania pozostałych uchwał – jak niżej:

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXI/25/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własności Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 1087 o pow. 0,45 ha położonej w miejscowości Kuźmina.

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXI/26/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia 5 działek  tj. Nr 375 o pow. 1,15 ha, Nr 374 o pow. 0,80 ha, Nr 373 o pow. 0,53 ha. Nr 370 o pow. 0,43 ha oraz Nr 369 o pow. 0,45 ha położonych w miejscowości Brzuska.

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXI/27/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy  Bircza dot. zbycia lokalu użytkowego Nr 5 mieszczącego się w budynku Nr 6 położonym przy ulicy Rynek w Birczy wraz z niewydzieloną częścią działki Nr 459/5 o pow. 0,0334 ha, na której znajduje się w/w budynek (zakład fryzjerski).

- jednogłośnie została przyjęta uchwała Nr LXXI/28/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 168 o pow. 0,1055 zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym w miejscowości Korzeniec (była świetlica w Korzeńcu).

- jednogłośnie została podjęta uchwał Nr LXXI/29/2014 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, Rada wyraziła zgodę na zawarcie z Panem Tomaszem Michałkiewiczem zam. Kuźmina 113, w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na część działki Nr 377/1 o pow. 10,36 ha.

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXI/30/2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i wyboru Przewodniczącego.

 

W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR LXIX/13/2014 Rady Gminy w Birczy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2014 roku.

Obecny na sesji Pan Antoni Szałyga udzielając wyjaśnienia do projektu uchwały poinformował, że Wydział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zakwestionował, że w załączniku do cytowanej wyżej uchwały w § 10 jest zapisane, że Wójt wskaże gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,               a zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt gospodarstwo wskazuje Rada Gminy i stąd ten projekt uchwały.

Pan Przewodniczący stwierdził, że jego zadaniem projekt uchwały został sporządzony z błędem merytorycznym i on nie będzie głosować za tą uchwałą.

Radny pan Stanisław Chrobak zapytał kto jest właścicielem tego gospodarstwa.

Pan Szałyga odpowiedział, że chodzi tu o gospodarstwo Pana Grzegorza Dańczaka zam. Bircza, które spełnia warunki.

Pani Grażyna Ćwan uważa, że do projektu uchwały powinna być dołączona zgoda tego Pana.

Pan Szałyga ponownie zabierając głos powiedział, że z Panem Dańczakiem należy spisać stosowne porozumienie. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Radni jednogłośnie odrzucili w/w projekt uchwały.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie sieci  kanalizacyjnej w miejscowości Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna – Stara Bircza.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXI/31/2014 stanowi załącznik do protokołu.

- w dalszej części został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXI/32/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący w nawiązaniu do powyższej uchwały powiedział, że jeśli otrzymuje się tak dużo pieniędzy, wypadałoby się zapytać jak to jest, że Gmina otrzyma prawie pół miliona złotych , co trzeba  spełnić, żeby nie trzeba było zwracać. Jest się czym cieszyć, że Pani Skarbnik i Pan Wójt podpisali taką umowę.

Radny Pan Buczek zapytał, czy szkoły są przygotowane do przyjęcia tych środków.

            Pani J.Haber-Słowińska – Sekretarz Gminy zabierając głos w odniesieniu do wypowiedzi Pana Przewodniczącego powiedziała między innymi, że ” w naszej gminie  tak naprawdę dzieje się dużo, ale my traktujemy to jak codzienność, może dlatego nic nie mówimy.”

Środki te zostaną przeznaczone  na oddziały przedszkolne, tj.:

- Lipa – 1 oddział przedszkolny,

- Leszczawa – 1 oddział przedszkolny,

- Sufczyna – 1 oddział przedszkolny,

- Bircza – 2 oddziały przedszkolne.

Dalej Pani Sekretarz poinformowała, że w ramach tego projektu będzie można zakupić meble, pomoce dydaktyczne do szkół, ponadto  w Birczy - uzupełnienie placu zabaw,  natomiast w Lipie, Sufczynie i Leszczawie Dolnej – budowa nowych placów zabaw.

Obecnie jest przygotowywany przetarg. Jest bardzo dużo pracy związanej z tym przedsięwzięciem.

            Radny Pan Buczek uważa, że zasadne jest, żeby ta sprawa została przedstawiona na posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

Ad.8.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący  poinformował, że jest w kontakcie z Dyrektorem Regionalnym Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który zwrócił się z prośbą o zorganizowanie sesji poświęconej „Planom zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000”, na której pracownicy RDOŚ  chcieliby  przedstawić swój punkt  widzenia. Ta sesja musi się odbyć do końca czerwca br.  – powiedział Pan Przewodniczący.

Pan Przewodniczący poinformował, że na tej sesji  będzie omawiany również temat dot. szkód  wyrządzanych przez dziki i bobry, a także sprawa zabezpieczenia potoków  na terenie Gminy Bircza  przed powodzią.

Wracając do spraw powodziowych, Pan Przewodniczący  podkreślił, że gdyby nie strażacy i Wójt, który spędził całą noc  podczas dużych ulewów  wśród mieszkańców, którym  powódź zagrażała najbardziej, to skończyłoby się to znaczniej gorzej. Według Pana Przewodniczącego, dużo winy leży po stronie samych mieszkańców, ponieważ każdy w jakiś sposób powinien  zapobiegać temu żywiołowi, dlatego na przyszłość trzeba o to zadbać.

            Następnie głos zabrał P. Wójt, który udzielił informacji na temat budowy kaplicy cmentarnej  przy cmentarzu komunalnym w Birczy.

            Odnośnie regulacji rzek, na terenie Gminy Bircza, Pan Wójt odczytał  pismo skierowane  do RZGW oraz odpowiedź na to pismo.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że wystosował pismo do Ministra  Administracji i Cyfryzacji, w związku z tym, że gminom  „zabierane”  są środki na usuwanie skutków powodzi. Obecnie trwa polemika między Wójtem, Ministrem i Wojewodą, gdyż nie ma jednoznacznego określenia, jeśli chodzi o wykorzystanie środków na usuwanie skutków powodzi.

            Zdaniem Wójta  chamstwem jest, żeby wypłacać dzieciom świadczenie pielęgnacyjne, w chwili obecnej w Gminie Bircza trzeba wypłacić około 1 mln złotych takim osobom. Przecież rodzice wychowywali swoje dzieci  najlepiej jak umieli i teraz dzieci łaski nie robią, że opiekują się rodzicami.

            W dalszej części  tego punktu porządku obrad, sołtys Nowej Wsi – Pan Janusz Demkiewicz  nawiązując do tematu ulewnych deszczów i powodzi, stwierdził, że mieszkańcy w pewnym stopniu powinni sam chronić swoje posesje przed tym żywiołem. Zdaniem Pana Demkiewicza, ludzie chcieliby, żeby wszystkie posesje gmina zabezpieczyła, a to niestety nie jest możliwe.

Pan sołtys poinformował w jaki sposób on starał się zapobiegać, żeby ulewne deszcze nie zniszczyły drogi. W przeciwnym wypadku droga stałaby się nieprzejezdna.

Pani Grażyna Ćwan – z-ca Przewodniczącego Rady na prośbę Pana Przewodniczącego rozpoczęła odczytanie pisma Państwa Teresy i Antoniego Trznadel zam. Bircza, ul. Mjr Kusiaka 33 z dnia 10.09.2013 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady.

Pan Wójt prosił, żeby w ogóle tego pisma nie czytać, ponieważ przez Panią Trznadel oraz Pana Kaczmarza J. nie możemy zbudować drogi dojazdowej do ZGKiM w Birczy.

Pan Przewodniczący w odniesieniu do powyższego powiedział, że każdy ma prawo pisać, a naszą rolą jest odniesienie się do tego. Oburzamy się na urzędników z Warszawy,      a my robimy to samo. Pan Przewodniczący w skrócie przybliżył ten temat Radnym o co w/w chodzi. Sprawa toczy się już kilka lat. Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli ktoś ma do niego uwagi, to tak samo ma te uwagi do wszystkich Radnych.

Pan Buczek proponował, żeby to pismo skserować wszystkim Radnym.

Następnie Pan Przewodniczący przeczytał pismo Pana Piotra Hartmana w sprawie dot. jak określił Pan Hartman bezpańskich kotów w okolicy jego domu. Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedź Panu Hartmanowi zostanie udzielona i równocześnie prosi o wyjaśnienie sprawy obecnego na sesji Pana Antoniego Szałygi.

  Pan Szałyga poinformował, że zrobił rozeznanie i to co opisał Pan Hartman nie jest prawdą. Pan Szałyga stwierdził, że potraktował sprawę poważnie, przeprowadził rozmowy z Panem Hartmanem i mieszkańcami mieszkającymi w pobliżu tego Pana, którzy zobowiązali się ten problem w jakiś sposób rozwiązać.

Pod koniec obrad Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na jakich zasadach jest opodatkowane lotnisko w Arłamowie. Pan Przewodniczący dodał, że interesuje go do jakiej grupy jest zakwalifikowane lotnisko             i jeszcze raz podkreślił, że chodzi mu o odpowiedź pisemną.

 

Ad.9.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący rady zakończył LXXI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

     

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:50:28
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:51:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl