Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIII/2014

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 17 października 2014 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 1700 do godz.1730.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy  o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Kazimierz Cap i Pan Tadeusz Wilgucki (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających  poza rok budżetowy 2014, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania  pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Leszczawka”,

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających  poza rok budżetowy 2014, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania  pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Nowa Wieś – etap I.”

4.     Zakończenie obrad.

 

 

 Ad. 1.

Otwarcie sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski.

Na postawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

Porządek obrad przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – kwota 100.000,00 zł. Wyjaśnienia do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik, a mianowicie, że załącznik Nr 1 mówi o zmniejszeniach i tak
w miesiącu sierpniu br. wprowadziliśmy kwotę 100.000,00 zł, którą przekazuje nam Nadleśnictwo na remont drogi w Leszczawce w kierunku Kuźminy, ale w tej chwili dostaliśmy umowę z Nadleśnictwa, które nazywa zadanie to jako modernizacja, a nie remont, dlatego obecnie zmieniamy klasyfikację budżetową – dochody bieżące zmniejszamy z § 2700                      i przekazujemy na § 6290, czyli dochody majątkowe. Załącznik Nr 2 mówi o zmniejszeniu wydatków na cel, czyli z § bieżącego 4270, tj. uchwała z 20.08.2014 r. – 100.000,00 zł                    i Leszczawka protokołem zebrania też przekazała środki na to zadanie, z tym, że były one wprowadzane uchwałą w dniu 30.09.2014 r., tj. kwota 32.595,00 zł i w sumie na to zadanie przeznaczamy kwotę 132.595,00 zł. Ponadto zmniejszamy tak jak to było robione na ostatniej sesji zmianą odnośnie środków pozyskanych ze sprzedaży drewna
i tu Żohatyn przeznacza sobie na boisko. Zmniejszamy w § 4300 łączną kwotę z dwóch uchwał, raz było 40.000,00 zł, a drugi raz 22.280,00 zł przeznaczamy na wykonanie tego boiska po stronie wydatków w dziale 926 – kultura fizyczna, 92601 – obiekty sportowe 62.280,00 zł.

Ponadto zmieniamy klasyfikację budżetową zgodnie z pismem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 17 września, odnośnie tras rowerowych, które będą realizowane w miejscowości Jawornik, Żohatyn i po stronie wydatków zmniejszamy w  dziale 700 rozdziale 70005 w § 6057 kwotę 6028,19 i przeznaczamy tę  kwotę, bo to jest zadanie nie nasze, na rozdział 63095 § 6057 – 6028,19 zł. Ponadto są zmniejszenia i tak dostarczanie wody mamy oszczędności przy dopłatach do taryf – 4.000,00 zł, przy zakupie materiałów 1.000,00 zł  i zakupie usług pozostałych 4.000,00 zł, przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 6.112,88 zł, z gospodarki komunalnej – zakup usług pozostałych - 11.000,00 zł oraz z oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł i tę całą kwotę przeznaczamy na Twierdzę Przemyśl, ponieważ w dniu dzisiejszym wpłynęła nota księgowa Związku Gmin Fortecznych, która wskazuje nam, że mamy zapłacić kwotę 186.312,42 zł do dnia 20 października – stąd też ten pośpiech zwołania sesji, bo to jest już w poniedziałek. Więc do zakończenia tego zadania w tym roku brakuje nam 5.294,41 zł i przeznaczamy tę kwotę z tych zmniejszeń. Ponadto ze zmniejszeń przeznaczamy pozostałą kwotę w 19.762,48 zł na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kuźminie na miesiąc październik. Załącznik Nr 2 po stronie zmniejszeń i zwiększeń zamyka się kwotę 246.954,07 zł, a załącznik Nr 1 – kwotę 100.000,00 zł.

Po udzieleniu wyjaśnienia, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian              w budżecie gminy na 2014 rok, która jako Nr LXXVIII/52/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wójt przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – kwota 282.100,00 zł.

Pani Skarbnik udzieliła następującego wyjaśnienia – w załączniku Nr 1 zwiększamy dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 kwota 10.700,00 zł i  w załączniku Nr 2 przeznaczamy w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ponadto wprowadzamy ponadplanowe dochody wg przepisu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.900,00 zł i również w załączniku Nr 2 przeznaczamy na gospodarkę odpadami – 26.900,00 zł.

Ponadto mamy inne ponadplanowe dochody: i tak z tytułu odsetek w leśnictwie 600,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 33.200,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy budynków użyteczności publicznej i gruntów – 10.000,00 zł, cmentarnictwo – 25.000,00 zł, opłaty skarbowe 12.600,00 zł, wpływy z różnych dochodów (są  to koszty upomnień za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami) – 2.400,00 zł i z tytułu funduszu alimentacyjnego – jest to kwota przypisu, nie jest on w 100% wykonany, a po stronie wydatków w załączniku Nr 2 przeznaczamy: na oświatę na wynagrodzenia za miesiąc listopad kwotę: 160.000,00 zł z podziałem na wynagrodzenia 100.000,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne 60.000,00 zł oraz modernizację drogi gminnej w Leszczawka – Kuźmina Nr 1/6006R – 84.500,00 zł, załącznik Nr 1 i Nr 2 zamyka się kwotą 282.100,00 zł.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, która jako Nr LXXVIII/53/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 związanych z przygotowaniem i realizacją zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszczawka’’ z przeznaczeniem kwoty 40.000,00 zł na ten cel. Spłata zobowiązań dot. ww. zadania nastąpi w roku 2015 z dochodów własnych gminy.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXVIII/54/2014 stanowi załącznik do protokołu.

W        dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 związanych
z przygotowaniem i realizacją zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – etap I’’ w wysokości 45.000,00 zł. spłata ww. zobowiązań nastąpi w całości w roku 2015 z dochodów własnych gminy.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Rada jednogłośnie podjęła uchwałę                     w powyższej sprawie Nr LXXVIII/55/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

Po wyczerpaniu porządku obrad zakończenia LXXVIII sesji kadencji 2010-2014 dokonał Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 12:00:35
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 12:01:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl