Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIX/2017

Protokół  Nr  XIX/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  27 października  2017 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz.900  do godz.1100.

W  sesji  uczestniczyli Radni w liczbie  14. Nieobecny był Radny Pan Hubert Kępa (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola,  Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wisniowska, Radny Powiatu: Pan  Zbigniew Urban,   Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Pan Lech Kotkowski  - specjalista ds. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy  oraz sołtysi  z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Bircza, działka nr 556/5 o pow. ogólnej 0,1113 ha);
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Bircza, działka nr 532/2 o pow. ogólnej 0,2391 ha);
 3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Brzuska, działka nr 262 o pow. ogólnej 15,0500 ha);
 4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Bircza, działka nr 529 o pow. ogólnej 0,2637 ha);
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ogółu praw i obowiązków do udziału w spadku;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bircza nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
 7. w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza;
 8. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza;
 9. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Przemyskiego;
 11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
 12. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 3. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

            Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu  07 października  2017 r.  Pana Józefa Piotrowskiego – Radnego Powiatu Przemyskiego.

            Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, że zależało Pani Elżbieta Kunik w niedziele 22.10.2017r. została odznaczona krzyżem brązowym związku żołnierzy Wojska Polskiego, co jest bardzo zaszczytnym odznaczeniem, jednocześnie serdecznie jej gratulując.

 

Ad.2.

 

Do proponowanego porządku obrad w ppkt 6 w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Gminy Bircza nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w § 1 wprowadza się autopoprawkę w pierwszym zadaniu : wyrażenie zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Bircza, do gminnego zasobu nieruchomości niżej wymienionych działaniach w miejscowości Jawornik Ruski.

Ponadto Pana Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Projekt tej uchwały związany jest z tym że jesteśmy po przetargu na zakup busa i musimy zrobić przesunięcie środków, celem zwiększenia środków oraz musimy zwiększyć środki wynikające z deficytu w dziale oświata.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie poprawek do porządku obrad zaproponowanych przez Wójta.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

 

Protokoły z trzech ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie bez czytania.

 

Ad.4.

 

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj : za okres od..   2017r. do 27.10.2017r. jak niżej :

1) najważniejszą sprawą w ostatnim czasie jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Birczy. Po przetargu firma przystąpiła do pracy. Kwota inwestycji, to około 6mln zł gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z unii Europejskiej na kwotę około 4.300.000 zł.

Dzięki tej inwestycji gmina nie będzie płacić kar, ponadto ta oczyszczalnia pozwoli na to, że w przyszłości będziemy mogli podłączyć do niej inne miejscowości.

W związku z prowadzoną inwestycją Wójt odbywa wiele spotkań z wykonawcami, z inspektorami nadzoru, z Radą budowy, na których przedstawiane są uwagi dot. przedmiotowej  inwestycji.

Termin realizacji tej inwestycji jest bardzo krótki, czyli do końca roku. Jest nadzieja, że będzie zrealizowane w tym terminie.

Niemniej jednak ta inwestycja jest na bieżąco rozliczana z Urzędem Marszałkowskim, kwota 4.300.000zł, to jest pokaźna kwota, jest to duży sukces, że nam się udało pozyskać te środki.

Pan Wójt wyjaśnił, w jaki sposób udało się pozyskać te środki.

 

2) Pan Wójt poinformował wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji dożynek gminnych w dniu 3 września 2017 roku,

 

3) Poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Wojciechem Bobowskim reprezentowali gminę na konferencji ,, Forum Ekologiczne” w Krynicy.

W konferencji uczestniczyli między innymi Pani Premier, ministrowie, ekipa rządząca, posłowie. Było to wielkie wydarzenie. Uczestnikami byli również goście zagraniczni, poruszanych było wiele ważnych i różnych tematów.

 

4) odbył spotkanie z wiceministrem obrony narodowej w sprawie między innymi objęcia projektem

klas wojskowych

 

5) Odbyły się spotkania z kierownictwem ŚDS,

 

6) Odbyło się spotkanie w GOK-u z osobami, które pomagały przy dożynkach.

 

7) Uczestniczył w spotkaniach z dyrektorami szkół.

 

8) Odbyły się uroczystości w Borownicy,

9) Uczestniczył w uroczystości z okazji 60-cio lecia Koła ,,Bór” w Birczy

 

10) Brał udział w spotkaniach dot. napadów band UPA na Birczę.

 

11) Uczestniczył w GOK-u w konkursie piosenek patriotycznych

 

12) Uczestniczył w uroczystości 10-cio lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.

Pogratulował Pani Kierownik oraz wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tej uroczyści,

 

13) Odbył spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i ma informację, że Gmina Bircza otrzyma dotację w wysokości 140.000,00 zł na realizację drogi w Jaworniku Ruskim „Rybne” . Przed sesją wpłynęła kserokopia promesy i w związku z tym w najbliższych dniach musi się odbyć krótka sesja dot. wprowadzenia tych środków do budżetu, żeby można było ogłosić przetarg. Jest to kolejny sukces gminy,

 

14) Wspólnie z Panem Przewodniczącym, Radnym Panem Lichotą oraz Radnym Panem Arturem Buczkiem uczestniczył w Komisji Planu Urządzenia Lasu. Posiedzenie komisji odbyło się w ŁKP przy Nadleśnictwie Bircza i brała w niej udział Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Pani Zagrobelna oraz przedstawiciele Fundacji Ekologicznych.

 

15) Brał udział w konferencji w miejscowości Cisna, w której uczestniczył między innymi minister Leśnictwa – Pan Jan Szyszko,

 

16) Uczestniczył w dniu 21.10.2017r. w uroczystości z okazji 72 rocznicy obrony Birczy przed bandami UPA,

 

17) Przeprosił, że nie uczestniczył w uroczystościach w Kuźminie w dniu 22.10.2017r, ale w tym samym czasie był na konferencji z Marszałkiem Sejmu -  Panem Markiem Kuchcińskim.

Była to konferencja z przedstawicielami Unii Europejskiej.

Pan Wójt na koniec swojej wypowiedzi poinformował, że w gminie będzie wydawany bezpłatny dwumiesięcznik Biuletynu Informacyjnego, który będzie zawierał najważniejsze wydarzenia Gminy Bircza.

Pan Wójt dziękując wszystkim za uwagę, poprosił Panią Sabinę Majewską o rozdanie Radnym i Sołtysom w/w gazety, Pan Wójt prosił Sołtysów o rozdanie po kilka egzemplarzy wśród  mieszkańców, swojej miejscowości.

Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawioną informację ze swojej działalności oraz pogratulował zespołowi redakcyjnemu, tj. : Pani Sylwii Grygier, Pani Karolinie Kowalskiej, Pani Sabinie Majewskiej oraz Pani Annie Ruda, którzy wydali pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Bircza.

 

Następnie jakby o kontynuację informacji Wójta, Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Lecha Kotkowskiego.

Pan Kotkowski – specjalista do spraw rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy przedstawił informację dot. postępu prac przy oczyszczalni ścieków, która stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Lechowi Kotkowskiemu za przedstawienie rzetelnej informacji w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. podjęcie uchwał.

 

Ad.5.

 

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej. 

 

 1. Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza, która jako Nr LVI/70/2017 Stanowi załącznik do protokołu. ( dot. zawarcia umowy z Panem Piotrem Pokrywka zam. Bircza – działka nr 556/5 obręb Bircza na okres 10-ciu lat.)
 2. Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVI/71/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza która stanowi załącznik do protokołu ( dot. zawarcia umowy z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie – na okres 10 lat działka nr 532/2- obręb Bircza.)
 3. Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza, która jako Nr LVI/72/2017 stanowi załącznik do protokołu ( dot. zawarcia umowy z Panem Stanisławem Lewandowskim zam. Bachów 123a, działka nr 262- obręb Brzuska na okres 10-ciu lat.)
 4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza, która jako Nr LVI/73/2017 stanowi załącznik do protokołu (dot. zawarcia umowy z Panią Teresą Fornal zam. Bircza – działka Nr 529 – Bircza - na okres 10 lat.)
 5. Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVI/74/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ogółu praw i obowiązków do udziału w spadku ( dot. potrzeby aktualizacji gruntów polegającej na uwidocznieniu faktycznego przebiegu drogi gminnej.)
 6. Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LVI/75/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Bircza nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o sprostowanie granic w drodze gminnej  Jawornik Ruski – Rybne, na co otrzymaliśmy dotację w kwocie 140.000.00 zł.
 7. Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, która jako Nr LVI/76/2017 stanowi załącznik do protokołu (dot. działki Nr 85 o pow. 0,10ha położonej w miejscowości Żohatyn.)
 8. Kolejno Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza, udzielając jednocześnie wyjaśnienia. Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LVI/77/2017 w powyższej sprawie która stanowi załącznik do protokołu.
 9. Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Również do tego projektu uchwały Pani Sekretarz udzieliła wyjaśnienia i po wyjaśnieniu uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LVI/78/2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że obydwie powyższe uchwały zostały dostosowane do nowego systemu prawnego obowiązującego w gospodarce odpadami i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.

Pozytywną opinię do ostatnich dwóch uchwał wydała także Komisja Ładu i Porządku Publicznego, którą odczytał Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Chrobak.

 1. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017r. pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1777R w miejscowości Bircza poprzez budowę chodnika” w kwocie 100.000.00 zł, informując jednocześnie że wnioskodawcami uchwały jest grupa 9-ciu Radnych. 

Uchwała w powyższej sprawie został podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i jako Nr LVI/79/2017 stanowo załącznik do protokołu.

 1. W związku z powyższą uchwałą również przy jednym głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy, przeznaczająca kwotę 100.000.00 zł na zadanie, o którym mowa w uchwale Nr LVI/79/2017. Wnioskodawcami tej uchwały była również grupa 9-ciu Radnych. Pan Przewodniczący odczytał nazwiska Radnych, którzy podpisali się pod projektami dwóch ostatnich uchwał.
 2. Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r., wyjaśniając że w wydatkach budżetowych wprowadza się między innymi zmiany, a mianowicie: na Oświatę i wychowanie przeznacza się kwotę 100.000.00zł, w tym na szkoły podstawowe – na wynagrodzenia pracowników 49.000.00zł, na Gimnazja – 50.000,00 zł – również na wynagrodzenia pracowników, 700,00 zł na szkoły zawodowe –  z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, kwotę 900,00 zł  na zadanie: Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu  osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy  w Birczy”. Kwota 100.000,00 zł została zmniejszona w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 4330 – są to środki, które gmina płaci dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, w tej chwili mamy takie oszczędności – dodała Pani Skarbnik.  Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że środki, które przeznacza się w uchwale dla Gimnazjum i szkól podstawowych, to są środki na wypłatę wynagrodzeń w dniu 02 listopada br.  Natomiast do końca roku dla Gimnazjum będą jeszcze potrzebne duże środki, dlatego prosiła Radnych o poważne  zastanowienie się nad tym tematem.

Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LVI/81/2017  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

 1. W dalszej części obrad  Pani Grażyna Kwaśnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia określenia stawek podatku od nieruchomości.

                Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetu – Panu Janowi Lichocie, który odczytał opinię Komisji dot. stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto Pan Lichota dodał, że „nasze” stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 nie są duże                 i prosił Radnych i Sołtysów by tak komentować wśród ludzi, na chodnikach, na rynku, w dużych zbiorowościach, że stawki  są duże, bo tak nie jest, Gmina Bircza jest prawie jedyną Gminą, w której od lat zwolnione są z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne rolników.

Pani Skarbnik zabierając głos wyjaśniła, że te wszystkie stawki podatku pozostają bez zmian w stosunku do ustawowych poza jedną, a mianowicie stawką podatku dotyczącą budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym roku pozostawiamy ją na takim samym poziomie, jak była w ubiegłym roku, ale zmniejszamy ją o wyższą kwotę bo w ubiegłym roku była to kwota 2.22zł, a w tym roku zmniejszamy o 2,46zł i to trzeba wypunktować. W związku z tym będą mniejsze wpływy do budżetu w łącznej kwocie 275.145,44 zł, w  tym od osób prawnych – 251.685.44 zł i od osób fizycznych 23.460,04 zł, czyli to jest dość duży ukłon w stronę naszych przedsiębiorców, a ponadto Pani Skarbnik podobnie jak Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wspomniał o tym, że co roku z podatku od nieruchomości są zwalniane budynki mieszkalne rolników, czego nie robią gminy ościenne. Nie wiemy jaka to jest kwota, ponieważ wszyscy musieliby złożyć deklaracje metrażu swoich budynków i na pewno byłaby to duża kwota, ale my wychodzimy właśnie naprzeciw rolnikom.

Podsumowując temat, Pani Skarbnik powiedziała, że jest to taka pozytywna uchwała, wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców, mimo, że jest uszczerbek na gminie, ale wychodzimy naprzeciw, ponieważ jest to uchwała obniżająca kwotę podatku o dużą kwotę.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za wypowiedź i dodał, że trzeba to jasno wyartykułować, że gmina obciążając podatki oraz zwalniając rolników z podatku od budynków mieszkalnych świadomie pozbywa się tych dochodów dlatego, żeby w ten sposób pomóc rolnikom, taka jest propozycja Wójta – dodał Pan Przewodniczący.

 

Radny Pan Artur Buczek zabierając głos, podziękował w imieniu sklepikarzy za tą obniżkę

i zadeklarował, że będzie osobiście u każdego z nich, informując ich o tym. Ponadto Pan Buczek dodał, że jest to zachęta, dla przedsiębiorców, sklepikarzy do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Pan Wójt – dodał, że Pani Skarbnik nie wspomniała o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że obniżając podatek o kwotę 2,46 zł, nie tylko zmniejszamy wypływy do budżetu o łączną kwotę ponad 275.000.,00zł, ale także z tego tytułu tracimy dochody, ponieważ subwencja od Ministra będzie mniejsza i to skutkuje 2 lata do przodu.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do członków redakcji Biuletynu Informacji Publicznej, żeby o skutkach  dokładnie opisać. Ponieważ nikt więcej z obecnych nie zabierał głosu, Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przedmiotowy Projekt uchwały.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LVIII/82/2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Informacja o oświadczeniach majątkowych Pan Przewodniczący poinformował, że oświadczenie majątkowe jego i Wójta zostało złożone do Wojewody bez uwagi, natomiast w oświadczeniu majątkowym  P. Huberta Kępy i P. Ewy Beń zawierały usterki techniczne i zostały już usunięte.  Pozostałe oświadczenia zostały złożone prawidłowo i w ustawowym  terminie.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

Jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Chrobak – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego przedstawiając protokół komisji z dnia 28 września który stanowi załącznik do protokołu.

Pan Chrobak zwrócił się z prośbą do Wójta o realizację zadań, które są wnioskowane przez komisję.

Radny Pan Adam Wilgucki zabierając głos uzupełnił wypowiedź Pana Stanisława Chrobaka           w sprawie dot. drogi do Łodzinki, którą również skontrolowali  Ponadto Pan Adam Wilgucki jakby miał pretensje o to, że od 2010 roku na Woli Korzenieckiej nic nie zrobiono.

Radny Pan Artur Buczek zwrócił się do Pana Stanisława Chrobaka – przewodniczącego komisji, żeby zapisał jeszcze w swoim protokole sprawę połączenia chodnika przy drodze krajowej z miejscowości Korzeniec do Birczy.

Jest to około 400 metrów chodnika ponadto Pan Buczek stwierdził, że próbował się dowiedzieć, czy nie można byłoby tego zadania wykonać przy okazji wykonywania mostu.

Jednak dowiedział się, że niestety nie będzie na to środków, co potwierdził również Pan Wójt.

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Adama Wilguckiego, a mianowicie m.in. powiedział, że w Woli Korzenieckiej została odremontowana świetlica, która też pochłonęła dość dużo pieniędzy, może zamiast świetlicy należało zrobić coś innego. Nie małe środki zostały wydane na osiedle Łodzinki, gdzie chodziło – o poprawę jakości wody. Zarówno w Łodzince jak i w Kotowie zostały poniesione duże koszty. Tutaj cel został osiągnięty i mieszkańcy są zadowoleni. A Pan Radny wymienia teraz różne zadania drogi, które należy zaraz wykonać. Ja nie mówię, że nie, ale trzeba też jakieś pieniążki zdobyć na te zadania.

Radny Pan Kazimierz Cap zgłosił, że w Hucie Brzuskiej na wprost przystanku autobusowego pod drogę powiatową podchodzi woda i należałoby podjąć działania, żeby temu zapobiec, tym bardziej, że zbliża się zima. Tę sprawę Pan Cap zgłosił, zwracając się do Radnego Powiatu – Pana Zbigniewa Urbana.

Radna Pani Elżbieta Kunik podziękowała Panu Przewodniczącemu, Radnym, pracownikom gminy, dyrektorom szkół, którzy w dniu 22.10.2017r. przyjechali do Kuźminy i wzięli udział w uroczystościach, które w tym dniu odbyły się właśnie w Kuźminie.

Pani Kunik podziękowała również osobom, które wsparły finansowo organizację tej uroczystości.

Radny Pan Ryszard Hajnold podziękował Radnym Powiatu za działania podejmowane w tym kierunku, że została wykonana droga do Kotowa w miejscowości Rudawka wraz z poboczami.

Pan Hajnold prosił Radnych Powiatu o przekazanie podziękowań także Panu Staroście.

Ponadto podziękowania skierował także do Wójta Gminy – Pana Grzegorza Gągoli, który ze swojej strony również czynił starania o wykonanie tej drogi. Pan Hajnold wspomniał, że Pan Nadleśniczy miał również swój wkład w wykonaniu przedmiotowej drogi, za co też mu podziękował.

Pan Gaber Kazimierz – sołtys wsi Roztoka podziękował Wójtowi za wykonane prace na drogach gminnych w Roztoce, ale tak jak prawie każdy, prosił o dokończenie prac na drogach do Pana Wojciecha Januszczaka i Pani Małgorzaty Dzięcioł, ponieważ tam jest duży spadek przy drodze głównej i druga droga do Pani Marii Wróbel oraz chodzi też o drogę, to już jest droga na końcu wsi Kuźmina, po której on też jeździ do pasieki, tam jest też duży spadek od drogi głównej i dobrze byłoby tam położyć płyty Jumbo.

Pan Bronisław Pankiewicz – sołtys wsi Bircza w imieniu mieszkańców podziękował za wszystkie prace realizowane na rzecz miejscowości Bircza, a szczególnie za rozbudowę oczyszczalni, bo na pewno to w dużym stopniu rozwiąże problem dot. odprowadzanych ścieków.

Ponadto Pan sołtys zgłosił, że podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej na drodze przy ul. Szkolonej są trzy nierówności i są trudności z przemieszczaniem się na wózku inwalidzkim – sprawę zgłosiła Pani Fedczak Dorota.

Kolejną sprawą jaką zgłosił Pan Pankiewicz, to sprawa, że na starym cmentarzu w Birczy ktoś robił porządki i większość tych liści oraz innych  odpadów zostały przerzucone przez ogrodzenie koło posesji Pana Przeszły i Pana Kruka. Należałoby te liście zebrać do jakichś worków bądź pojemników.

Następna sprawa – na ulicy na której mieszka między innymi on, Pan Łyszczarz, na końcu tej ulicy jest mostek który wymaga remontu.

Pan Sołtys prosił też, żeby zadziałać, by we środę, tj. dzień targowy samochody nie parkowały po obu stronach w/w ulicy, Płk Kotarby. Pan Sołtys podziękował Wójtowi za wydanie tej gazetki, która została wydana, ponieważ zawiera ona sprawy, które zostały zrealizowane oraz to co jest w planie do zrealizowania.

Pan Stanisław Skrętkowski – sołtys wsi Leszczawka prosił o podjęcie działań związanych z remontem drogi w Leszczawce – Górny Koniec, twierdząc, że chyba w żadnej miejscowości nie ma takiej drogi.

Pan Wójt – jeśli chodzi o Leszczawkę, jesteśmy po przetargach i droga Leszczawka – „Rosuszka” – koszt remontu tej drogi – to kwota ok. 284,000,00zł i oprócz tego 40.000,00zł to jest 320,000,00zł. Pan Wójt powiedział, że nie ma miliona złotych, żeby zrobić te drogi wszystkie po kolei.

Pan Skrętkowski przerwał Wójtowi i zapytał jak to jest, że na inne drogi są pieniądze, a do Leszczawki nie ma.

Radny Pan Tadeusz Wilgucki podziękował w imieniu mieszkańców za wykonanie drogi w Korzeńcu, na który wszyscy dość długo czekali, ale obecnie wykonanie tej drogi zbliża się ku końcowi.

Dlatego Pan Wilgucki podziękował Wójtowi oraz całej Radzie Gminy.

Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi zwrócił się z prośbą o poprawę drogi do Pana Szmyda w miejscowości Nowa Wieś, potrzebna jest jedna wywrotka żwiru.

Ponadto Pan Demkiewicz po raz kolejny zgłosił potrzebę założenia 5-ciu słupów z lampami oświetleniowymi. Najbardziej niebezpieczny odcinek drogi jest od świetlicy i dwa najbliższe zakręty.

Pod koniec sesji Pan Przewodniczący podziękował Radnym za przyjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej Bircza – Nienadowa Nr 1777 R w miejscowości Bircza.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LVII sesję Rady Gminy Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała :

              Teresa Ślimak

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:51:24
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:52:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl