Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2014

Protokół Nr XV/2014

 

 

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 14 listopada 2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 900  do godz. 1035.

 

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Wójt Gminy Bircza – Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Kierownik GOPS w Birczy – Pani Wiesława Matusz, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor SP w Leszczawie Dolnej – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP w Lipie – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor SP w Sufczynie – Pani Ewa Beń, Prezes GS ,,SCh’’ w Birczy – Pan Marian Pempuś, Radny Rady Powiatu – Pan Józef Piotrowski, Przewodnicząca Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Birczy – Pani Jadwiga Sznilik.

 

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady  Gminy.

4. Informacja Wójta o  realizacji zadań inwestycyjnych za okres kadencji 2010-2014.

5. Podjęcie uchwał:

         - w sprawie zbycia  niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

           (dot. lokalu mieszkalnego o pow. 29,30 m2 mieszczącego się w budynku Nr 5

           w miejscowości Stara Bircza…) .

         - w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2014 rok.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

7. Uroczyste zakończenie sesji Rady Gminy w Birczy kadencji 2010-2014.

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcie sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta Gminy Bircza – Pana Józefa Żydownika została wprowadzona uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (dot. przyznania pierwszeństwa w nabyciu działki nr 168 o pow.0,1055 ha, położonej w miejscowości Korzeniec wraz z drewnianym  budynkiem  mieszkalnym na rzecz  dotychczasowego najemcy, tj. Pani Marzeny Krystyny  Grzegorzak zam. Korzeniec 134/1,       37-740 Bircza.

Proponowany porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

Ad.3.

Pan Przewodniczący w tym punkcie obrad zaproponował przyjęcie protokołu
z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy bez czytania. Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził przyjęcie przez Radę Gminy  protokołu z ostatniej sesji bez czytania   jednogłośnie.

 

 

 

Ad.4.

            W tym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Bircza- Pan Józef Żydownik. Pan Wójt złożył informację o realizacji zadań inwestycyjnych za okres kadencji 2010 – 2014.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Pan Wójt powiedział, że czas szybko mija, dobiega końca czteroletnia kadencja Rady Gminy i chciałby przedstawić Państwu Radnym, Sołtysom oraz zaproszonym gościom, co zrobiło się dobrego, a wiele  dobrego się zrobiło.

Pan Wójt powiedział, że przedstawi realizację zadań poszczególnymi latami. W związku z tym, że gmina bardzo się zmieniła, choć nie dla wszystkich, ale nie będę o tym mówił, powiem więc o wykonanych zadaniach, które wspólnie wszyscy realizowaliśmy – Radni, Sołtysi, mieszkańcy oraz urzędnicy.

Mam obowiązek rozliczyć się z Państwem z tego co  udało mi się  zrobić.

Skala  rozwoju Gminy Bircza jest tak duża, że skupię się tylko nad jej  rozwojem od 2010 r.

 

 

Rok 2010

1. Zakończenie budowy wodociągu, stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczo – zasobowych,

2. Budowa chodników  w  Birczy,

3. Dofinansowanie  przebudowy  drogi powiatowej Wara – Stara Bircza,

4. Remonty dróg gminnych przy udziale środków Wojewody na terenie Gminy,

5. Remonty świetlic wiejskich,

6. Remont pomników i grobów żołnierzy w Kuźminie,

7. Sporządzanie  projektu zmian  studium i  kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 

8. Podkarpacki System Administracji Publicznej – informatyzacja Urzędu Gminy i jednostek  

 

   Podporządkowanych,

 

9. Dopłata do zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych  prac 

 

   społeczno – użytecznych, staży,

 

10.Zakup i wyposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Birczy i zakup 

 

    sprzętu specjalistycznego dla pozostałych jednostek,

 

11.Usuwanie  skutków klęsk żywiołowych  w tym  wykup mieszkań i budynków  dla   

 

     poszkodowanych mieszkańców Gminy  lub remonty uszkodzonych budynków,

12.Budowa Hali sportowej w Birczy,

13.Kontynuacja remontów szkół,

14 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

15.Stypendia socjalne dla młodzieży szkolnej,

16.Kanalizacja  miejscowości Rudawka – Stara Bircza,

17.Budowa nowego oświetlenia ulicznego  w Birczy i Jaworniku Ruskim,

18.Pomoc Gminy Bircza Parafii  w Lipie i w Kuźminie na remonty zabytkowych kościołów, 19.Pomoc poszkodowanym mieszkańcom w wyniku powstałych usuwisk,

 

Ogółem : Wydatki na te zadania  środki pochodziły ze środków  unijnych rządu i  wkładu 

 

 

                własnego i wyniosły kwotę  7.134.000 zł .

 

 

 

Rok 2011,                                                              

1.Modernizacja  dróg do gruntów rolnych  w m-ci Huta Brzuska, Nowa Wieś,

2.Kontynuacja wodociągu w Birczy,

3.Budowa chodników w Birczy,

4.Remonty dróg gminnych,

5.Usuwanie skutków powodzi na terenie całej gminy,

6.Remonty świetlic  w m-ci Malawa, Leszczawka i Huta Brzuska,

7. Remonty mogił żołnierzy w Birczy,

8. Podkarpacki system administracji PSeAP – informatyzacja,

 

9. Dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 

 

    publicznych, społeczno - użytecznych, staży,

10. Wykonanie i montaż nadwozia samochodu pożarniczego w OSP  Kuźmina,

11. Remonty szkół na terenie gminy,

12. Kontynuacja budowy Hali Sportowej w Birczy,

13. Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

14. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy,

15. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowości Rudawka, Stara Bircza,

16. Budowa oświetlenia ulicznego, prace projektowe Leszczawka, Nowa Wieś,

 

17. Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiany stolarki okiennej w budynku Gminnego            

 

      Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki  w Birczy,

19. Zagospodarowanie terenu Pałacu Humnickich w Birczy,

20. Pomoc poszkodowanym mieszkańcom Gminy w związku z powstałymi osuwiskami,

 

Ogółem wydatki na te zadania ze środków unijnych rządu i udziału Gminy, to kwota 7.407.000 zł

 

 

 

Rok 2012

 

1.Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  Nowa Wieś, Sufczyna, Wola     

 

   Korzeniecka, Huta Brzuska i Leszczawka

2.Kontynuacja budowy hali sportowej w Birczy,

3.Dofinansowanie do dróg powiatowych,

 

4.Remonty dróg  gminnych  Brzeżawa, Kuźmina, Stara Bircza Korzeniec Huta  Brzuska,  

 

   Leszczawka,

5.Kontynuacja remontu szkół  i sal gimnastycznych,

6.Remont mogił ofiar UPA,

7.Kontynuacja Podkarpackiego Systemu Administracji,

8.Dofinansowanie do zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych

   publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży,

9.Zakup sprzętu specjalistycznego  dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

10.Stypendia dla uczniów,

13.Rozpoczęcie remontu zabytkowej cerkwi w Kotowie,

14.Budowa Kompleksu boisk sportowych  Orlik,

15.Pomoc poszkodowanym mieszkańcom  w wyniku powstałych usuwisk,

16.Pomoc w utylizacji eternitu.

 

Ogółem wydatki na te zadania, ze środków unijnych, rządowych  i udziału Gminy,  to kwota 10.160.000 zł .

 

 

 

Rok 2013

1. Modernizacja dróg dojazdowych  do gruntów rolnych,

2. Wymiana starych opraw oświetleniowych  - oświetlenie uliczne,

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg  Bircza, Kuźmina, Leszczawka,

4. Remonty świetlic i doposażenia – kontynuacja,

5. Budowa placu zabaw w  Birczy,

6. Remonty mogił  ofiar UPA,

7. Kontynuacja Podkarpackiego Systemy Administracji,

8. Dofinansowanie zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych,

    publicznych, prac społeczno – użytecznych, staży, programu 50 +,

9. Kontynuacja remontu szkół,

10. Utworzenie  drugiego oddziału przedszkolnego,

11. Kontynuacja budowy hali sportowej w Birczy,

 

12. Realizacja projektu „Nowoczesna szkoła szansą na lepsze jutro” oraz projektu   

 

 

    „Rozwijanie kompetencji i wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach IV – VI w szkole  

 

      Podstawowej”,

13. Budowa kanalizacji Leszczawa Dolna i Górna,

14. Wymiana starych lamp oświetleniowych,

15. Remont zabytkowej cerkwi w Kotowie,

 

16. Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej : dwa budynki Szkoły      

 

 

      Podstawowej w Sufczynie, świetlice w Sufczynie, Brzusce, Leszczawce, Niepubliczna    

 

      Szkoła Podstawowa w Kuźminie, budynek byłej szkoły w Korzeńcu przeznaczony na

      świetlicę wiejską, druga część na schronisko młodzieżowe, budynek Urzędu Gminy
      i  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Birczy,

17. Remont wewnątrz  świetlicy wiejskiej w  Leszczawie Dolnej,

18. Budowa Kompleksu Boisk Sportowych w Birczy,

19. Realizacja  projektu „ cyfrowa szkoła „ w Zespole Szkół w Birczy,

20. Pomoc mieszkańcom w utylizacji eternitu,

Ogółem wydatki  na te zadania, ze środków unijnych, rządowych  i udziały Gminy  to kwota 5.008.000  zł .

 

 

 

Rok 2014

1. Utworzenie punktu informacji turystycznej – umowa podpisana ,

2. Podkarpacki System Administracji – kontynuacja,

3. Zakup gruntu pod budowę kaplicy cmentarnejw Birczy,

4. Realizacja programu  „ uczenie się przez całe życie”,

5. Realizacja  programu „ nowoczesna szkoła szansą na lepsze jutro”,

6. Budowa kanalizacji Leszczawa  Dolna, Leszczawa Górna,

7 Remonty świetlic Nowa Wieś, Lipa, Stara Bircza, Brzeżawa, Leszczawa Dolna,

8.Remont Pałacu Humnickich w Birczy,

9. Wybudowano bieżnię z trawy syntetycznej  przy  nowej hali sportowej w Birczy,

10.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Birczy, umowa już jest podpisana
     z Marszałkiem Województwa,

11.Doposażenie biblioteki w Birczy – umowa podpisana,

12.Budowa Ogródka Jordanowskiego w Birczy – umowa jest już podpisana,

 

13.Remont drogi w Lipie, Korzeniec Łazy i Korzeniec Bartkowskie, Sufczyna, Huta    

 

     Brzuska,

14.Kontynuacja remontu cerkwi w Kotowie,

15.Budowa i modernizacja dróg dojazdowych  do pól w m-ci Bircza  Wierzysko,

16 Wybudowano siłownię zewnętrzną  koło nowej hali w Birczy,

17.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach  i placów zabaw,

 

18.Wydanie publikacji o lokalnym dziedzictwie  kulturowym i historycznym – umowa jest  

 

     już podpisana,

19.Budowa oświetlenia ulicznego Nowa Wieś etap I i Leszczawka  prace w toku ,

20. Trasy rowerowe w m-ci Żohatyn, Jawornik  umowa jest już podpisana,

21.Kontunuacja programu „mały człowiek ważna sprawa” - drugi oddział przedszkolny
     w Zespole Szkół w Birczy - kontynuacja,

22.Kontynuacja programu rozwijanie kompetencji wśród młodzieży,

23. Realizacja programu utylizacji eternitu.

Inwestycje w  trakcie  prac  projektowych :

-  Budowa kaplicy przycmentarnej wraz z chłodniami w Birczy,

-  Budowa budynku Służb Ratowniczych w Birczy,

-  Przebudowa mostu koło  osiedla byłego POM w Birczy,

-  Nadbudowa Urzędu Gminy /część stara budynku /,

 

-  Przygotowanie  dokumentacji na  dokończenie  remontu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu    

 

   i Turystyki w Birczy,

-  Opracowana jest dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m-ci Kuźmina.

 

W dalszym ciągu będę przeciwnikiem przed ekspansją ekologów ograniczającym działalność naszym przedsiębiorcom i mieszkańcom.

 

 

Wszystkie  wydatki na te zadania pochodziły ze środków unijnych, rządowych i udziału Gminy  w kwocie 11.182.000  zł.

Ogółem  wydatki w latach 2010-2014  na te zadania wyniosły 40.891.000 zł .

 

      Szanowni mieszkańcy Gminy Bircza jestem dumny z tego co w ostatnich latach udało się
w Naszej Gminie zrobić i bez względu  na wynik w II turze wyborów mogę chodzić
z podniesioną  głową,bo jej rozwój jest zauważalny przez mieszkańców Gminy  jak i na terenie powiatu i Podkarpacia.

Dziękuję wszystkim, którzy  brali  udział  w unowocześnianiu  i zmienianiu Gminy – radnym,  sołtysom, mieszkańcom Gminy, młodzieży, urzędnikom, nauczycielom, kierownikom  jednostek podległych i zakładów pracy.

Uważam, że ta kadencja była przyjazna, niektórzy przedsiębiorcy narzekają na brak kasy, ale nie chcą złożyć oferty do przetargu, a później narzekają, że kto inny wykonuje zadania. Generalnie rzecz biorąc, mogą podsumować tą kadencję pozytywnie, powinniśmy być dumni, przynajmniej ja jestem dumny, że dochodząc do końca kolejnej kadencji, a to jest 16 lat – to jest bardzo  dobry czas i mogą przyjechać na każdą wioskę, nie wstydząc się. Nikogo nie skrzywdziłem, nikomu nie zaszkodziłem. Byłem ostry i taki będę, ale dla mnie na pierwszym miejscu jest dobro tej gminy, a na drugim dobro rodziny, wbrew temu, gdzie gro ludzi twierdzi o jakimś przestępstwie. Wybaczam wszystkim, którzy podczas kampanii wyborczej kłamali, kłamstwa mówili, liczę na Państwa Sołtysów, że będą bardziej czynnie uczestniczyli w sesjach Rady Gminy, będą się więcej włączać do dyskusji na sesjach. Same później komentarze przez sołtysów, niepochlebnie dla gminy, którą reprezentujecie są nie na miejscu.

Na koniec powiem tak, że nie jestem właścicielem i nigdy nim nie byłem. Wybaczam wszystkim i proszę o wybaczenie. Moja słowa nieraz były ostre nie tylko dla osób siedzących tu na Sali, ale także dla innych osób, no ale człowiek jest tylko człowiekiem,  dlatego proszę mi wybaczyć, ja też wybaczam wszystkim.

Na zakończenie powiem tak, że Gmina idzie do przodu, przygotowany projekt budżetu, nie jest jakimś zagrożeniem, ponieważ projekt budżetu jest budżetem inwestycyjnym                      a zwłaszcza, że wymieniłem tu kilka cyfr, które są w budżecie, a są na to dowody, gdyż podpisane są umowy.

Szanowni sołtysi, żebyście wiedzieli, że jeżeli zostaną Wójtem, a wierzę, że zostanę, podatki nie będą większe, ale będą mniejsze. Pozostałe podatki będą utrzymane na tym samym poziomie, jak dotychczas, ponieważ jest taka zasada, że podatki czy chcemy czy nie, będziemy musieli płacić, obojętnie kto będzie Wójtem. Nie ma możliwości inwestycyjnych bez pobierania podatków. Już są przygotowane projekty uchwał w sprawie podatków na przyszły rok, ale celowo nie wprowadzałem pod obrady tej rady, ponieważ chciałbym, żeby tym tematem zajęła się nowa Rada Gminy. Myślę, że nowa Rada przyjmie te podatki, jakie ja zaplanowałem w budżecie dochody z podatków i one będą przyjazne dla naszej gminy. Podatki były płacone od nastania świata. Musimy mieć świadomość, że bez podatków nie ma inwestycji. Kończąc, dziękuję wszystkim i życzę wszystkim zamierzonego celu, a szczególnie życzę kandydatom z mojego komitetu, żeby zwyciężyli w tych wyborach i byśmy  w takim zespole ustalili te podatki. Życzę również wygranej do Rady Powiatu z Komitetem Wyborczego Wyborców ,,Stowarzyszeni dla Powiatu’’.

Dziękuję bardzo za uwagę.

 

Ad. 5

            Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych  nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dotycząca lokalu mieszkalnego o pow. 29,30 m2 mieszczącego się w budynku Nr 5 w miejscowości Stara Bircza w byłej Agronomówce. Pani z-ca Wójta poinformowała, że mieszkańcy wsi Stara Bircza na zebraniu wiejskim w dniu 03.08.2014 r. ustalili, że działka ta nie będzie niezbędna na cele wiejskie bądź gminne.

Radny Pan Stanisław Chrobak dodał, że mieszkańcy podjęli taką decyzję, żeby w/w działkę sprzedać bez osób trzecich.

Radny Pan Zbigniew Urban zapytał, czy działką, o której mowa wyżej zainteresowane są osoby, które tam mieszkają, czy ktoś inny, bo jeśli są zainteresowani mieszkańcy tego budynku, to on nie widzi problemu, żeby im sprzedać.

Pan Wójt odpowiedział, że przedmiotową działką są zainteresowani mieszkańcy tego budynku, natomiast lokal, który się tam znajduje został podzielony na dwie części, ale musi być sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie znajduje się tam magazyn OC, ale zostanie on wkrótce przeniesiony do innego lokalu.

Po wyjaśnieniu spraw związanych z w/w projektem uchwały, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, która jako Nr LXXX/57/2014 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie pierwszeństwa nabycia lokalu dot. lokalu mieszkalnego po byłej świetlicy w Korzeńcu na rzecz Pani Marzeny Grzegorzak.

Radny Pan Urban zapytał, czy mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż tego lokalu.

Radny Pan Wilgucki poinformował, że mieszkańcy na zebraniu podjęli uchwałę, żeby sprzedać ten budynek na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wobec powyższego Pana Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXX/58/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Wyjaśnienia do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik, a mianowicie: ,,załącznik Nr 1 mówi o zmniejszeniu dochodów na zadanie ,,Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013’’. W dniu 29.10.2014 r. do Urzędu Gminy wpłynął faks z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie zamiaru zmniejszenia dochodów i wydatków w 2014 r. na rzecz 2015 roku. W dniu dzisiejszym rano otrzymaliśmy aneks Nr 2   z datą dzisiejszą podjętą przez zarząd i podpisaną przez zarząd  o w/w zmianie  w tym roku kwota do wykorzystania jest w wysokości 683,96 zł, stąd też zmniejszamy wydatki i dochody, które były zaplanowane w wysokości 6028,19 zł,  kwotę – 5.344,23 zł, po stronie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63095 w § 6207 i 6057. Na przyszły rok będzie to kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 1.7041,47. To zadanie będzie realizowane  są w miejscowości Jawornik i Żohatyn.

Załącznik Nr 3 mówi o ponad planowanych dochodach. Są to dochody z różnych opłat, za zajęcie pasa drogowego. Oczywiście kwoty te nie wpłyną w takiej wysokości, ale Ministerstwo nas obliguje do wykazania w postaci podatku od nieruchomości też za drogi, czyli sami sobie naliczamy i sami sobie wydatkujemy, to jest taki pomysł Ministerstwa od kilku lat, ale z tym wiąże się mniejsza subwencja oświatowa. Patrząc na lata wcześniejsze – 2011 – 2012,  jest to kwota blisko 700.000 mniej ze względu na to opodatkowanie dróg wewnętrznych, także w tym roku mamy ponad 700.000 mniejszą subwencję ze względu na ten podatek, ale jesteśmy zmuszeni do naliczania tego podatku, bo w przeciwnym razie przy najbliższej kontroli będziemy musieli zwrócić subwencję wraz z odsetkami, co oczywiście powiększy niepotrzebne koszty. Ponadto planujemy ponadplanowe dochody w administracji za wynajem busa 47.000,00 zł,  w podatkach na łączną kwotę 6.650,00 zł – podatek od środków transportowych, odsetki od nieruchomości, leśny, rolny i odsetki zarówno przy osobach prawnych jak i osobach fizycznych. Planujemy również wpływy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212 na łączną kwotę 141.000,00 zł. Załącznik Nr 3 zamyka się kwotą 599,483,00zł,  załącznik Nr 4 oznacza obligatoryjny odpis od dochodów podatku rolnego 2%, na Izby Rolnicze tj. 26,00 zł i podatek od opłat od nieruchomości tych naszych dróg wewnętrznych – kwota 149.457,00 zł, w administracji publicznej składki na PFRON 5.000,00 zł na fundusz  ube – 7.000,00 zł, składki ZUS – 43.000 i na wypłatę prowizji dla sołtysów – czwartej raty podatku – 3.000,00 zł, usługi – 4.00,00 zł oraz na diety Radnych – 20.000,00 zł. Razem administracja publiczna zamyka się kwotą 82.000,00 zł. Dział oświata i wychowanie - dzisiaj otrzymałam informację od pracownika merytorycznego, że zostały złożone wnioski na dodatkowe stypendia i jako udział własny braknie kwoty 5.700,00 zł, w związku z tym generalnie na oświatę pozyskujemy całą kwotę 366.000,00 zł, w tym na stypendia w dziale 854 opieka wychowawcza 85415 – pomoc materialna  dla uczniów w § 3260 – pomoc dla uczniów przeznaczamy brakującą  kwotę 5.700  do stypendium jako wkład własny  do dotacji. Pozostałą kwotę w wysokości 20.000 zł planujemy przeznaczyć na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kuźminie jako dotacja  na miesiąc listopad 2014 rok, kwotę 191.000 zł  na wynagrodzenia  dla nauczycieli szkół podstawowych, składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę 30.300,00 zł, kwotę 100.000,00 zł przeznaczamy na wynagrodzenia dla nauczycieli  Gimnazjum oraz kwotę 19.000,00 zł na składki ZUS od wynagrodzeń. Ponadto 2.000,00 zł przeznaczamy na obiekty sportowe, jest to wynagrodzenie dla trenerów, którzy pracują  na Orliku. Cały załącznik zamyka się kwotą 599.483,00 zł.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta jednogłośnie i jako  Nr LXXX/59/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad.6.

            W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Adam Wilgucki interweniował, żeby wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dzików, które często przychodzą wprost na podwórza gospodarstw rolnych w miejscowości Wola Korzeniecka.

            Radna Pani Grażyna Ćwan wystąpiła z wnioskiem do Pana Wójta o oznakowanie dróg gminnych ponieważ ostatnio po interwencji Policji mieszkańcy Brzeżawy mają problemy z Nadleśnictwem z właścicielem, który posiada sporo gruntów na Brzeżawie nie szanują naszych dróg, wręcz niszczą je nagminnie. Policja poleciła, żeby te drogi oznakować. Zostały więc oznakowane ale Policja stwierdziła, że jest to oznakowanie niezgodne z prawem. Dlatego też Pani Ćwan zwróciła się z prośbą do Pani Sekretarz, żeby rozeznała ten temat i doprowadziła do załatwienia tej sprawy zgodnie z prawem.

            Pan Wójt w odniesieniu do Pana Adama Wilguckiego potwierdził, że rzeczywiście 100 metrów przed budynkiem, to są kompetencje Marszałka i należy się zwrócić, żeby Marszałek nawiązał kontakt z kołami łowieckimi, by ustalili jakąś strategię. Wniosek zostanie przesłany do Marszałka.

            Odnośnie oznakowania dróg gminnych Pan Wójt wyjaśnił, że co roku sprawa ta jest kontrolowana przez Starostę Przemyskiego i Policja nie może mówić, że są one  oznakowane niezgodnie z prawem. Drogi gminne, to są te drogi, które uchwałą Rady Gminy są zaliczane do kategorii dróg gminnych i one rzeczywiście wymagają oznakowania zgodnie z prawem, zatwierdzonego przez Starostę Przemyskiego. Natomiast pozostałe drogi, które są drogami żwirowymi i nie są zaliczane do kategorii dróg gminnych, to są tzw. drogi wewnętrzne i właściciel może ich oznaczyć. Musimy troszczyć się o nasze drogi, będziemy się starali ten problem rozwiązać, poprzez powiadomienie rozmów z przedsiębiorcami, które poprowadzą w kierunku rozwiązania w/w problemu. Pan Wójt podkreślił, że był to jeden incydent, który miejmy nadzieję, że więcej  się nie powtórzy.

            Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu – Pana Arturowi Buczkowi, który powiedział: ,,4 lata temu przypadł mi zaszczyt przewodniczenia Komisji Oświaty. Jak wiemy nie był to łatwy okres dla szkół, dla oświaty i tym samym nie był to łatwy okres dla tej kadencji. Chciałbym serdecznie podziękować kolegom z komisji: Janowi i Kazimierzowi za to, że zawsze stawiali na pierwszym miejscu, to co powinno się stawiać na pierwszym miejscu
w naszych debatach tego typu. Chciałem podziękować Wójtowi i Radzie, bo to moi drodzy Państwo dzięki Wam w szkole na terenie naszej gminy nikomu nie działa się krzywda. Jestem nauczycielem 20 lat. Były takie sytuacje kiedyś, że pobory nie był na czas, że 13-stka była w okolicach czerwca, proszę państwa dziękuję, to były dawne czasy, dziękuję, że w tej kadencji nikomu nie działa się krzywda, nauczyciele mieli wypłacone pobory na czas, 13-stka była już w lutym. Dziękuję Pani Skarbnik, której dużo głowę zawracałem przez te cztery lata, dziękuję też Dyrekcjom Szkół za współpracę, za to, że zgłaszałyście drogie Panie problemy, które mogliśmy przekazywać. Myślę, że dalszy ciąg rozwoju szkół w Birczy idzie w dobrym kierunku i  mniemam, że będziemy mieli dużo dużo satysfakcji z osiągnięć oświatowych w naszej gminie. Bardzo dziękuję wszystkim serdecznie za współpracę, każdemu z Państwa z osobna za to, że podnieśliście rękę, mimo takich wysokich deficytów w dziale oświata w tej kadencji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.’’

            W tym momencie Pani Czesława Cybulska, pan Janusz Demkiewicz i Pan Kazimierz Harłacz w imieniu wszystkich sołtysów podziękowali Panu Wójtowi za dotychczasową współpracę oraz życzyli, by współpraca  dalej była kontynuowana  i dobrze się układała.

            Pan Wójt również podziękował sołtysom i stwierdził, że to, czy dalej będą kontynuować to dzieło, które przez 16 lat prowadzą zależy od Państwa sołtysów oraz od wszystkich wyborców.

            Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że przypadł mu zaszczyt reprezentować sołectwa: Lipa, Malawa i Dobrzanka. Jestem Bogu wdzięczny, że postawił mnie w tym miejscu życia, że mogłem być z Państwem w towarzystwie. Jeśli kogoś słowem, czynem, gestem skrzywdziłem lub obraziłem – szczerze przepraszam. Do nikogo jako człowiek, jako Radny nie żywię urazy takiej, która by powodowała konsekwencje duchowe, czy jakieś inne konsekwencje. Swojej Komisji Budżetowej, której jestem przewodniczącym dziękuję: Panu Jerzemu Piszowi, Panu Adamowi, bardzo dziękuję za współpracę Pani Skarbnik – Bogusi Sowie-Wiśniowskiej – za wyrozumiałość, za kompetencje, za pragmatyzm. Wiem, że mocowała się Pani z wieloma naciskami, z wieloma koncertami życzeń, ale też wiem, bo przez 8 lat można poznać człowieka, że jest Pani osoba kompetentną, wykształconą, rozsądną, mądrą i zdeterminowaną, jest Pani po prostu ciepłym człowiekiem, życzę Pani, żeby Pan Bóg dał Pani dużo lat zdrowia i życia, żeby Pani jak najdłużej rozwijała swoje pasje zawodowe. Dziękuję również za współpracę Pani Sekretarz. Dziękuję Pani Beacie Worotyłko – Z-cy Wójta za to, że poświęcała czas dla moich spraw, dla spraw, które reprezentowałem w imieniu wyborców.  Na samym końcu dziękuję Wójtowi za to, że jest  człowiekiem dumnym, świadomym, że jest patriotą, za to, że pomimo tego, że jest wiele doradców, a mniej pracowników w sensie takim przenośnym, tych, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce, za to Józek, że ciężko harujesz na wizerunek, image tej gminy, że wyciągnąłeś tę gminę z przepaści. Życzę, żeby Pan Bóg dawał Ci siły i determinacji, wiem, że może są niektórzy tacy, że będą się złościć, że ja mówiłem, mówię i zawsze będę mówił, że jesteś dobrym człowiekiem – potwierdzam to, bo zawsze kiedy jest ludzka krzywda – chory człowiek, chore dziecko, nie szczędziłeś swoich zarobionych pieniędzy. Dobro trzeba zawsze artykułować i zawsze podkreślać. Chciałem jeszcze raz przy tej okazji podziękować Tobie Wojciechu – kochany Kolego, pozwolę sobie nawet powiedzieć – Przyjacielu. Wiele się od Ciebie nauczyłem rozsądku. Życzę Ci również dużo lat zdrowia, żeby Cię Pan Bóg miał w swojej opiece i wszystkich Państwa i proszę was i siebie również, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek będziemy się spotykać, nie musimy siać nienawiści, wszyscy jesteśmy  dobrze wychowani, czasami nas ponoszą nerwy, każdy ma swój punkt widzenia czasami gorszy, czasami lepszy, taki jest świat, ale chciałbym i życzyłbym sobie i Państwu, byśmy z tej sesji wyszli wszyscy uśmiechnięci, pogodni, wewnętrznie pogodni, życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szczęść Wam Boże. Jeśli z mojej strony było coś nie tak – bardzo przepraszam.”

            Radny Pan Andrzej Pacławski a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował członkom swojej komisji, tj. Panu Tadeuszowi Wilguckiemu oraz Jerzemu Piszowi za wpółpracę. Komisja nie miała zbyt wiele pracy z tego względu, że Komisję Rewizyjną wyręczała Najwyższa Izba Kontroli oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Wyniki w/w organów wypadły na pięć z plusem wbrew temu, co się potocznie mówiło, że w gminie jest korupcja, złodziejstwo, takich rzeczy nie było. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę Radnym, Sołtysom oraz wszystkim Państwu, życząc wszystkiego najlepszego.

            Radny Pan Stanisław Chrobak  powiedział, że jest zadowolony z tego, że mógł pracować w takim gronie, a szczególnie Sołtysowi wsi Stara Bircza – Panu Tadeuszowi Sokołowskiemu, z którym najwięcej współpracował w celu realizacji zadań zaplanowanych w sołectwie Stara Bircza. Dodał, że w zasadzie to co zostało zaplanowane na okres ostatnich czterech lat – zostało zrealizowane. Kończąc, Pan Chrobak podziękował wszystkim za współpracę.

            Obecny na sesji Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski podziękował wszystkim Radnym, Sołtysom, Wójtowi za współpracę przez okres dwóch ostatnich kadencji. Również przeprosił wszystkich za wszelkie nieporozumienia, jeśli takie miały miejsce oraz stwierdził, że wybacza wszystkim, jeżeli ktoś pod jego adresem mówił nieprawdę.

            W związku z tym, że w tym punkcie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący przeszedł do punktu 7 – ,,Uroczyste zakończenie sesji Rady Gminy w Birczy kadencji 2010 – 2014’’.

Pan Przewodniczący powiedział: ,,Wysoka Rado serdecznie dziękuję za zaszczyt kierowania obradami Państwa , serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za pracę, dziękuję wszystkim, gdyż Wasza praca była potrzebna, bo Bircza bardzo się zmieniła i jakiś skromny udział nas jako wszystkich Radnych w tym jest. Wobec tego wszystkim Państwu gratuluję tej kadencji, dziękuję za to, że powierzyliście mi tę funkcję, przepraszam za jakieś uchybienia, które na pewno były w kierowaniu pracą Rady. Również chciałem podziękować za współpracę Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Pani Z-cy Wójta, Pani Sekretarz. Chciałem także podziękować wszystkim urzędnikom, ja bardzo doceniam pracę urzędników z tego względu, że jest to praca zupełnie niewidoczna, ona polega na tym, żeby zgodnie z prawem postępować, wydawać przepisy, akty prawne, które obowiązują na poziomie gminy, w związku z tym jest pracą bardzo odpowiedzialną. Wobec tego proszę przekazać najlepsze życzenia i podziękowania ode mnie i od Radnych wszystkim pracownikom. Również kieruję podziękowania do Dyrektorów szkół, bo to właśnie państwa praca przynosi efekty po latach. Rozumiemy tą ciężką pracę, wszyscy rozumieliśmy to, przeżywaliśmy  te ciężkie okresy o których mówił Pan Artur Buczek, ale myślę, że wszyscy w miarę obronną ręką wyszliśmy z tego, do czego nas przymusiły przepisy i sytuacja ekonomiczna, ale sytuacja ekonomiczna nie nasza, tylko sytuacja ekonomiczna z zewnątrz. Bardzo serdecznie dziękuję również Państwu Sołtysom, bo to właśnie na Was spoczywa też największy ciężar kontaktu z mieszkańcami, przekazywania informacji w obie strony, często znoszenia krytyki nie zasłużonej, ale to Wy właśnie kreujecie tą politykę taką lokalną i za to, że współpracujecie z nami. Za tą współpracę z nami bardzo serdecznie Wam dziękuję.

            Szanowni Państwu, oczywiście nie może obejść się bez podziękowań za udostępnianie hali sportowej na obrady, za udostępnianie Środowiskowego Domu Samopomocy, kieruję podziękowania do wszystkich kierowników jednostek, dziękuję za współpracę pracownikom Nadleśnictwa, GS-u i przedsiębiorstw. Ta współpraca wszystkich Państwa wpływa na rozwój Gminy. Nie jest tak, że jakaś jednostka może kreować politykę i rozwój, to muszą wszyscy razem pracować. Proszę Państwa na koniec kadencji pozwoliłem sobie podziękować Państwu Radnym i Sołtysom, ale pozwólcie podziękować Państwu Radnym i Sołtysom, ale pozwólcie, że podziękowania rozpocznę od Wójta.

 

            Pan Przewodniczący wręczył Wójtowi, Radnym podziękowania w formie pisemnej, odczytując życzenia każdemu z osobna. Natomiast wszystkim Sołtysom podziękowania za współpracę złożył Przewodniczący w Wójtem, wręczając również podziękowania w formie pisemnej. 

 

Pan Przewodniczący podziękował również Pani Beacie Worotyłko - zastępcy Wójta za współpracę, Pani Bogumile Sowie-Wiśniowskiej Skarbnik Gminy, Pani Sekretarz Jadwidze Haber-Słowińskiej. Pan Przewodniczący przeprosił za nieco przydługi ale bardzo ważny akt podziękowań dlatego że będziemy mieli pamiątkę taką pisemną, że w tej kadencji 2010 – 2014 byliśmy i braliśmy udział w ważnych sprawach dla gminy.

Oczywiście dziękuję również Dyrektorom szkół, którym już dziękowałem, kierownikom wszystkich jednostek podporządkowanych gminie, gdyż bez tej pomocy wszystkich, tego wszystkiego by nie było. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, życzę dobrego zdrowia, uśmiechu na co dzień, radości, bardzo dziękuję.

            Wysoka Rado zamykam LXXX sesję kadencji 2010-2014 Rady Gminy w Birczy, dziękuję wszystkim  za udział.

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 12:02:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 12:09:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl