Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-03-2019, Niedziela, 10:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XXII/2017

Protokół Nr XXII/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  27 listopada  2017 roku,  w budynku Urzędu Gminy Bircza, biuro Rady Gminy – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.830  do godz.930.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie  12. Nieobecni byli Radni: Artur Buczek, Pan Adam Kowalski,  Pan Andrzej Pacławski. (usprawiedliwieni). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola, Skarbnik Gminy Bircza – Pani  Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Kierownik Referatu – Pani Teresa Dutkowska oraz referent – Pan Krzysztof Hop.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Birczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Birczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”;
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipie im. Ks. Jana Twardowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipie im. Ks. Jana Twardowskiego;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Leszczawie Dolnej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza;
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sufczynie im. Noblistów Polskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sufczynie im. Noblistów Polskich;
 5. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bircza;
 6. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karata Nauczyciela;
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Roztoka, działka nr 1/5 o pow. ogólnej 8,2300 ha);
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Malawa, działka nr 113 o pow. ogólnej 7,3936 ha);
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Dobrzanka, działka nr 40/1 o pow. ogólnej 0,7800 ha, działka nr 41 o pow. ogólnej 0,3200 ha, działka nr 42 o pow. ogólnej 0,5300 ha );
 10. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;
 11. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza;
 12. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

          13)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

                 dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Sufczyna, działka

                 nr 473 o pow. 4,1400 ha);

          14)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

 umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Sufczyna,

 działka nr 405 o pow. 0.8500 ha, nr 429 o pow. 0,2500, nr 463 o pow. 0,2300 ha);

          15)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

 umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb  Brzeżawa,

                 działka nr 39 o pow.  0,5000 ha);

          16)   wyrażenia zgody na odstąpienie   od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

      umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego  się w Birczy przy parkingu Urzędu

      Gminy w Birczy na ul. Szkolnej na okres 10 lat na rzecz firmy ALT-KOM Podkarpacki

      Operator Telekomunikacyjny;

          17)   zamiany niezabudowanej nieruchomości gruntowej uwidocznionej w księdze

      wieczystej PR1P/00104619/1, w której dziale II na zasadzie ustawowej wspólności

      majątkowej małżeńskiej wpisani są Mirosław Emil Sabat i Ewelina Anna Sabat, na

      nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Bircza uwidocznioną w księdze

      wieczystej PR1P/00043484/9.

 1. Rozpatrzenie skargi dot. drogi gminnej Nr 66 i 63 w miejscowości  Żohatyn.
 2. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan  Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz Wójta Gminy – Panią  Bogumiłę Sowa-Wiśniowską, kierownika referatu – Panią Teresę Dutkowską  oraz pracowników Urzędu Gminy.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący  Rady stwierdzi prawomocność obrad.

               

Ad.2.

                Do proponowanego porządku obrad, na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy formalnych spraw w zakresie oświaty.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

                W tym punkcie porządku obrad  kierownik referatu – Pani Teresa Dutkowska  przedstawiła kolejno  projekty uchwał  - jak niżej:

 1. w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej w Birczy im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego  „Hubala”  w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Birczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.  Pani Dutkowska wyjaśniła, że ten projekt uchwały oraz trzy kolejne  wynikają z dostosowania stopnia organizacji  szkoły do nowego  systemu prawnego obowiązującego w oświacie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała   w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej w Birczy im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego  „Hubala”  w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Birczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LIX/86/2017 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Jednogłośnie została podjęta uchwała stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipie im. Ks. Jana Twardowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipie im. Ks. Jana Twardowskiego, która jako Nr LIX/87/2017 stanowi załącznik do protokołu,
 2. Jednogłośnie została podjęta uchwala w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Leszczawie Dolnej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza, która jako Nr LIX/88/2017 stanowi załącznik do protokołu,
 3. Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sufczynie im. Noblistów Polskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sufczynie im. Noblistów Polskich, która jako Nr LIX/89/2017 stanowi załącznik do protokołu.
 4. Następnie Pani Dutkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bircza oraz wyjaśniła, że w związku z reformą oświaty zmienia się stopień organizacji szkół, a tym samym  liczba oddziałów, od których zależy  rozmiar zniżki  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli zatrudnionych  na stanowiskach kierowniczych.

Po udzieleniu wyjaśnienia,  Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w  powyższej sprawie, która jako Nr LIX/90/2017 stanowi załącznik do protokołu.

       6)   Kolejnym projektem uchwały, przedstawionym przez Panią Dutkowska  był projekt uchwały w

             sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

           niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

            Do w/w projektu uchwały Pani Dutkowska udzielając wyjaśnienia poinformowała, że zgodnie z

           art.42 ust.7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, Rada Gminy ustala pensum dla nauczycieli niewymienionych  w art. 42 ust.3. Do tej pory Rada  Gminy w Birczy ustaliła pensum  dla logopedy, pedagoga , psychologa, natomiast nie było stanowiska nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego. Praca nauczyciela  wspomagającego nie jest tożsama  z pracą nauczyciela edukacyjnego. Ma ona inny charakter  i cel.  Nauczyciel wspomagający  nie pełni samodzielnego stanowiska, a jedynie  wspomaga kształcenie dzieci niepełnosprawnych, dlatego też pensum ustalono jako 26 godzin. Zaproponowany sposób rozliczania  godzin nauczycieli  pracujących  na stanowiskach  o różnym tygodniowym  wymiarze godzin  pozwoli w sposób jednoznaczny  ustalić pensum  dla tych osób.

            Po udzieleniu wyjaśnienia, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

           niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, która jako Nr LIX/91/2017 stanowi

           załącznik do protokołu.

           

            Po podjęciu uchwał dot. oświaty – Pan Wójt złożył wniosek o 10 minut przerwy, ponieważ jak stwierdził zauważył pewne błędy w kolejnych uchwałach wymienionych w porządku obrad. Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po Przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady. Pan Wójt złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał z punktu 7,8,9 oraz 13,14,15 i 17. Wniosek Wójta został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Przystąpiono do podejmowania pozostałych projektów uchwał :

 

          1) Pan Andrzej Dzodz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

           Pan Dzodz wyjaśnił że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3.

           Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIX/92/2017, która stanowi  załącznik do protokołu

       

          2) Projekt w uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.

           Pan Krzysztof Hop wyjaśnił, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę

           w dniu 27 października 2017 r. jednak uchwała ta została zausterkowana w Wydziale Nadzoru

           i Kontroli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i w związku z tym został przygotowany nowy

projekt uchwały, który został dostosowany do uwag Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

Pan Hop wymienił wszystkie uwagi.

Po udzieleniu wyjaśnienia, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza, która jako nr LIX/93/2017 stanowi załącznik do protokołu. Poprzednia uchwała w tej sprawie, czyli Nr LVI/77/2017 z dnia 27 października utraciła moc.

            Pan Stanisław Chrobak – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że opinia komisji do w/w oraz do następnej uchwały jest pozytywna.

           

3)   Pan Krzysztof Hop wyjaśnił, że podobna sytuacja przedstawia się z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po udzieleniu wyjaśnienia  do powyższego projektu uchwały, Rada jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr LIX/95/2017 w powyższej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu (uchwała Nr LVI/78/2017 z dnia 27 października utraciła moc).

 

4) Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIX/ 95/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Birczy przy parkingu Urzędu Gminy w Birczy na ul. Szkolnej na okres 10 lat na rzecz firmy ALT-KOM Podkarpacki Operator Telekomunikacyjny. Wyjaśnienia do uchwały wyjaśniła Pani Maria Maj.

 

5) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r., udzielając jednocześnie szczegółowego wyjaśnienia.

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała o braku środków finansowych na wynagrodzenia dla Gimnazjum do końca 2017 roku. Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIX/96/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017rok, stanowiącą załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

 

W tym punkcie porządku obrad została przedstawiona skarga Pani Sabiny Debrzak zam. Żohatyn

w sprawie drogi gminnej Nr 66 i 63 w miejscowości Żohatyn.

Pan Przewodniczący poinformował, że skierował tę skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017r. rozpatrzyła skargę a następnie swoje stanowisko przekazała na moje ręce. W związku z tym na tej sesji przedmiotowa skarga była jednym

z punktów porządku obrad. Rada Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

i przeanalizowaniu całej sprawy jednogłośnie oddaliła tę w/w skargę.

 

 

Ad.5. 

 

Zakończenia LIX sesji kadencji 2014-2018 dokonał Przewodniczący Rady Gminy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

      Teresa Ślimak

 

 

 

      

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:55:43
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl