Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VIII/2014


 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu   30 lipca 2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 900  do godz.1000.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie .  Nieobecni byli Radni:  Pani Teresa Madej, Pan Czesław Mliczek oraz Pan Andrzej Pacławski (usprawiedliwieni).

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.  

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

 

 

- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność                      

  Gminy Bircza.

4.     Wydanie opinii przez Radę Gminy Bircza do projektu uchwały Rady

     Powiatu Przemyskiego w sprawie podziału Powiatu Przemyskiego na okręgi

     wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych  wybieranych

     w poszczególnych okręgach.

5.     Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            W związku z tym, że niniejsza sesja została zwołana w trybie art.  20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na  wniosek Wójta Gminy Bircza, a Wójt z ważnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w sesji, udzielił więc pełnomocnictwa  Pani Beacie Worotyłko – zastępcy Wójta. (Pani Worotyłko odczytała  treść pełnomocnictwa, dołączając je do protokołu).

W związku z powyższym Pani Worotyłko wnioskowała o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

W/w wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad po zmianach.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad  z-ca Wójta – Pani Worotyłko  przedstawiła projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

Pani Worotyłko wyjaśniła, że w sprawie dzierżawy nieruchomości, o której mowa w projekcie uchwały już była podejmowana uchwała, ale na dzierżawę części działki,

w związku z tym, że zmieniły się przepisy o ubezpieczeniach społecznych oraz  przepisy  w Starostwie Powiatowym, które polegają teraz na tym, że każda umowa powinna być rejestrowana w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków i dopiero od tego momentu, tj. od daty rejestracji umowy,  KRUS  może daną osobę ubezpieczyć.

Radny miejscowości Kuźmina – Pan Jerzy Pisz. zwrócił się z prośbą do Radnych o podjęcie tej uchwały, ponieważ osoba, która zwróciła się z wnioskiem o wydzierżawienie przedmiotowej działki, jest młodym rolnikiem i trzeba jej pomóc.

Po udzieleniu wyjaśnienia, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXXIII/35/2014  w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotycząca działki Nr 377/1 o pow. 10,36 ha. Położonej w miejscowości Kuźmina.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Pani Skarbnik  wyjaśniła, że Gmina  w przeddzień sesji otrzymała promesę z dnia 23.07.2014 rok z Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania  pn.:”Remont drogi gminnej w miejscowości Lipa w kierunku T.Kopczak dz.nr ewid.218, 174, 184 w km 0+000-0+375” w ramach usuwania skutków powodzi.

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadzamy  ponadplanowe dochody  w łącznej wysokości  85.200,00 zł  i przeznaczamy je  na  udział własny do projektu pn.:”Utworzenie punktu informacji turystycznej” w kwocie 15.653,92 zł, projektu pn.:” Wydawanie publikacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym Gminy Bircza w kwocie 10.450,00 zł oraz na wynagrodzenia  dla szkół podstawowych  i gimnazjum w kwocie 50.000,00 zł, darowizna na rzecz ŚDS – 200,00 zł, a także na realizację zadań z zakresu gospodarki  gruntami                        i nieruchomościami  w kwocie 8.896,08 zł.

 

 

 

 

Ad. 4.

Pan Przewodniczący odczytał pismo, które otrzymał od Starosty Przemyskiego w dniu 22.07.2014 r. faksem, potwierdzone pisemnie w dniu 23.07.2014 r. dotyczące podziału powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów granic i liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach z prośbą o wydanie opinii.

Pan Przewodniczący prosił o rozdanie wszystkim Radnym Obwieszczenia Starosty Przemyskiego z  2010 r. w sprawie podziału Powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze. Dalej Pan Przewodniczący powiedział, że do tej pory było tak, że Gmina Dubiecko oraz Krzywcza z Birczą miały 6-ciu radnych, teraz wychodzi tak, że mielibyśmy o 1-go radnego mniej, czyli jeżeli faktycznie będzie taki podział, może być tak, że moglibyśmy się radnych powiatowych w ogóle pozbawić, a nie jak jest obecnie, że mamy 2 radnych powiatowych. Czyli, że ten podział otrzymany od starosty jest dla nas, dla Gminy Bircza niekorzystny.

Pan Przewodniczący przedstawił stosowne wyliczenia.

Następnie ponownie powtórzył, że podział przedstawiony przez Starostę jest niekorzystny            i według niego można dokonać innego podziału, który dla Gminy Bircza byłby bardziej korzystny. Pan Przewodniczący poprosił Radnych o zabieranie głosu w powyższej sprawie.

 

Radny Pan Zbigniew Urban zabierając głos powiedział, że on również uważa, że taki podział Powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze zaproponowany przez Starostę Przemyskiego jest niekorzystny dla Gminy Bircza z racji tego, że problem dotyczy Gminy Dubiecko oraz Gminy Orły i Żurawica. Im najbardziej zależy na tym, żeby doprowadzić do zmian. Do tej pory było tak, że Bircza była w jednym okręgu wyborczym z Krzywczą i tak powinno pozostać, jeśli będzie tak jak jest proponowane, że dojdzie do nas Dubiecko, to praktycznie może być tak, że Gmina Bircza nie otrzyma ani jednego mandatu. Wg Pana Urbana ordynacja wyborcza powinna być zmieniona tak, żeby były okręgi jednomandatowe.

Pan Urban jednoznacznie stwierdził, że jest przeciwny takiemu podziałowi Rady powiatu jaki zaproponował Starosta. Pan Urban wnioskował, żeby podtrzymać taki podział, jaki był do tej pory, czyli Bircza z Krzywczą, należy prawidłowo sformułować opinię – wiadomo, że to trzeba zanegować, ale stwierdził, że musimy zaproponować coś, co będzie stanowić realne rozwiązanie, gdyż oni czekają tylko na to, żeby im zaproponować coś, co nie będzie im odpowiadać.

Pan Przewodniczący proponował, żeby połączyć Birczę z Fredropolem, ale z kolei nie wiadomo co na to Gmina Fredropol.

Radny Pan Jan Lichota – wg wyliczeń, które przedstawił Pan Przewodniczący powinniśmy skłaniać się ku temu, żeby Gminę Bircza połączyć z Fredropolem.

Niemniej jednak zaproponowany przez starostę podział Rady Powiatu na okręgi wyborcze musimy zaopiniować negatywnie. Jeśli nasza opinia nie zostanie wzięta pod uwagę, to powinniśmy się wybrać do Wojewody. Dobrze by było, gdyby Fredropol też taką opinię wystawił jak Bircza.

Radny Pan Stanisław Chrobak powiedział, że stanowczo jest przeciwko takiemu podziałowi jak proponuje Starosta. Również jest za tym, żeby Gminę Bircza połączyć z Fredropolem. Zależy tylko co Fredropol na to.

Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że nie możemy się zgodzić z tym co proponuje Starostwo, ponieważ zostało to zrobione na niekorzyść Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący sugerował, żeby napisać opinię o treści: ,,Rada Gminy w Birczy, wydając opinię do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie podziału Powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze, wyraża stanowczy sprzeciw temu podziałowi, gdyż Bircza traci kosztem Żurawicy i Orłów’’.

Radny Pan Buczek – stwierdził, że to jednak wymaga konsultacji społecznych. Proponował, żeby spotkać się z Fredropolem, przecież takie ważne sprawy powinny być konsultowane.

            Pan Przewodniczący – Starostwo ma podjąć uchwałę zgodnie z prawem, a my mamy tylko zaopiniować.

            Pan Jan Lichota – my możemy spróbować obalić to, bo jeśli tak raz pójdzie, to już tak będzie zawsze.

            Pan Przewodniczący – po analizie tego projektu uchwały, tylko my jesteśmy poszkodowani.

            Radny Pan Artur Buczek – „nikt nie przypuszczał, że my będziemy robić obliczenia.”

            Radny Pan Zbigniew Urban – „zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. W takiej opinii należy zaznaczyć, że pismo zostało skierowane zbyt późno do Przewodniczącego Rady.”

            ,,To jest słuszna uwaga’’  - powiedział Pan Buczek.

Pan Przewodniczący reasumując, poprosił Radnych o wyrażenie opinii.

,,Rada Gminy w Birczy jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt  uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie podziału Powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

 

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, żeby skontaktowała się z Panią Prawnik, opierając się na tych dokumentach i faktach, które Pani tu słyszała, w celu sprecyzowania odpowiedniego stanowiska – negatywnej opinii wraz z uzasadnieniem, żeby jutro rano była do podpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5.

 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXXIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:55:25
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:56:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl