Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XII/2014

Z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 września 2014 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

 

 

Sesja trwała od godz. 900 do godz. 1110.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecni był Radny: Pan Artur Buczek (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Radny Rady Powiatu Przemyskiego Pan Józef Piotrowski. W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

 

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady  Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

6. Informacja Wójta o realizacji zadań za 3 kwartały 2014 roku.

7. Podjęcie uchwał:

         - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

         - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/100/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia

          21  grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bircza na stałe obwody głosowania,

          ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcie sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

 

 

 

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta Gminy Bircza – Pana Józefa Żydownika zostały wprowadzone następujące uchwały: uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (obręb Dobrzanka), uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu oraz dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Proponowany porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

Ad.3.

Pan Przewodniczący w tym punkcie obrad zaproponował przyjęcie protokołu
z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy bez czytania. Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez czytania przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

 

 

Ad.4.

            W tym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Bircza- Pan Józef Żydownik.

Pan Wójt przedstawił  sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny tj. od
25 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. i przedstawia się on następująco:

1)      Był w Przemyślu w Zakładzie Energetycznym  celem podpisania porozumienia
w sprawie  przyłącza energetycznego  do Pałacu Humnickich (przyłącz został już wykonany, był jednym z elementów realizacji  tej inwestycji).

2)      Złożył w Rzeszowie wniosek na drogę w Lipie.

3)      Był w Przemyślu w Zakładzie Energetycznym w sprawie przyłącza do kaplicy 
w Birczy.

4)      Był w Rzeszowie w sprawie likwidacji  kolizji telefonicznej przy kaplicy w Birczy – Telekomunikacja Polska przebudowała linię na swój koszt.

5)      Był u konserwatora  celem złożenia wniosku  o dodatkowe środki na Pałac  Humnickich.

6)      Był w Starostwie  Powiatowym w sprawie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogródka jordanowskiego w Birczy, który będzie jeszcze w tym roku  wybudowany.

7)      Był u Marszałka na spotkaniu w sprawie  przedstawienia programu inwestycyjnego na lata 2014 – 2020,  z przykrością obecny Marszałek Województwa Pan Ortyl zrezygnował z inwestycji i zadań w tym naszych, o szczegółach Pan Wójt nie mówił bo na razie jest protest w tej sprawie. Z ustaleń wynika, że dużo środków pieniężnych zostanie przeznaczonych na duże miasta np. na obwodnice, kolej.

8)      Był w Rzeszowie u geologa  w sprawie dokumentów dot. wód ciepłych, mineralnych  na terenie naszej gminy.

9)      Był w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sufczynie na otwarciu, jednostka ta została zaliczona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest już finansowana
z budżetu państwa.

10)  Był w Przemyślu  w sprawie podpisania umów  na staże pracy, roboty publiczne.

11)  Był w Starostwie Powiatowym celem zgłoszenia prac w Leszczawce  na drodze ,,Górny koniec’’

12)  Zakończono kolejny etap remontu cerkwi  w Kotowie.

13)  Pan Wójt dokonał objazdu gminy celem sprawdzenia sytuacji dróg, świetlic oraz innych spraw wynikających z zadań ujętych w budżecie.

14)   Został wystosowany pozew do sądu w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry  w miejscowości Łodzinka.

15)  Był w Lesku celem podpisania programu ,,Błękitny San’’, który został przekazany do Marszałka z prośbą o włączenie go do zadań inwestycyjnych na lata 2014-2020.

16)  Był w Uhercach na imprezie poświęconej oddaniu hali sportowej .

17)  Był w Sanoku na spotkaniu z przedstawicielami gmin turystycznych celem podpisania programu dot. turystyki. Program został podpisany i odesłany do Marszałka.

18)  Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na plac zabaw.

19)  Pan Wójt zlecił  Pani Sekretarz oznaczenie ulic w Birczy, część ulic jest już oznaczonych a pozostała część będzie oznaczonych do końca roku .

20)  Rozstrzygnięto przetarg na świetlice w miejscowościach: Leszczawa Dolna, Stara Bircza, Brzeżawa .

21)  Był w Krakowie w Instytucie Geologicznym w sprawie wód termalnych,  wód solankowych i mineralnych. Pan Wójt poprosił pana profesora o opracowanie szczegółowych opracowań nt. w/w wód tak jak ma to zrobiona małopolska.

22)  Po kolejnych przetargach zgłosił się wykonawca na remont świetlicy w Nowej Wsi
i Lipie, dzisiaj jest termin rozstrzygnięcia tych przetargów.

23)  Trwa remont drogi na w Birczy.

24)  Rozpoczęte zostały drobne remonty dróg ale największe prace wykonywane są
w Sufczynie i Żohatynie ponieważ pieniądze pochodzą ze sprzedaży lasu wiejskiego.

25)  Rozpoczęte zostały remonty dwóch przystanków w Leszczawie  Dolnej.

26)  Pan Wójt wystąpił o lokalizację przystanku PKS- Rybne i opinia jest pozytywna.

 

 

27)  Zorganizował posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej. 

28)  Pan Wójt spotkał się z Marszałkiem w sprawie wniosku na termomodernizację.

29)  Rozstrzygnięto przetarg na drogę w Leszczawce, umowa nie została jeszcze podpisana bo ta kwota jest mniejsza niż kosztorys inwestorski ale wyższa niż ma dać nam nadleśnictwo.

30)  Pan Wójt uczestniczył w kilku posiedzeniach  Rady Budowy Pałacu Humnickich, na dzień dzisiejszy cały budynek stoi na trwałych fundamentach. Etap ten nie zostanie
w terminie zakończony.

 

 

31)  Przyjął delegację z Grecji, Rumuni, Islandii. Projekt realizuje gimnazjum, mamy zaproszenie do delegacji węgierskiej. 

 

 

32)  Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Woli Korzenieckiej.  

 

 

33)  Rozpoczęto remont stołówki w szkole w Leszczawie Dolnej.  

34)  Rozpoczęto cząstkowy remont mieszkania komunalnego  w świetlicy w Malawie.

 

 

 

Ad. 5. 

 

 

            Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Lichota – Przewodniczący Komisji  Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego, który powiedział, że w okresie międzysesyjnym Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy spotkała się w sprawie zapoznania się
z   informacją   Wójta z wykonania budżetu  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia  jest pozytywna. Informacja  Wójta z wykonania budżetu jest właściwa, RIO zwróciło jedynie uwagę na fakt, że w pierwszym półroczu nie zrealizowano w pełni planowanych dochodów majątkowych, zrealizowano dochody zaledwie w kwocie 350.846,88 zł.                         

Następnie komisja w dniu dzisiejszym spotkała się w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pierwszeństwa zakupu lokalu.  Komisja pozytywnie przychyla się do podjęcia tej uchwały.

 

            Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Cap – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, który powiedział, że Komisja spotkała się trzykrotnie. Tematem obrad było przygotowanie do dożynek w Birczy, poruszono temat obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Bircza.

 

            Kolejno głos zabrał Pan Adam Wilgucki – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku, który powiedział, że dokonali przeglądu dróg. Ustalenia są następujące: w miejscowości Bircza, Wola Korzeniecka należy zlikwidować przełomy masą bitumiczną na powierzchni ok. 50 m3. W Lipie oraz przysiółku Przesada wykonanie podkładowe oraz ułożenie masy bitumicznej w Birczy - Wierzysko  wykonanie robót ziemnych oraz wykonanie podkładowe
z tłucznia kamiennego. W Leszczawie Górna– Kopań wykonanie podkładowe drogi.

W Hucie Brzuskiej droga w kierunku Górnego Huciska wykonanie robót ziemnych i ułożenie płyt. Pan Adam Wilgucki na koniec dodał, że trzeba ułożyć parę płyt na drodze do Pana Jana Podgórskiego w miejscowości Łodzinka bo osobiście tam był i droga jest w złym stanie.

 

 

 

            Następnie głos zabrał Pan Andrzej Pacławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który powiedział, że została przeprowadzona  kontrola  ze sprzedaży  gruntów mienia komunalnego. Pan Pacławski przytoczył pismo, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej, pismo to stanowi załącznik nr 1do niniejszego protokołu. Pan Andrzej Pacławski kolejno przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Na koniec Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: ,,Drodzy Koleżanki i Koledzy Radni, przestrzegam, że trzeba ważyć słowa, trzeba wiedzieć co się mówi, żeby kogoś oskarżyć trzeba być samym w porządku. Tu są dokumenty, które mają podstawę do wszczęcia procesu ale to już nie moja rola’’.

 

 

 

            Pan Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałem zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kto pod tym pismem podpisał się?

 

 

 

Pan Andrzej Pacławski – z pismem zwrócił się Pan Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik.

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – ,,Chcę ustosunkować się do tego. Jak dobrze Państwo pamiętacie wszystko jest nagrane na dyktafonie, Pan Wójt na poprzedniej sesji stwierdził, że ja powiedziałem takie słowa, że Pan Wójt popełnił przestępstwo. Takich słów nie powiedziałem, proszę odsłuchać sobie dyktafon, powiedziałem tylko, że chodziło o sprzedaż lokalu
w miejscowości Żohatyn i powiedziałem Panu Wójtowi czy on, jego rodzina  ma zamiar ten lokal kupić, na tej zasadzie było to powiedziane, nie że popełnił przestępstwo. Tak samo powiedziałem, że firma rodziny Pana Wójta wykonuje roboty na rzecz gminy a nie powiedziałem, że popełnił przestępstwo. Powiedziałem, że jest pod względem moralnym niedopuszczalne, ale nigdy nie powiedziałem, że popełnił przestępstwo i to jest wszystko nagrane na dyktafonie a Pan Wójt jak chce mnie oskarżać  o coś czego ja nie powiedziałem to proszę złożyć skargę do prokuratury, nie ma problemu. Niczego się nie boję wręcz przeciwnie, na temat tego wszystkie można dużo powiedzieć ale to już prokuraturze. Także jeżeli Pan Wójt chce  to proszę bardzo, ja więcej na ten temat powiem ale prokuraturze. Dużo ciekawych rzeczy. Proszę nie wkładać słów, że ja powiedziałem, że Wójt popełnił przestępstwo, przecież ja nie powiedziałem, że Wójt popełnił przestępstwo i Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan też niech tutaj bzdur nie opowiada. Proszę tego nie mówić, nie ma tego zapisane ani tego nie powiedziałem. Niech mi ktoś powie,  że ja tak powiedziałem. Chyba nie, a wszyscy byli obecni  na tej sali  przynajmniej w większości. Dziękuję’’.

 

 

 

            Pan Andrzej Pacławski – ,,Ja bzdur nie opowiadam, opieram się na dokumentach
i proszę mi nie mówić, że ja bzdury opowiadam’’.

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – ,,Może odsłuchamy dyktafon, jeżeli już to proszę moją wypowiedź przytoczyć  na głos, żeby wszyscy słyszeli  co powiedziałem na poprzedniej sesji. I wszystko będzie jasne kto ma racje’’.

 

 

 

            Pan Wójt – ,,Wysoka Rado, Szanowni Goście na tej sesji dwukrotnie byłem obrażany, że jakieś przestępstwa popełniam. Były takie przypadki chciałbym to wszystkim Gościom Szanownym powiedzieć. Na Internecie też pisali, że kradnę  na prawo i lewo. Rodzinka Góralewiczów poszła w niepamięć. Następna rodzinka Hopów - w niepamięć. Ja teraz sobie przeczytam  co tu jest, mam protokół z ostatniej sesji i Pan powiedział wyraźnie, a co protokół mówi - że siostra nie kupiła tego lokalu. To co Pan sugeruje? ,,Pan wójt ma smak na ten lokal, nie dawno siostra Pana Wójta kupiła lokal po dawnej szkole z działką, a nawet nie wiem za ile, a też chciałbym to wiedzieć’’. Czyli nie powiedział Pan, że siostra kupiła? Sugeruje mi Pan kłamstwa. Za ile i na jakich zasadach – to tak jak był to na zasadach korupcyjnych kupił.

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – ,,Ale nie powiedziałem, że Pan popełnił przestępstwo’’.

 

Pan Wójt – ,,Ja z zasady jestem człowiekiem takim, który nie zniża się do poziomu piszących i mówiących. Sam przed chwileczką Radny powiedział, że w prokuraturze Pan coś powyciąga, przed chwileczką było to mówione, słyszeliście Państwo. W związku z tym niech Pan idzie szybko do prokuratury i niech wyciąga te rzeczy’’.

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – ,,Pan niech mnie tutaj nie straszy’’.

 

 

 

Pan Wójt – ,,Ja nikogo nie straszę bo ja jestem po strachu. Panie Radny jest tu grupa nieudaczników, ludzi sfrustrowanych  na czele z Panem, którą szlag trafia, za to że przy tym zespole w Birczy coś się dzieje i będzie się działo. W związku z tym  na dzień dzisiejszy nie będę tego rozdmuchiwał bo nie ma sensu szat rozrywać. Pan dał się już poznać na wsi,
w gminie, powiecie  w związku z tym ocena Pana jest tak piękna, że  nie trzeba mi Pana podsumowywać. Nie zniżam się do poziomu takich ludzi, którzy  swoich zasadach mają nienawiść, jączenie, szukanie dziury w całym. Powiem tak: robię to uczciwie i haruje  na swój wizerunek. Szanowny Radny i Radni wyciągnąłem gminę z bajzlu, który  był z lat 90. W Birczy nie było wody, wodę jedynie w noszajkach nosiło się i to brudną. Zrobiłem kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, drogi asfaltowe bo kiedyś droga asfaltowa była tylko przez rynek, wszystkie drogi były dziurawe, na placu targowym  handlowało się w butach gumowych. 90% dróg asfaltowych, żwirowych  za mnie powstawało, świetlice itd. Z podniesionym czołem mogę chodzić po gminie bez względu na to jak mnie przeciwnicy chcą do kryminału wsadzić.
A wsadźcie może będę miał spokój  w pewnym momencie. Szanuję się dlatego temat uważam za zamknięty. Wysoka Rada widzi jak jest ze sprzedażą, tylko nikt nie powie, to Państwo przyprowadzają swoich mieszkańców, Wójt podejmie decyzje o sprzedaży bo mieszkaniec chce kupi,  a później zostaję z problemem sprzedaży dwa lata. Mógłbym cenę obniżyć bo decyzja należy do mnie, a nie do Rady ale ja Was pytam. Za wszystkie sprawy związane ze sprzedażą będziecie mnie wrabiać?  Już w 2000 r. chcieliśmy wrobić, jak niby łapówki od bezrobotnych brałem itd. Potem wszystko wyszło na jaw, ludzie przekonali się, że kłamstwo ma krótkie nogi. Kończąc uważam, że nie będę doprowadzał do mściwości. Temat uważam za zamknięty, a za słowa wypowiedziane  i przy Internecie i tutaj na tych salach uważam za niebyłe bo mnie Bozia za to co robię rozliczy tak samo jak i każdego z Was. Nie będą uczył mściwości, ja chce z Panem Urbanem i z każdym innym Radnym z którym tutaj siedzę, normalnie popracować ale na normalnych zasadach. To mi się nie podoba, że całe towarzystwo na Internecie podciąga wszystko pod rodzinę. To co moja rodzina kradnie coś, harujemy z rodziną od świtu do nocy,  żeby utrzymać firmę, czy moje dzieci idę żeby
w urzędzie pracować? Harują na studiach  od świtu do nocy. Co Wy szukacie tutaj od mojej rodziny wszyscy? Dziękuję bardzo’’.

 

 

 

 

 

Pan Zbigniew Urban - ,,Mam prośbę akurat do Komisji Rewizyjnej, że przy posiedzeniach następnej komisji, przy tworzeniu protokołu, żeby napisać to co faktycznie było powiedziane,  a nie to co chcecie, żeby było napisane. Bo nie wiem z Urbana chcecie zrobić kozła ofiarnego, tak nie może być. Pan Wójt nawiązuje tutaj do wpisów internetowych, to jest całkiem inny temat, proszę mnie w to nie mieszać, ja od czasu do czasu nie ukrywam, że tam zaglądnę  na stronę  przeczytać co tam się dzieje bo nie mogę powiedzieć, że nie zaglądam. Zaglądm, czemu nie. Może mnie Pan też skarżyć, że ja tam coś pisze ale ja w tym nie uczestniczę. Dla mnie to jest dziecinada. Tutaj mam też pretensje do Komisji Rewizyjnej, że stwierdza fakty, których nie było. Jak mówiłem, że nic nie powiedziałem na temat przestępstwa,  a Pan Przewodniczący twierdzi, że sprawa nadaje się do prokuratury. Trochę nie ładnie z Twojej strony Andrzej’’.

 

 

 

Pan Przewodniczący -  ,,Szanowni Państwo, emocjonalne wystąpienie Wójta Żydownika  w tej chwili, myślę że troszeczkę trzeba zrozumieć. Z tego względu, że  faktycznie wszyscy jakby widzą rodzinę, widzą dzieci,  a zwróćcie uwagę jak te dzieci są dobrze wychowane. Zwróćcie uwagę jak pracują, a właśnie jest tak, że ten Internet, opinie  a to zależy tak naprawdę od człowieka. Jeżeli tak dobrze robi, dużo robi i dużo się zmieniło. Oceńmy to rzetelnie tak jak to jest z tym, że prawdopodobnie stąd to nie wychodzi i nie tutaj jest źródło niepotrzebnych zawistnych informacji’’.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bobowski zamknął pkt. 5 obrad i przeszedł do pkt. 6.

 

 

 

 

 

Ad.6.

            Pan Wójt przedstawił informację o realizacji zadań za 3 kwartały 2014 r., który przedstawiał się następująco:

1.      Realizacja budżetu  przebiega zgodnie z planem  aczkolwiek w dochodach  są niewypracowane dochody ze sprzedaży. Bierze się to stąd, że Wójt na prośbę Radnego, bądź Sołtysa podejmuje uchwałę o sprzedaży  działki, w rezultacie chętny mieszkaniec rezygnuje, a gmina zostaje z problemem sama.

2.      Dział rolnictwo - jeżeli chodzi o akcyzę to rolnicy mają wszystko wypłacone
w terminie. Wydatki związane z przekazaniem 2% na Izbę Rolniczą zostały już wpłacone.

3.      Dział leśnictwo – prowadzone były wycinki drzew w Żohatynie oraz Sufczynie. Mieszkańcy, Sołtysi oraz Radni sami ustalili na zebraniach wiejskich na co przeznaczą pieniądze z tej wycinki.

4.      Dział zaopatrzenie w wodę -  przekazanie dotacji na taryfy do wody.

5.      Transport i łączność - wykonanie drogi w Korzeńcu w ramach usuwania skutków, rozpoczęto prace przy drodze w Lipie. Pan Wójt osobiście jeździ i dokonuje przeglądu dróg. Do zrobienia jest jeszcze dużo prac ale niestety brakuje nam środków. Zdarzają się sytuacje, że Wójt pojedzie sprawdzić stan danej drogi, do miejscowości, której nazwy nie podał, a kobieta krzyczy: ,,Tu ma być asfalt!’’ . W takiej sytuacji Wójt musi wysłuchiwać pół godziny krzyków, a kolejną godzinę musi przeznaczyć na tłumaczenie ludziom jaka jest procedura, żeby tą drogę zrobić.                                                                                               Pan Wójt poinformował, że stan dróg w naszej gminie jest dobry.

6.      Dział transport – w Jasienicy i Korzeńcu trzeba postawić przystanki.

7.      Dział gospodarka mieszkaniowa – na dzień dzisiejszy jeszcze realizujemy stan prawny gruntów. W następnym roku na pewno większe środki trzeba przeznaczyć na regulacje stanu prawnego granic dróg.

·         Działalność usługowa : Utrzymanie cmentarzy – cmentarze utrzymywane są
w należytym stanie, trawa koszona jest na bieżąco.

·         Inwestycja dot. kaplicy – na początku października będzie kompletna dokumentacja. Pan Wójt uważa, że powinien uzyskać do końca października pozwolenie na budowę i jak pogoda będzie nam sprzyjać zostaną zrobione fundamenty.

8.      Dział informatyka – projekt PSEAP realizowany jest zgodnie z planem.

 

 

9.      Dział Administracja publiczna – Gmina Bircza zatrudniła nowych pracowników
w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz staży, a to się wiąże z kosztami
w administracji. ,,Ludzie mówią, że zatrudniam ludzi bo wybory się zbliżają, ale to jest nieprawda, bo co roku po 100 ludzi zatrudnia się rotacyjnie – jedni idą na zasiłek, drudzy przychodzą’’.

10.  Dział bezpieczeństwo – Straż Pożarna w Sufczynie została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Straż ta będzie finansowana teraz z budżetu państwa. Wobec nich jest jeszcze jedno zobowiązanie, a mianowicie zakup ubrań ochronnych.

11.  Dział dług publiczny – Gmina Bircza spłaciła 1 mln zł kredytu.

12.  Dział oświata i wychowywanie - w okresie wakacji  zostały przeprowadzone remonty szkół. Został zrobiony chodnik przy bieżni  syntetycznej.  Nauczyciele mają na czas wypłacane wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o dowożenie uczniów to Pan Wójt zainterweniował w sprawie dowozu dzieci w Żohatynie. Po rozmowie
z przedstawicielem PKS ustalono, że jeżeli dyrektor szkoły uznaje, że obecny dowóz jest nieprawidłowy to chętnie zrobią rekonstrukcje.

13.  Pomoc społeczna – Pan Wójt uważa, że pomoc społeczna działa zgodnie z przepisami prawa. Pracuje tam ponad 40 osób i wszyscy są do dyspozycji mieszkańców.

14.  Gospodarka komunalna:

·         budowany jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ogródek jordanowski  na miejscu starej cerkwi. Koszt tych wszystkich inwestycji to ok. 500.000,00 zł.

·         Został złożony wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków na ok. 8 mln zł. Pan Wójt stwierdził, że ta inwestycja musi być zrealizowana w następnym roku. Została zrobiona kanalizacja sanitarna w Leszczawie Dolnej, są małe problemy z wykonawcą, obecnie trwają negocjacje. Mieszkańcy robią już sobie przyłącza.

15.  Kultura i sztuka – prawdopodobnie nie zostanie zakończony w terminie etap I remontu Pałacu Humnickich natomiast został zakończony kolejny etap remontu cerkwi
w Kotowie.

16.  Kultura fizyczna – został wykonany chodnik przy bieżni.

17.  Zrealizowany został program azbestu. Ten program będzie dalej realizowany.

 

 

18.  Regionalna Izba Obrachunkowa  wydała pozytywną opinie o wykonaniu  budżetu ale zasugerowała to o czym mówił Przewodniczący Budżetu, że plan sprzedaży mienia komunalnego jest niezbyt dobry. Pan Wójt chciałby nad planem bardziej popracować ale wspólnie z Radnymi.  ,,Wiem, że ludzie nie mają pieniędzy i mam tego świadomość,  ale ceny działek na naszym terenie są najniższe  jakie mogą być. Jeżeli Państwo chcecie, żeby jeszcze obniżyć ceny, to nie ma sprawy,  tylko za dwa lata żebyście nie mieli pretensji, że Wójt sprzedał za psi grosz działkę budowlaną’’. Pan Wójt powiedział, że chętnie spotka się z Radnymi celem rozwiązania problemu dot. sprzedaży działek, jest na każdy dialog otwarty.          

 

 

Ad.7.

            W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Kazimierz Duda, który odczytał projekt uchwały Nr LXXVII/8/2014 w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu

 

 

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.          

 

            Pan Kazimierz Duda odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących  własność Gminy Bircza (obręb Jawornik Ruski).

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie jako Nr LXVII/46/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

            Pan Kazimierz Duda odczytał projekt uchwały Nr LXXVII/47/2014 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (obręb Dobrzanka).

 

Następnie głos zabrał Pan Jan Lichota, który powiedział, że mieszkańcy wsi Malawa na zebraniu wiejskim w 2011 r. wyrazili zgodę na sprzedaż  działki stanowiącej własność Gminy Bircza (obręb Dobrzanka).

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.

 

            Kolejno głos zabrała Pani Beata Worotyłko – z-ca Wójta, która przedstawiła projekt uchwały Nr LXXVII/49/2014w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

            Następnie Pani Skarbnik – Bogumiła Sowa-Wiśniowska przystąpiła do wyjaśnienia ww. projektu uchwały. Z gospodarki leśnej z odsetek  są to odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna bądź naliczone, w wysokości 3.100,00 zł, z tytułu czynszu 9.000,00 zł, z tytułu odsetek od czynszu 1.500,00 zł, i w podatkach koszty upomnień podatkowych 1.000,00 zł, ze sprzedaży napojów alkoholowych 10.000,00 zł  i koszty upomnień z tytułu gospodarowania odpadami  2.000,00 zł. Załącznik nr 1 zamyka się  kwotą 26.600,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł  przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.  Ponadto na dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej w Kuźminie przeznaczamy 873,20 zł z tym, że zmniejszamy ze szkoły w Żohatynie, ponieważ  na dzień    1 września  wynika, że jest mniej dzieci  i szkoła zaoszczędza  5.224,26 zł , natomiast wyższe wydatki będą   w szkole w Kuźminie jest to kwota  6,097,46 zł i zaznaczam, że są to wydatki zaplanowane  tylko na miesiąc wrzesień, a ponieważ jest więcej dzieci  niepełnosprawnych, subwencja jest wyższa. I niestety  do końca roku wrzesień, październik, listopad, grudzień, a zaznaczam, że dzieci niepełnosprawne są, a subwencja będzie dopiero naliczana w przyszłym roku, musimy tę kwotę uzupełnić z własnych środków. Ponadto na gimnazjum dajemy na składki na ubezpieczenie społeczne 9.981,00 zł i na działalność w zakresie kultury fizycznej na wynagrodzenie dla trenera, który uczy nasze dzieci - kwotę 5,745,80 zł, pozostałą kwotę 2.000,00 zł damy z własnych środków Zarządzeniem Wójta (zgodnie z wyrokiem Sądu), zmniejszając w tym dziale  inne zadania.  Załącznik nr 2 zamyka kwotę 26.600,00 zł. Dziękuję.

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LXXVII/49/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Pani Beata Worotyłko odczytała drugi projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2014 r.

Pani Skarbnik dokonała, wyjaśnienia w/w uchwały, a mianowicie, że  załącznik nr 1 mówi o dochodach ze sprzedaży składników majątkowych, ale dokładnie mówiąc ze sprzedaży drewna w poszczególnych miejscowościach i tak  w wyjaśnieniach napisałam, że wycinka tego drewna była  na przełomie 2013/2014, a faktyczny wpływ dochodów ze sprzedaży był w 2014 roku, dlatego dopiero teraz wprowadzamy,  a protokoły z zebrań są z końca roku  poprzedniego. I Tak Leszczawka - 55.448,00 zł,   Kuźmina - 39.781,00 zł, Brzuska – 36.013,00 zł, Żohatyn 33.900,00 zł, z tym że w miejscowości Żohatyn 21 lutego tego roku wprowadzaliśmy uchwałą Nr LXVIII/12/2014 dochody w wysokości 69.000,00 zł,  które po odliczeniu kosztów miały być przeznaczone na wyrównanie terenu pod altanę, zakup materiałów i wykonanie altany.

 

 

Także  teraz mamy większe wykonanie, więc dokładamy kwotę 33.900,00 zł.  Po odliczeniu kosztów pozyskania, zrywki, pielęgnacji, podatku, poszczególne miejscowości przeznaczają:    Leszczawka przeznacza na drogę kwotę 32.595,00 z , drogę oczywiście wykonaliśmy, a w tej chwili będzie tylko refundacja tych środków, natomiast Kuźmina  kwotę 18.189,00 zł przeznacza na obiekty po byłej szkole publicznej, Brzuska kwotę 18.784,00 –   na remont świetlicy  i  Żohatyn kwotę 22.218,00 zł -  na plantowanie terenu pod boisko. Dochody zamykają się kwotą w 165.142,00 zł. Załącznik nr 3  ze względu na to, że był protokół           z zebrania wiejskiego, który unieważnia  pierwszą uchwałę podjętą , w miesiącu lutym gdy podejmowaliśmy, że wszystkie dochody ze sprzedaży drewna, po odliczeniu kosztów  przeznacza się  na zakup materiałów na wykonanie altany, w tej chwili podjęto uchwałę o rezygnacji tego zadania i przeznacza się na wykonanie schodów i zadaszenia schodów  w budynku komunalnym w miejscowości Żohatyn, pozostałą kwotę ok. 60.000,00 zł  przeznacza się na plantowanie i meliorację  terenu pod boisko. Dlatego w załączniku nr 3 zmniejsza kwotę o 9.759,00 zł i kwota przeszła  na remont  schodów, zadaszenia i meliorację boiska w Żohatynie.   

Dziękuję bardzo.

Po wyjaśnieniu przez Panią Skarbnik. Uchwała w sprawie zmian w budżecie dot. w/w zadań  została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LXXVII/50/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Pani Teresa Ślimak – Pracownik urzędu Gminy w Birczy odczytała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/100/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bircza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LXXVII/51/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Na koniec Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 1 października 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy o godz. 900 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Ad.8.

Pan Wójt  w imieniu własnym oraz Kierownika USC w Birczy zaprosił wszystkich Sołtysów i Radnych na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, które odbędzie się
11 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Pan Wójt powiedział, że w dniu 23 marca dotarła do niego informacja, iż zostanie zlikwidowane  pogotowie ratunkowe w Birczy. Poinformował, że w dniu 26 marca zwrócił się z pismem do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o niepodejmowaniu działań likwidacyjnych. Natomiast w kwietniu Pani Wojewoda odpowiedziała, że w sprawie przeniesienia zespołu ratowniczo –medycznego z Birczy do Dubiecka w chwili obecnej nie są podejmowane żadne działania w tym zakresie. Pan Wójt dodał, że na wniosek szpitala został przeprowadzony gruntowny remont tej placówki.

 

 

 

Pan Przewodniczący powiedział, że w czasach kiedy miała być zlikwidowana placówka pogotowia ratunkowego to osobiście Pani Wojewoda jeździła do Pani Minister obecnie Premier Pani Kopacz  z prośbą o niepodejmowaniu takiej decyzji. Trudno się dziwić, że teraz Pani Wojewoda jest przeciwna likwidacji tej placówki.  

 

Radny miejscowości Huta Brzuska Pan Kazimierz Cap prosił o podjęcie działań związanych z odmalowaniem przepustu na drodze powiatowej między Brzuska a Hutą Brzuską. Przepust został zamulony w maju br. podczas powodzi.

 

Sołtys wsi Borownica Pani Maria Chrobak zwróciła się z prośbą o podjęcie działań dotyczących likwidacji osuwiska w miejscowości Borownica na drodze powiatowej.

 

Radny Rady Powiatu Pan Józef Piotrowski  odpowiedział, że po 10.10.2014 r. będzie na tamtym terenie sprzęt, który wykona prace związane z likwidacja osuwiska.

 

Pani Chrobak dodała, że zarząd dróg powinien wykonać to bardziej rzetelnie, niż było to robione do tej pory.

 

Radny Pan Zbigniew Urban zabierając głos, również zwrócił się z prośbą o podjęcie działań związanych z osuwiskiem w Jaworniku, informując, że droga jest urwana przy samym asfalcie na wysokości 3 metrów. Pan Urban prosił również o interwencję jeszcze przed zimą na drodze Żohatyn – Iskań. Pan Urban poinformował, że osobiście występował z pismem
w powyższych sprawach do Zarządu Dróg w Przemyślu.

 

Radny miejscowości Lipa Pan Jan Lichota ––prosił, żeby Radny Powiatowy zainterweniował w sprawie dwóch przepustów w Lipie, które uległy częściowemu załamaniu.

 

Pan Zbigniew Urban  zapytał jak wygląda sprawa gwarancji drogi Wara – Stara Bircza.

 

Pan Józef Piotrowski odpowiedział, że gwarancja jest do końca tego roku.

 

Radny Pan Andrzej Pacławski zwrócił uwagę na to, że na drodze powiatowej Leszczawa Górna – Leszczawa Dolna koło byłego sklepu Pana Mliczka jest zanieczyszczony przepust, który należałoby oczyścić.

 

Radny Pan Adam Wilgucki prosił o położenie kilku płyt i wyżwirowanie drogi do Pana Jana Podgórskiego zam. Łodzinka (droga gminna).

 

Pan Przewodniczący  powiedział, że przy drodze powiatowej na wprost budynku Pana Mieczysława Cebeńko jest urwisko, które zarasta trawą i w związku z tym jest coraz bardziej niebezpiecznie.

 

Sołtys miejscowości Jasienica – Pani Stanisława Naleśniak  zwróciła się  z prośbą
o zabezpieczenie usuwiska przy drodze na końcu wsi Jasienica, gdzie zawraca autobus szkolny.

 

Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana Piotrowskiego – Radnego Powiatu
o interwencję w sprawie wniosków zgłoszonych na tej sesji dot. dróg powiatowych.

 

Pan Józef Piotrowski zapewnił,, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami na tej sesji.

 

Pan Przewodniczący podziękował Panu Piotrowskiemu Radnemu Rady Powiatu za przybycie na sesję.

 

 

 

Ad.9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył LXXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za przybycie.

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:59:39
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 12:00:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl